PL EN


2017 | 55(4) Ekonomia XIV | 5-16
Article title

Good governance – narzędzie czy fundament zrównoważonego rozwoju?

Content
Title variants
EN
Good Governance – the Tool or Foundation of Sustainable Development?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu koncepcyjnego jest próba odpowiedzi na pytanie, czy dzisiejszy poziom rozwoju koncepcji „dobrego rządzenia” może już stanowić silny fundament dla zrównoważonego rozwoju, czy też stanowi jedynie jedno z licznych narzędzi tego procesu? Cel ten został osiągnięty przez analizę polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wnikliwą analizę wyników najnowszych badań w tym obszarze. Artykuł rozpoczęto od przedstawienia rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju na przestrzeni ostatniego półwiecza z perspektywy ONZ oraz Unii Europejskiej. Następnie omówiono założenia koncepcji dobrego rządzenia z perspektywy Banku Światowego, który uznaje się za jej twórcę, oraz Unii Europejskiej, która wdrożyła wiele wskaźników dobrego rządzenia umożliwiających ocenę standardów rządzenia na poziomie całej UE i jej poszczególnych członków. Na zakończenie dokonano oceny roli koncepcji dobrego rządzenia w procesie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju na świecie.
EN
The aim of this conceptual article is an attempt to answer the question if the today’s level of development of the concept of good government may already be a solid foundation for sustainable development, or it is merely one of numerous tools of this process. The aim is achieved by a review of Polish and foreign literature of the subject as well as a thorough analysis of the recent research findings in this area. The article begins from the presentation of the elaboration of the concept of sustainable development over the last half-century from the perspective of the United Nations and the European Union. Next, there are discussed the premises of the good governance concept from the perspective of the World Bank which is considered to be the creator thereof, and the European Union, which has implemented a number of good governance indices enabling assessment of the standards of governance at the level of entire EU and its individual member states. Finally, the author assessed the role of the concept of good governance in the process of implementation of the principles of sustainable development across the world.
Contributors
References
 • Dasgupta P. (2007), Measuring Sustainable Development: Theory and Application. “Asian Development Review”, No. 24.
 • Eurostat (2011), Sustainable Development in the European Union. 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy, Luxembourg.
 • Kassenberg A. (2007), Zrównoważony rozwój a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, (w:) Gorzelak G., Tucholska A. (red.), Rozwój, region, przestrzeń, MRR, EUROREG, Warszawa;
 • Komisja Europejska (2001), European Governance – A White Paper, “Official Journal of the European Communities” C287/1, 12.10., http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&from=EN [dostęp: 12.03.2017].
 • Kosiek T. (2015), Zrównoważony rozwój – rozwiązanie czy ideologia, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, nr 85(1943).
 • Majerska-Pałubicka B. (2016), Dobre zarzadzanie w teorii i praktyce strategicznego zarządzania publicznego w regionach, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2012), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarcze, „Ekonomia”, nr 4(21).
 • Morżoł I. (2017), UNESCO a zrównoważony rozwój. Polski Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl [dostęp: 10.03.2017].
 • ONZ (1993), Dokumenty końcowe z Konferencji Organizacji ONZ „Środowisko i Rozwój” – „Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 roku, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Rosicki R. (2010), Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Naukowo-Metodyczny”, nr 4.
 • Raport Bruntland (1987), http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm [dostep: 18.03.2017].
 • The Millenium Development Goals Report (2015), http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20Summary%20web_english.pdf [dostęp: 17.03.2017].
 • The Sustainable Development Goals Report (2016), United Nations publication issued by the Department of Economic and Social Affairs (DESA), http://www.un.org/publications [dostęp: 19.03.2017].
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (2005), tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone traktatem z Nicei), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • World Bank (1992), Governance and Development, Washington D.C., http://www-wds. worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/09/17/0001 78830_98101911081228/Rendered/PDF/multi_page.pdf [dostęp: 13.02.2017].
 • Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju – SDI (2017), http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Wskazniki_SDI.pdf [dostęp 07.03.2017].
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (2016), Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm [dostęp: 17.02.2017].
 • http://www.unic.un.org.pl/johannesburg/ [dostęp: 18.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90058f2a-a694-4e19-a1aa-9d1e84a4307d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.