Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 1(13) CHILD BENEFIT PROGRAMME 500+ OUTCOMES AND OUTPUTS | 42–50

Article title

THE “FAMILY 500+” PROGRAMME: POTENTIAL IMPACT ON DEMOGRAPHIC PROCESSES, THE LABOUR MARKET AND PENSION SYSTEM

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The “500+ Fam­ily” programme, which runs from mid-2016, is the opening of a new chapter in Polish family policy. It is the response of the government to the demographic crisis caused by the mass emigration of young people and the low birth rate, which is due to the rapidly increasing number of people in retirement age, resulting in aging society. The main objective of the program is to create conditions conducive to having and raising children, resulting in a reversal of the unfavourable demographic trend to increase the fertility rate. The program is also an investment in human capital and reduction of poverty among families with children. The assumed population growth and the transformation of the family model depends on changes in the workplace, which are primarily the responsibility of women. The barriers to participation of women in the labour market, such as the lack of flexibility in working time, inequality in earnings, the inability to reconcile work and family responsibilities, and the fear of professional inactivity. This deprives them of both the independence as well as the ability to selffulfilment or loss of previous competences. The consequence of this will be the loss of the right to a fair oldage pension as a result of the non-payment of insurance premiums for future retirement. The introduction of the 500 Plus program causes of necessity of changes in the economic and social policies of the state.

