PL EN


2019 | 1 (26) | 103-125
Article title

Funkcje opieki wyznacznikiem zmian przestrzeni współczesnej edukacji dzieci i rodziców

Content
Title variants
EN
Function of caring as indicators of change in space of children’s and parent's contemporary education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opieka nad dzieckiem jest pierwotnym i systematycznym działaniem umożliwiającym przeżycie, ale także edukację. Powinna ona więc być tak sprawowana, żeby osiągać jak najlepszy przebieg do czasu względnego usamodzielnienia się podopiecznego. Współcześnie przestrzeń życia dzieci i ich rodziców zmienia się tak istotnie, że założone funkcje opieki nad dzieckiem, rozumiane jako jej skutki nie zawsze są realizowane prawidłowo. Opieka jest mocno zinstytucjonalizowana i nie zawsze stanowi system zintegrowanych działań skupiających się na dziecku. Proponowana refleksja stanowi analizę naukowo znanych założonych funkcji opieki odniesionych do wybranych obszarów edukacji dziecka rodzinnej i pozarodzinnej, szkolnej i pozaszkolnej, które należy zmodyfikować we współczesnej przestrzeni jego życia w celu osiągnięcia lepszych rezultatów edukacji. Zostaną one poparte zarówno publikowanymi wynikami badań jak także kilkoma własnymi sondażami autorki.
EN
Childcare is a primary and systematic action that enables survival, but also education. Therefore, it should be exercised in such a way as to achieve the best course until the pupil becomes relatively independent. Nowadays, the living space of children and their parents is changing so much that the assumed functions of childcare (that we understand as its outcomes) are not always implemented correctly. Childcare is strongly institutionalized and is not always a system of integrated activities focusing on the child. The proposed reflection is an analysis of scientifically known assumed care functions related to selected areas of child education: family and outside-family education, school and outside-school, that should be modified in the modern space of child’s life in order to achieve better educational results. They will be supported by both published research results as well as several author’s polls.
Year
Issue
Pages
103-125
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Aktualności Rzecznika Praw Dziecka (2018). Oficjalna strona internetowa. Pobrano 4.09.2018 z: http:/brpd.gov.pl/rok-2015.
 • Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, T. 2, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.
 • Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza, w: (red.) B. Śliwerski, Pedagogika, T. 3, GWP, Gdańsk 2006, s. 253-277.
 • Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, T. 1, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.
 • Dąbrowski Z., Projekt badań nad wychowaniem opiekuńczym w szkole, w: (red.) Z. Dąbrowski Z., Gajewska G., Metodologiczne problemy pedagogiki opiekuńczej, Wyd. WSP, Zielona Góra 1995, s. 163-176.
 • Denek K., Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji, „Wychowanie na Co Dzień” 2002 nr 1, s. 4-12.
 • Deptuła M., Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/edukacja; 3896542.html, z dn. 27.08.2018.
 • Gajewska G., Teoretyczne podstawy działalności opiekuńczo-wychowawczej, czyli o meandrach naukowych opracowanych w Polsce koncepcji oraz ich umiędzynaradawiania i rozwoju w rozstrzygnięciu odpowiedzi na pytanie: Czy opieka i wsparcie mogą być zadaniem całożyciowym, w: (red.) Cz. Kustra, M. Fopka-Kowalczyk, A. Bandura, Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2017, s. 85-94.
 • Gajewska G., Edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży. Środowisko edukacyjne a poczucie oparcia dzieci i młodzieży – studium pedagogiczne, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2002.
 • Gajewska G., Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009.
 • Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, PEKW Gaja, Zielona Góra 2009.
 • Gajewska G., Wybrane elementy ogólnej metodyki współpracy wychowawców, pedagogów, opiekunów z rodziną, w: G. Gajewska i J. Gajewska, Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań, T. 1, PEKW Gaja, Zielona Góra 2012, s. 8-42.
 • Gajewska G., Obraz świetlic szkolnych w dużym mieście – raport z badań, w: G. Gajewska, K. Bazydło–Stodolna, Teoretyczno – metodyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.8, PEKW Gaja, Zielona Góra 2005, s. 69-122.
 • Gajewska G., Wychowawcy świetlic szkolnych o swoich sukcesach, problemach, pracy i warsztacie. Sondaż ogólnopolski 2009 - 2010, w: Gajewska G., Turska E., Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy. Scenariusze spotkań, programy, Tom 12, PEKW Gaja, Zielona Góra 2011, s. 54-91.
