PL EN


2019 | 3 | 203-217
Article title

Resilience i czynnik postaciujący w przestrzeni społeczno-kulturowej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Resilience and Personage Factor in the Socio-Culture Space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi część moich rozważań opartych o studia literaturowe przygotowujące mnie do dalszej pracy badawczej. Skupiam się w nim na problematyce resilience w myśli pedagogicznej. Poszukuję w pedagogice społecznej czynników zewnętrznych, związanych z kategorią resilience, upatrując zwłaszcza w dorobku Heleny Radlińskiej wpływu sił społecznych na jednostkę. Odwołuję się do koncepcji pedagogiki zmieniającej niekorzystne warunki rozwojowe. Ponadto ukazuję znaczenie środowiska społecznego, procesów wychowania, kultury i zjawiska kompensacji w dobie przemian społeczno-kulturalnych. W konkluzji staram się dowieść słuszności idei pedagogiki skierowanej ku siłom społecznym, podając za przykład koncepcje animacji współpracy środowiskowej Marii Mendel.
EN
The article below is a part of my considerations based on a literature studies preparing my for further research. I focus on the issue of resilience in pedagogical thought. I am looking for external factors in the social pedagogy related to the category of resilience, especially seeing in the output of Helena Radlinska, the influence of the social forces on the individual. I refer to the concept of pedagogy which a changes of unfavourable development conditions. In addition to this, I show the importance of the social environment, upbringing processes, culture and the phenomenon of compensation in the age of socio-cultural changes. In the conclusion, I try to prove the rightness of the idea of pedagogy directed to social forces, and I giving for example, the concept of animating the environmental cooperation by Maria Mendel.
References
 • Ansbacher H.L., Ansbacher R.R., The Individual Psychology of Alfred Adler. A Systematic Presentation in Selections from his Writings, Harper Perennial, New York 1964.
 • Borucka A., Ostaszewski K., Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, Medycyna Wieku Rozwojowego, nr 2 [12]/2008.
 • Borucka A., Pisarska A., Koncepcja resilience – czyli jak można pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, [w:] Nowe wyzwania w wychowaniu i profilaktyce, materiały konferencyjne, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 • Crai A.O., Bond L., Burns J.M., Vella-Brodrick D.S., Sawyer S.M., Adolescent resilience: a concept analysis, [w:] Journal of Adolescence, nr 26/2003.
 • Cierpiałkowska L., Sęk H., Zdrowie i zaburzenia z perspektywy rozwojowej i procesualnej. Próba integracji podejścia salutogenetycznego i patogenetycznego, [w:] Pasikowski T., Sęk H. (red.), Psychologia zdrowia: teoria metodologia i empiria, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2006.
 • Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2004.
 • Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007.
 • Jacyno M., Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa 2007.
 • Jung C.G., Archetypy i symbole, Czytelnik, Warszawa 1976.
 • Jung C.G. (1995a), Podstawy psychologii analitycznej, Wydawnictwo WROTA, Warszawa 1995 (a).
 • Jung C.G., Psychologia a alchemia, Wydawnictwo WROTA, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9022fc13-bf31-4f02-9581-ea051d07d29f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.