Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 14

Article title

Bezpieczeństwo i obronność jako dyscypliny naukowe – aspekty teoretyczne i metodologiczne

Content

Title variants

EN
Security and defence of the state as academic disciplines. Theoretical and methodological aspects

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Contemporary threats show that there is a need for a fresh look at the issues of both security and defence of the state, which should be perceived as concomitant social phenomena. Although each of them constitutes a separate academic discipline with its own separate area of research, they should nevertheless be regarded as being connected with, and dependent on, each other. Both security and defence of the state can be understood in a narrow and a broader sense, which, in turn, leads to difficulties in research, as in practice it is not always possible to determine what the subject of research is of each of these disciplines. Consequently, the paper discusses the issues of both security and defence of the state.

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

 • 1. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, BBN, Warszawa, 2013.
 • 2. Borzęcki Kazimierz, Leksykon podręczny, Księgarnia Oświata, Olsztyn, 1994.
 • 3. Chmielecki Adam, Wykłady z ontologii, http://wnstsstrony.uni.gda.pl/pracownicy/filozofia/Chmielecki_w_ontologia_2005.pdf.
 • 4. Cieślarczyk Marian, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności, Siedlce, 2011.
 • 5. Kamiński Stanisław, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 1981.
 • 6. Kitler Waldemar, Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, AON, Warszawa, 2001.
 • 7. Kitler Waldemar, System bezpieczeństwa państwa projekt rozwojowy na rzecz bezpieczeństwa i obronności, AON, Warszawa, 2013.
 • 8. Kitler Waldemar, Zadania obronne samorządu terytorialnego. Materiały studyjne, AON, Warszawa, 2014.
 • 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, art. 188.
 • 10. Krauz-Mozer Barbara, Ścigaj Paweł, Sklep z podróbkami? Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2013.
 • 11. Krauz-Mozer Barbara, Ścigaj Paweł (red.) Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Kraków, 2013.
 • 12. Krzyżanowski Leszek, O podstawach kierowania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065.
 • 14. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa, 2002, 2008.
 • 15. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 2014.
 • 16. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1967 r., nr 44, poz. 220 z póz. zm.
 • 17. Williams Paul (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków, 2012.
 • 18. Wojnarowski Jan, Dekompozycja systemu obronnego państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego, Zeszyty Naukowe AON, nr 4(97)/2014.
 • 19. Woleński Jan, Epistemologia, PWN, Warszawa, 2005.
 • 20. Wróblewski Ryszard, Rozróżnienie przedmiotowe nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Opracowanie autorskie w ramach V Warsztatów me-todologiczno-dydaktycznych w naukach o bezpieczeństwie i obronności, Siedl-ce, 2016.
 • 21. Zieleniewski Jan, Dyscypliny naukowe, ich ugrupowania i części, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 2-3/1965.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9027c3c0-afd7-4294-beb1-ac45288aa666
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.