PL EN


2017 | 10(2)/2017 | 85-94
Article title

Vnútorná bezpečnosť Slovenskej republiky v kontexte novej teórie bezpečnosti

Content
Title variants
EN
Internal Security of the Slovak Republic in the Context of the New Security Theory
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Bezpečnosť je životným záujmom občanov, sociálnych skupín, štátov a medzinárodného spoločenstva. Ľudské dejiny sú späté s hľadaním ciest, spôsobov a foriem zabezpečenia medzinárodnej, vnútornej aj vonkajšej bezpečnosti. Vnútorná bezpečnosť znamená vytvoriť taký stav usporiadania a poriadku v krajine, aby v nej mohla bezchybne fungovať demokratická spoločnosť. Regionálne bezpečnostné prostredie určené regionálnymi hranicami na geopolitickej mape, ktoré vymedzujú teritória susedných, prípadne aj okolitých štátov. Slovensko existuje v tomto prostredí a jeho bezpečnosť – ako malej krajiny – je vecou stability rozvoja jeho spoločnosti.
EN
Security is a vital concern of citizens, social groups, states and the international community. Human history is related to the search for ways and forms of securing international, internal and external security. Internal security means creating a state of order in the country so that a democratic society can operate without fail. Regional security environment is defined by regional boundaries on a geopolitical map defining the territory of neighboring or neighboring countries. Slovakia exists in this environment and its security - as a small country –it is a matter of stability for the development of its society.
Contributors
  • Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
author
  • Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
References
  • Analýza trendu vývoja bezpečnosti Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcich rizík a ohrození Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra, 2010
  • JURČÁK, V. a kol.: Organizácie medzinárodného krízového manažmentu. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2009
  • VOLNER, Š.: Nová teória bezpečnosti. Teoreticko – metodologický výc-hodiská. Bratia Sabovci, s. r. o., Zvolen 2007, s. 104-105
  • Zákon 124/2006 z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90016184-f44e-43f1-98f3-31967d78fc89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.