PL EN


2011 | 115-116 | 555-566
Article title

Trudny pontyfikat biskupa lubuskiego Nankera (ok. 1248-1251)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Wohl-bruecka S.W., Geschichte des ehemaligen Bistum Lebus und des Landem dieses Nahmens, t. 1-3, Berlin 1828-1832
 • Weiss A., Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu, [w:] Studia kościelno-historyczne, t. 1, Lublin 1977.
 • B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1977,
 • Funcke F., Das Bistum Lebus bis zum Anfange der Hohenzollernherrschaft In der Mark Brandenburg, Jahrbuch fuer brandenburgische Kirchengeschichte, 17(1919), s. 6-16.
 • Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971, s. 97.
 • Schlesische Urkundenbuch (dalej: SUB), t. 2, hrsg. von W. Irgang, Wien-Koeln-Graz 1978, nr 122.
 • Walachowicz J., Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku, Warszawa-Poznań 1980, s. 16.
 • Urkunden und Regesten zur der Geschichte des Templerordens in Bereich des Bis-tums Cammin und der Kirchenprovinz Gnesen, hrsg. W. Irgang, Koeln-Wien 1987, dokument nr 26.
 • Pommersches Urkundenbuch, Bd. 1, hrsg. von R. Klempin, Szczecin 1868, nr 199.
 • Funcke F., Regesten der Bischoefe von Lebus bis zum Jahre 1418, Brandenburgia, 24(1916/17), regest nr 50.
 • Wittkopp B., Die Lebuser Kathedralstandorte im Spiegel neuer archaeologischen Untersuchungen, [w:] Kirchen des Mittelalters. Denkmalpflege in Berlin und Brandenburg, Berlin 2008, s. 213.
 • J. Maciejewski, Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego Wilhelma I z Nysy, „Roczniki Historyczne”, 61(2002), s. 93.
 • Strzelczyk J., Brandenburgia, Warszawa 1975, s. 60-65;
 • Zientara B., Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975, s. 150-162, 214-220;
 • Rymar E., Klucz do ziem polskich czyli dzieje ziemi lubuskiej aż po jej utratę przez Piastów i ugruntowanie władzy margrabiów brandenburskich, Gorzów Wlkp. 2007, s. 35-50.
 • Jureczko A., Henryk III Biały Książę wrocławski (1247-1266), Kraków 1986, s. 164, przyp. 3.
 • Gruenhegen C., Die Zeit Herzog Heinrich III von Schlesien – Breslau 1241-1266, Zeitschrift fuer Geschichte Schlesiens, 16(1882), s. 2.
 • Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, opr. F. Piekosiński, Kraków 1874, s. 43 SUB, t. 2, nr 73.
 • Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1950, s. 56.
 • Szymański J., Nanker, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 22/3, Wrocław 1977, s. 513-514.
 • Maciejewski J., Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003, s. 31, 39, 240.
 • Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wydany staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu [wyd. I. Zakrzewski], t. 1 (984-1287), Poznań 1877, dokumenty 254, 263, 264.
 • Bielińska M., Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 1967, s. 99.
 • Rocznik kapituły poznańskiej, [w:] Monumenta Poloniae Historia, s.n., t. 6, wyd. B. Kuerbis, Warszawa 1962, s. 25.
 • Fabisz P., Wiadomości i legatach i nuncjuszach apostolskich w dawnej Polsce (1075-1863), Ostrów 1864, s. 38-39.
 • Labuda G., Dyplomacja polska wczesnego feudalizmu. X w – 1306 r. [w:] Historia dyplomacji polskiej, red. M. Biskup, t. 1, Warszawa 1982, s. 181.
 • Pommerelisches Urkundenbuch, bearb. von M. Perlbach, Gdańsk 1882, dokument nr 103.
 • Wałkowski A., Poglądy na sprawę utraty Lubusza w świetle badań dyplomatycznych nad umową z 1249 roku, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1(1993), s. 20-34;
 • Kuczyński S.M., Długosz wobec polskiej granicy zachodniej, [w:] Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu, 19-22 XII 1948, t. 1, Warszawa 1948, s. 76-80;
 • Rymar E., Margrabiowie brandenburscy wobec biskupstwa, [w:] Studia i materiały do dziejów Nowej Marchii i Gorzowa Wlkp., Gorzów Wlkp. 1999, s. 44
 • Walicki J., Przynależność metropolitalna biskupstwa kamieńskiego i lubuskiego na tle rywalizacji Magdeburga i Gniezna, Lublin 1960, s. 97
 • Sawicki W., Na marginesie kanonizacji średniowiecznych XIII wieku, „Nasza Przeszłość”, 10(1959), s. 444.
 • Zbiór dokumentów klasztoru mogilskiego, wyd. E. Janota, Kraków 1865, s. 16.
 • Falencik E., Prawo rzymsko-kanoniczne w Księdze Henrykowskiej, Wrocław 1978, s. 29-38.
 • Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, s. 76 i tabela 6.
 • Mularczyk J., Z rozważań nad urzędnikami śląskimi XIII wieku, „Acta universitatis wratislaviensis”, nr 1163, Historia, 82, 1991, s. 10.
 • Wałkówski A., Dokumenty i kancelaria księcia Bolesława II Rogatki, Zielona Góra 1991, s. 176.
 • Codex diplomaticus brandenburgensis, hrsg. v. A.F. Riedel, Berlin 1838-1868, cz. A, t. 20, s. 185, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9017f6ea-b1fd-4aa3-b902-94c1605ff71a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.