Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 81 | 2 | 133-151

Article title

Biblioteka Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Library of Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu - Głównym celem artykułu było przedstawienie księgozbioru i działalności Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Starano się ukazać specyfikę księgozbioru oraz rolę polskiej biblioteki naukowej za granicą jako placówki popularyzującej naukę, historię i kulturę polską w Austrii, a jednocześnie nastawionej na kontakty środowiska naukowego polskiego i austriackiego. Placówka funkcjonuje od 1991 r. w ramach sieci bibliotek Polskiej Akademii Nauk. Metody badań - Księgozbiór i działalność Biblioteki poznano z autopsji podczas stażu naukowego w 2012 r. Wyniki i wnioski - Przeanalizowano księgozbiór Biblioteki, w tym, podarowany Stacji, zbiór Ottona Forst-Battaglii (1889-1965), wybitnego wiedeńskiego historyka i polonisty, zwracając uwagę na dokumenty dotyczące historii, kultury i literatury polskiej oraz stosunków polsko-austriackich. Opisano różne formy działalności Biblioteki (konferencje, sympozja, wystawy, projekty badawcze). Przedstawiono też działalność naukową i popularyzatorską Stacji Naukowej PAN w Wiedniu oraz jej wydawnictwa (serie wydawnicze i wydawnictwa ciągłe).
EN
Objective - The author focuses on the collections and activity of the Library of Polish Academy of Sciences Scientific Center in Vienna. She attempts to characterize the Library holdings and the role of Polish research library located abroad as a center promoting Polish science, history and culture in Austria and supporting contacts of Polish and Austrian researchers. Research methods - The author researched the Library collections and activity in person during her internship in 2012. Results and conclusions - The author analyzes the Library holdings, including the collection donated by Otton Forst-Battaglia, an outstanding Vienna historian and specialist in Polish studies, and pays particular attention to the publications discussing Polish history, culture and literature and relationships between Poland and Austria. She also describes various activities performed by the Library (conferences, symposia, exhibitions, research projects) as well as its research and promotion projects and its publications (series and journals).

Year

Volume

81

Issue

2

Pages

133-151

Physical description

Contributors

 • The Section for Information and Library Science, Białystok University

References

 • Bieńkowska, Barbara; Maruszak, Elżbieta; Puchalski, Jacek, oprac. (2009). Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator, t. I: Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, Warszawa: MKiDN, s. 91-92.
 • Dybaś, Bogusław (2009). Polska nad Dunajem. Rozm. przepr. S. Iwanowski [online]. Polonika 172 [dostęp: 23.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: .
 • Forst-Battaglia, Otto (1954). Zwischeneuropa. Von der Ostsee bis zur Adria, t. 1: Polen,Tschechoslawakei, Ungarn. Frankfurt/Main: Verlag der Frankfurter Hefte.
 • Forst-Battaglia, Otto (1967). Abgesang auf eine grosse Zeit, Wien-München: Herold.
 • Gieysztor, Aleksander (1965). Otto Forst-Battaglia (21 IX 1889 – 2 V 1965). "Kwartalnik Historyczny", z. 4, s. 1049-1050.
 • Huszcza, Krzysztof (2002). Polska i Polacy w pracach Ottona Forst de Battaglii, t. I, Kraków: Universitas. Ser. Polonica legentur, pod red. Marka Zybury, Aloisa Woldana, Germana Ritza, Andreasa Lawatego.
 • Huszcza, Krzysztof (2011). Księgozbiór Ottona Forst de Battaglii w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. "Zbliżenia Interkulturowe", nr 10, s. 102-108.
 • Huszcza, Krzysztof; Juzwenko, Adolf; Zybura, Marek, red. (2011). Człowiek Śródeuropy. Otto Forst de Battaglia (1889-1965). Wrocław: Quaestio.
 • Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 2009 (2011). Wien, Bd. 2.
 • Rosner, Edmund (1992). Literatura polska w Austrii 1945-1990. Kielce: „Szumacher”.
 • Taborski, Roman (1983). Wśród wiedeńskich poloników. Kraków: Wydaw. Literackie.
 • Taborski, Roman (1992). Polacy w Wiedniu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Warchoł-Schlottmann, Małgorzata (2007). Biblioteki polskie w Wiedniu. Od Ossolińskiego po dzień obecny. W: Biblioteki polskie za granicą. Przeszłość i współczesność. Pod red. M. Kalczyńskiej, D. Sieradzkiej. Katowice: Wydaw. UŚ, s. 103-114.
 • Wójcik, Zbigniew (1983). Wstęp do wydania polskiego. W: Forst de Battaglia, Otto. Jan Sobieski, król Polski. Warszawa: Państwowy Inst. Wydawniczy 1983, s. 5-14.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich (2001). Zbiory Ottona Forst de Battaglii. Spis książek opracowany przez Lecha Czyżewskiego w 1993 roku i uzupełniany przez Grażynę Wójcik w 2001 r. [online]; [dostęp: 23.10.12]. Dostępny w World Wide Web: .
 • Zybura, Marek, oprac. (2010). Drogi i Kochany Panie! Listy pisarzy polskich do Ottona Forst de Battaglii. Wrocław: Centrum Studiow Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9022ae7b-5812-4be2-871d-823f461ced2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.