Contributors

 • European Social and Technical School in Radom, Poland

References

 • Balcerzak-Paradowska B. (2003), Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej [Family policy in the perspective of European integration], in: B. Balcerzak-Paradowska (ed.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji [Labour and social policy vs. The challenges of integration], IPiSS, Warsaw.
 • Balcerzak-Paradowska B., Golinowska S., ed. et al. (2009), Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności [Income, family and social security policy in combating poverty and social exclusion. Tendencies and effectiveness assessment], IPiSS, Warsaw.
 • Balcerzak-Paradowska B., Golinowska S., ed. (2014), Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności [Income, family and social security policy in combating poverty and social exclusion. Tendencies and effectiveness assessment], IPiSS, Warsaw.
 • Balcerzak-Paradowska B., Kołaczek B. Głogosz D. (2014), Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin, przede wszystkim poprzez zawieranie małżeństw i realizację planów prokreacyjnych [Creating conditions beneficial to the creation of families, primarily through entering into matrimony and implementation of procreation plans], in: Rekomendacje Rządowej Rady Ludnoś­ciowej w zakresie polityki ludnościowej [Recommendations of the Government Population Council in the area of population policy], RPO, Warsaw.
 • Barr N. (2017), Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa [The welfare state as a piggybank. Information, risk, uncertainty and the role of the state], WSP TWP Publishing in Warsaw, Elipsa Publishing House, Warsaw.
 • Chądzyński M. (2017), Ja jestem kobieta pracująca [I am a working woman], “Dziennik Gazeta Prawna” No. 147(4546) dated 1 August.
 • Chądzyński M., Kapiszewski J. (2017), Cieszmy się tym co mamy [Be happy with what we have], “Dziennik Gazeta Prawna”, No. 83/84.
 • Firlit-Fesnak G. (2011), Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian [Polish families and family policy; current state and direction of changes], in: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (ed.), Polityka społeczna [Social policy], IPS UW, PWN, Warsaw.
 • Gagacka M. (2011), Aktywna polityka społeczna i ekonomia społeczna jako instrumenty wsparcia rodzin [Active social policy and social economics as instruments of family support], in: A. Kubow, J. Szczepaniak (ed.), Usługi społeczne wobec rodziny [Social services for the family], Wrocław University of Economy Publishing, Wrocław.
 • Golinowska S. (2012), Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej [The European social model and open coordination of social policy], “Polityka Społeczna”, No. 11/12.
 • GUS (2008), Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035 [Prognosis of the Polish population for the years 2008–2035], Warsaw.
 • GUS (2014a), Prognoza ludności na lata 2014–2050 [Prognosis of the Polish population for the years 2014–2050], Warsaw.
 • GUS (2014b), Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce [Primary demographic data on children in Poland], Warsaw.
 • GUS (2014c), Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. [State and structure of the population and natural mobility in the territorial cross section in 2013], Warsaw.
 • GUS (2015), Rocznik Demograficzny 2015 [Demographic Yearbook 2015], Warsaw.
 • GUS (2016), Małżeństwa oraz dzietność w Polsce [Marriages and fertility in Poland], Warsaw.
 • GUS (2017a), Ludność w 2016 r. [The population in 2016], Warsaw.
 • GUS (2017b), Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2016 r. Stan w dniu 31.12.2016 r. [State and structure of the population and natural mobility in the territorial cross section in 2016. State as of 31.12.2016], Warsaw.
 • GUS (2017c), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r. [Extent of economic poverty in Poland in 2016], Warsaw.
 • GUS (2017d), Monitoring rynku pracy, BAEL I kw. [Labour market monitoring, LFS (Labour Force Survey, Q1)], Warsaw.
 • GUS (2017e), Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2017 r. [Economic activity of the Polish population, 1st quarter of 2017], Warsaw.
 • GUS, Statistics Office in Krakow (2016), Działania prorodzinne w latach 2012–2015 [Profamily actions in the years 2012–2015], Statistics office in Krakow, Krakow.
 • Haponiuk M. (2014), Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce [The situation of women in the labour market], www.instytutobywatelski.pl/wp-content/upload/s/2014/03/ [accessed on 24.07.2017].
 • Hrynkiewicz J., Potrykowska A., scientific ed. (2016), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski [Demographic perspectives as a challenge to Polish population policy], RRL, Warsaw.
 • Jak wspierać rodzicielstwo w Polsce? [How to support parenthood in Poland?] (2012), Biul­tyn Forum Debaty Publicznej [Public Debate Forum Bulletin] no. 14, Chancellery of the President of Poland, Warsaw.
 • Kłos B., Szymańczak J. (online), Polityka rodzinna: wybrane zagadnienia, informacja [Family policy: selected issues, information] no. 584, http://biurowe.sejm.gov./teksty/i-584.htm [accessed on 5.06.2017].
 • Koszty wychowania dzieci w Polsce 2016. Praca to bezpieczna rodzina [Costs of raising children in Poland 2016. Work means a secure family] (2016), report by the Adam Smith Centre under the supervision of Prof. A. Surdej, Warsaw.
 • Kurzynowski A. (1991), Rodzina w polityce społecznej państwa [Family in the state’s social policy], in: A. Kurzynowski (ed.), Problemy rodziny w polityce społecznej [The issues of family in social policy], Warsaw.
 • Kurzynowski A., ed. (2001), Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet, bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej [The social and professional situation of unemployed women, barri­ers and stimulators for their professional activation], IGS, SGH, Warsaw.
 • Kurzynowski A. (2011), Rodzina w polityce społecznej w procesie przemian demograficznych [Family in social policy in the process of demographic changes], in: J. Osiński (scientific ed.), Współczesne problemy demograficzne: rzeczywistość i mity [Contemporary demographic problems: reality and myths], SGH Publishing House, Warsaw.
 • MRPiPS (2015), Nowa polityka rodzinna w Polsce 2011–2015 [New family policy in Poland 2011–2015], report 7/2015, Warsaw.
 • MRPiPS (2016), Ocena skutków regulacji programu 500+ przez MRPiPS w 2015 r. [Assessment of the impact of regulating the 500+ programme by MRPiPS in 2015], Warsaw, https://legislacja.rcl.gov.pl[accessed on 24.07.2017].
 • NBP (2017), Kwartalny raport o rynku pracy w I kwartale 2016 r. [Quarterly report on the labour market in quarter 1 of 2016], Warsaw.
 • NIK (2015), Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce, Informacja o wynikach ko­troli [Coordination of family policy in Poland], Information on control results, Warsaw.
 • Ołdak M. (2003), Praca zawodowa w życiu polskich kobiet: jako wartość i doświadczenie [Professional work in the life of Polish women: as value and experience], in: B. Balcerzak-Paradowska (ed.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji [Labour and social policy in the face of challenges of integration], IPiSS, Warsaw.
 • Postawy Polaków wobec oszczędzania [The attitudes of Poles towards saving] (2011), report of the Kronenberga Foundation at Citi Handlowy, TNS Pentor.
 • Prognoza dla ludności polski na lata 2008–2035 i 2050 [Prognosis for the population of Poland for the years 2008–2035 and 2050] – GUS data, Demographic Yearbook 2015, Warsaw.
 • RRL (2014), Rekomendacje Rządowej Rady Ludnościowej w zakresie polityki ludnościowej Polski [Recommendations of the Government Population Council regarding Polish population policy], Warsaw.
 • Rymsza M. (2016), Polityka rodzinna: cele, wartości, rozwiązania – w poszukiwaniu konsensualnego programu [Family policy: goals, values, solutions – in search of a consensual programme], BAS Studies No. 1(45), Warsaw
 • Sane­tra W. (2014), Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych [The axiological basis of social security law], in: K.W. Frieske, W. Przychodaj (scientific ed.), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [Social Security in the process of changes. 80 years of the Social Insurance Institution], ZUS-IPiSS, Warsaw.
 • Struktura wydatków socjalnych w UE [Structure of social expenditures in the EU], http://forsal.pl/galerie/602251,duze-zdjecie,2,struktura-wydatkow [accessed on 24.07.2017].
 • Szarfenberg R. (2016), Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy [Anticipated social impact of 500+: poverty and the labour market], EAPN Poland, General Assembly of the Polish Committee of the European Poverty Prevention Network, Warsaw, http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/przewidywania500.pdf [accessed on 16.06.2017].
 • Szymańczak J., ed. (2016), Polityka wobec rodziny w Polsce [Policy towards the family in Poland], The Sejm’s Office of Analysis by the Sejm’s Chancellery, No. 1(45), Warsaw.
 • Szymańczak J., ed. (2016), Polityka wobec rodziny w Polsce [Policy towards the family in Poland], The Sejm’s Office of Analysis by the Sejm’s Chancellery, No. 1(45).
 • Titkow A. (2007), Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty [The identity of Polish women. Continuity, changes, contexts], IFiS PAN Publishing, Warsaw.
 • Uścińska G. (1996), Prawo zabezpieczenia społecznego Rady Europy [The European Council’s Social Security Law], in: L. Florek (ed.), Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [European labour and social security law], IPiSS, Warsaw.
 • Waligorska M., Witkowski J. (2016), Prognoza demograficzna dla Polski do roku 2050 – nowe ujęcie [Demographic prognosis for Poland until the year 2050 – a new perspective], in: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (scientific ed.), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski [Demographic perspectives as a challenge for Polish population policy], RRL, Warsaw.
 • Zasępa B. (2002), Rodzina i jej ochrona [Family and its defence], in: L. Frąckiewicz (ed.), Polityka społeczna zarys wykładu wybranych problemów [Social policy, outline of selected issues], Śląsk Publishing, Katowice.
 • Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie [The Green Book for adequate, stable and safe pension systems in Europe] (2010), European Commission, Brussels.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-90083dce-718c-42b6-8c72-578367eed927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.