PL EN


2014 | 4(34) | 147-157
Article title

Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim

Content
Title variants
EN
Changes in the level of development of technical infrastructure in communes of the Wielkopolska voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents changes in the level of development of technical infrastructure communes of the Wielkopolska voivodeship in 2012 compared to 2004. The study analysed the level of the phenomenon one of the taxonomic methods-synthetic measure of development Hellwig was used, and to compare both classifications table mullioned and calculated statistic c2 was used. It was concluded that, there had been major changes to the equipment in the individual elements of the technical infrastructure between 2004 and 2012. All types of infrastructure were reduced and the diversification observed, particularly large for sewage system, water supply system to a smaller extent, which in turn, however, still has a high density dispersion.
PL
W opracowaniu przedstawiono zmiany w zakresie poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim w 2012 roku w relacji do 2004 roku. W badaniu poziomu analizowanego zjawiska posłużono się jedną z taksonomicznych metod – syntetycznym miernikiem rozwoju Hellwiga, a do porównania klasyfikacji w 2004 i 2012 roku posłużyła tablica wielodzielna i obliczona statystyka c2.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Bank Danych Lokalnych GUS. http://www.gus.gov.pl [dostęp: 20.03.2014].
 • Borcz Z., 2000. Infrastruktura terenów wiejskich. Akademia Rolnicza, Wrocław.
 • Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegl. Statyst.4.
 • Janowska H., 2002. Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kapusta F., 2006. Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wyd. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław.
 • Kozłowski W., 2012. Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Difin, Warszawa.
 • Kupiec L., Gołębiewska A., Truskolaski T., 2005. Gospodarka przestrzenna: Infrastruktura ekonomiczna.T. 7. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Ratajczak M., 1999. Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Standar A., 2014 a. Ewolucja wydatków przeznaczonych na kategorię Gospodarkę komunalną i ochrona środowiska przez gminy województwa wielkopolskiego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Maszynopis Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Standar A., 2014 b. Klasyfikacja gmin według kondycji finansowej z wykorzystaniem metody TOPSIS. Maszynopis. Wieś i Rolnictwo [w recenzji].
 • Standar A., Puślecki Z.W., 2011. Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu, Poznań.
 • Standar P., 2006. Źródła i bariery finansowania infrastruktury technicznej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego. Maszynopis pracy doktorskiej Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Stawasz D., 2005. Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź.
 • Metody oceny rozwoju regionalnego. 2006. Red. D. Strahl. Wyd. Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 1990. Dz.U. Nr 16, poz. 95.
 • Wysocki F., Lira J., 2005. Statystyka opisowa. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-901f80d6-bfe8-494e-8752-8e42d05c8f3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.