PL EN


2017 | 1(1) | 133-147
Article title

THE POLICE OFTHE STANISLAW AUGUST PONIATOWSKI ÉPOQUE: THE CASE OF THE CRACOW MUNICIPAL AUTHORITIES. THEORY, ORGANISATION, ACTIVITIES.

Authors
Content
Title variants
PL
POLICJA CZASÓW STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO NA PRZYKŁADZIE WŁADZ MIASTA KRAKOWA. TEORIA, ORGANIZACJA, DZIAŁALNOŚĆ.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacja i funkcjonowanie Policji w Krakowie czasów stanisławowskich stanowi podstawowe zagadnienie artykułu. Na początku scharakteryzowano naukowe traktaty dotyczące tej instytucji. Teoretyczna wiedza została wsparta krótką charakterystyką prawa, organizacji i działalności władzy policyjnej w Rzeczypospolitej XVIII w. W głównej części pracy przedstawiono ustrój miasta oraz najważniejsze na jego obszarze kierunki działań Policji. Zaliczyć do nich należy ochronę zdrowia, kontrolę zjawiska żebractwa, bezpieczeństwo publiczne, a także zagadnienia gospodarcze. Analizę wspomnianych problemów autor oparł na źródłach drukowanych Volumina Legum oraz źródłach archiwalnych Archiwum Państwowego w Krakowie. Postawiona w artykule teza o wypełnianiu przez władze policyjne teoretycznych założeń potwierdzono licznymi przykładami działań policji w zakresie walki z żebrakami, z przestępstwami dotyczącymi miar i wag czy jakości wykonywanych usług.
EN
Organisation and work of The Police in Cracow a time of King Stanislaus August Poniatowski constitute main subject of article. At the beginning characterized eighteens century scientific books that concern power of police. Theoretical knowledge were supported through characteristic law, organisations and work of commonwealths police in XVIII century. In main part of work presented city system and most important Police facilities operations. These include health protection, control of phenomenon of begging, public security and economical topics. Analyze these problems author base on printed source Volumina Legum and archival source from National Archive in Cracow. The thesis in article about realisation by police authority theoretical assumptions has been confirmed many examples police work in fight against beggars, measure and weight crimes or quality of service performers.
Keywords
Year
Issue
Pages
133-147
Physical description
Dates
published
2017-06
Contributors
 • Polskie Towarzystwo Historii Techniki w Warszawie
References
 • 1. BASZKIEWICZ J., 2002. Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk.
 • 2. BERKELEY G., Principles of human knowledge, b.m.w. 1710.
 • 3. DZIEJE KRAKOWA. T. 3, Kraków w latach 1796-1918 / pod red. Janiny Bieniarzówny, Jana M. Małeckiego i Józefa Mitkowskiego, Kraków, Wrocław 1985.
 • 4. FILIPOWICZ S., 202. Historia myśli polityczno – prawnej, Gdańsk, s. 228 – 230.
 • 5. HOBBES TH., Human Nature and De Corporate Politico, tłum. J. C. A. Gaskin (opr.), New York b.r.w., s. XVII.
 • 6. KACZOR D., 2005. Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku w XVI – XVIII wieku, Gdańsk.
 • 7. KAWKA W., 1993. Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno.
 • 8. KONARSKI S.,1923. O skutecznym rad sposobie albo o utrzymaniu ordynaryjnych sejmów, cz. IV, Warszawa.
 • 9. LESZCZYŃSKI S., 1858. Głos wolny wolność ubezpieczający, Kraków.
 • 10. PTAŚNIK J., 1949. Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa.
 • 11. SITEK B., 2001. Crimina et mores: prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, [w:] [materiały z konferencji zorganizowanej 18 – 19 maja 2000 r. przez Zakład Prawa Rzymskiego oraz Zakład Historii Starożytnej UMCS w Lublinie], M. Kuryłowicz (red.), Lublin.
 • 12. STRZELECKI W., 1934. Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej armii, Warszawa.
 • 13. SYLWESTRZAK A., 2006. Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa.
 • 14. SZAFER T. P., V 1955. Ze studiów nad planowaniem miast w Polsce XVIII i pocz. XIX [w]. Studia z historii budowy miast, Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury, z. 1/14.
 • 15. VOLUMINA LEGUM, 1859. Petersburg, t. VIII.
 • 16. WACHLOWSKI Z., 1925. Rys organizacji policji w Polsce przed rozbiorowej, Warszawa.
 • 17. ZAHORSKI A., 1959. Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa.
 • 18. ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE, mikrofilm J. 11104
 • 19. ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE, mikrofilm J. 11087
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90354db5-c61b-45ca-9a18-be954c17cef4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.