 • Gajewska G., Rozważania nad metodologiczną koncepcją teorii opieki, w: (red.) Z. Dąbrowski, G. Gajewska, Metodologiczne problemy pedagogiki opiekuńczej. Wyd. WSP, Zielona Góra 1995, s. 23-54.
 • Gajewska G., Zapeński P., Odpowiedzialność w edukacji versus dylematy etyczne pedagogów w kreowaniu postaw jednostkowych uczniów, „Horyzonty Wychowania” 2018 nr 17 (41), s. 135-148.
 • Gajewska G., Michalak N., Raport z badań w zielonogórskich i międzychodzkich świetlicach szkolnych przeprowadzonych przez członków Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej UZ pod kierunkiem G. Gajewskiej. Wystąpienie na konferencji nt. „Opieka i wychowanie w nowoczesnej świetlicy szkolnej” organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra: 13.04.2016.
 • Gajewska G., Transmisja domu w pieczy zastępczej, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2016 nr 10, s. 3-11.
 • Gnitecki J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2007.
 • Goleman D., Inteligencja społeczna, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
 • Kargul A. (red.), Dlaczego dzieci nie lubią szkoły?, WSiP, Warszawa 1991.
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018 2019, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/PVO`/V]/kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2018-2019-003.pdf, z dn. 22.08.2018.
 • Konarzewski K., Bulkowski K. (red.), TIMS 2015 Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2016.
 • Kowalski M., Ideologia – edukacja – zdrowie. Rozważania o dyskursach zakazanych? „Horyzonty Wychowania” 2017 nr 17 (41), s. 149-161.
 • Milerski B., Śliwerski B., Pedagogika. Leksykon PWN, PWN, Warszawa 2000.
 • Lewandowska–Kidoń T., Kalinowska – Witek B. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznym, Wydawnixtwo UMCS, Lublin 2016.
 • Ładyżyński A., Dla dziecka nadchodzi czas, żeby odeszło z domu…, w: (red.) J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, UO, Opole 2017, s. 65-72.
 • Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
 • Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Muszyńska E., Miejsce opieki we współczesnej pedagogice, „Rocznik Lubuski” 2012 nr 38 (2), s. 91-104.
 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 • Pery A., Kmita D., Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych. Poradnik dla gmin i dyrektorów szkół, Warszawa 2014/
 • Postoła, A. Dlaczego polscy uczniowie nie lubią szkoły? Wywiad z A. Pawlickim, http://wyborcza.pl/7,157035,23434317,dlaczego-polscy-uczniowie-nie-lubia-szkoly.html, z dn. 10.09.2018.
 • Radziewicz-Winnicki A., Żywiołowość otaczającej spółczesności a szansa na homeostazę społeczną. Studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2014.
 • Raport CBOS 2018.
 • Raport o stanie świetlic szkolnych, 2015, Raport otwarcia: MegaMisja, https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/badania/, https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/badania/MegaMisja._Raport_otwarcia. pdf, z dn. 10.09.2018, s. 1-105.
 • Rola szkolnej świetlicy i zajęcia świetlicowe dla dzieci w opinii rodziców, Warszawa, 22 marca 2016 Skrócony raport z badania ilościowego przeprowadzonego przez Millward Brown dla Fundacji Orange, https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/badania/, z dn. 10.09.2018, s. 1-21.
 • Sytuacja uczniów klasy VII zreformowanej szkoły podstawowej. Raport Rzecznika Praw Dziecka przygotowany na podstawie sondażu opinii młodzieży, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Warszawa Pobrano 4.09.2018, z: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/sytuacja-szkolna-uczniow-klas-vii-raport-rpd
 • Taylor Ch., Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów, GWP, Sopot 2017.
 • Turska E., Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów, OW UZ, Zielona Góra 2013.
 • Winiarski M., W kręgu pedagogiki społecznej. Studia – szkice – refleksje. „Studia i monografie” nr 78, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2017.
 • Raport NIK 2017: Informacja o wynikach kontroli Funkcjonowanie świetlic szkolnych. Nr ewid. 40/2017/P/16/092/LSZ data 30.08.2018: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-funkcjonowaniu-swietlic-szkolnych.html
 • Szczęsna A., Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli, OW UZ, Zielona Góra 2010.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
 • Śliwerski B., Myślec jak pedagog, GWP, Sopot 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9052bbaf-79b6-4347-843c-a6f745292b5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.