PL EN


2016 | Volume 30, Issue 3 | 25-32
Article title

Metoda dekompozycji zmian struktury

Content
Title variants
EN
Decomposition Method for Changes in the Structure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie struktury jest na ogół używane w dwojakim znaczeniu. Pierwsze to konfiguracjapunktów w przestrzeni wielowymiarowej, a drugie to ciąg liczb nieujemnych, sumujących się do jedności.Rozpatrujemy strukturę w tym drugim sensie. Struktura jest wówczas pewnym efektem rachunkowym istniejącymtylko w wyniku porównań części z całością i mówimy wówczas o „kształcie”. Wartości elementówstruktury definiują jej „rozmiar”. Do istnienia nietrywialnej struktury potrzeba co najmniej dwóch jej składników.Zmiana rozmiaru nie musi powodować zmiany kształtu, jeżeli zmiany składników następują w tej samejproporcji. Natomiast zmiana kształtu nie może odbyć się bez zmiany rozmiaru. W pracy zaproponowanomiary udziału elementu struktury w jej zmianach przy porównywaniu struktur w dwóch obiektach (lub okresach),zarówno w odniesieniu do rozmiaru, jak i do kształtu. Określają one udział składnika w zmianach, a ichznak wskazuje, czy był to wzrost, czy spadek udziału. Suma modułów wartości miar dla wszystkich składnikówstruktury jest równa jedności. W pracy poddano analizie zmiany sektorowej struktury zatrudnieniaw regionach Republiki Czeskiej w latach 2008–2014.
EN
Structure can be understood in two ways. The first one means the configuration of points in a multidimensional space, and the second one is a sequence of nonnegative numbers summing to one. In the paper the authors analyse the latter meaning of structure. It is in fact an arithmetic result of comparing parts with the whole and only then can we talk about “shape”. Values of structure elements define its “size”. We need at least two elements to have a nontrivial structure. A change in size does not have to cause a change in shape if changes in size are proportional for all elements. The change in shape must follow the change in size. Two measures have been proposed in the paper to reflect both types of changes while comparing two structures. They show the share of each structure element in changes and their sign define the direction of influence (positive or negative). Absolute values of each measure sum up to one. As an example, the analysis of structural employment changes in the regions of Czech Republic, between 2008 and 2014 is presented in the paper.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Regionalnej, malgorzata.markowska@ue.wroc.pl
References
  • Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 2, 217–226.
  • Eurostat (2015, 20 października). Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/ data/database[lfst_r_lfe2en2]
  • Kukuła, K. (1986). Przegląd wybranych miar zgodności struktur. Przegląd Statystyczny, 4, 384–401.
  • Regions in the European Union. Nomenclature of territorial unit for statistics NUTS 2010/EU-27 (2011). Luxembourg: European Commission.
  • Walesiak, M. (1983a). Podobieństwo wielkości (skali) oraz kształtu (formy) w złożonych badaniach strukturalnych. Wiadomości Statystyczne, 3, 26–28.
  • Walesiak, M. (1983b). Propozycja rodziny miar odległości struktur udziałowych. Wiadomości Statystyczne, 10, 23–24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9011e198-0577-422c-8424-bf0c4c444569
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.