PL EN


2017 | 8 | 3 | 93-99
Article title

Wybrane aspekty wnioskowania statystycznego

Content
Title variants
EN
Selected Aspects of the Statistical Inference
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Często w zastosowaniach technicznych wykorzystuje się działy statystyki matematycznej do analizy danych. W statystyce matematycznej korzysta się z rozkładów teoretycznych zmiennych losowych. W dziale wnioskowania statystycznego, które obejmuje zagadnienia estymacji i weryfikacji hipotez, rozkłady teoretyczne pozwalają na podstawie opracowania wyników uzyskanych jedynie z prób losowych na uogólnienie dla całej populacji generalnej. W przypadku estymacji szacowanie wartości parametrów odbywa się z prawdopodobieństwem równym współczynnikowi ufności. W weryfikacji hipotez podejmowane są decyzje o prawdziwości lub fałszywości hipotezy zerowej z prawdopodobieństwem równym współczynnikowi istotności. W artykule zawarto wybrane aspekty dotyczące wykorzystania wnioskowania statystycznego w analizie danych.
EN
Often in technical applications mathematical statistics are used to analyze data. Mathematical statistics use theoretical distributions of random variables. In the section of statistical inference, which includes issues of estimation and verification of hypotheses, theoretical distributions allow the development of results on the basis of only the results of random sampling on the generalization of the entire population. In the case of estimation, the estimation of the parameter values takes place with a probability equal to the confidence coefficient. Verification of hypotheses makes decisions about the truth or falsity of the null hypothesis with a probability equal to the significance factor. The article includes selected aspects of the use of statistical inference in data analysis.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
93-99
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych, Polska
References
  • http:// www.statsoft.pl (1.06.2017).
  • Kot, S., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2011). Statystyka. Warszawa: Difin.
  • Luszniewicz, A., Słaby, T. (2001). Statystyka z pakietem komputerowym Statistica. Warszawa: C.H. Beck.
  • Malska, W., Koziorowska, A. (2015). Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (13),, 323–327.
  • Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (2006). Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
  • Plucińska, A., Pluciński, E. (2000). Probabilistyka. Warszawa: WNT.
  • Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Gliwice: Helion.
  • Sobczyk, M. (2007). Statystyka. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-901ba058-1555-4902-a037-6013af34487c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.