PL EN


2019 | 2(31) |
Article title

Reprezentacja łączna w odniesieniu do art. 39 kodeksu cywilnego

Content
Title variants
Total representation in relation to article 39 of the Civil Code
Languages of publication
Abstracts
W pracy analizie poddany został temat dotyczący udzielania pełnomocnictw, a także czynności „prawnych dokonywanych przez organy osób prawnych”. Zagadnienie to w ostatnim czasie jest szeroko omawiane przez szerokie gremium fachowców jak również zainteresowanych osób nie będących ekspertami. Poruszony został temat reprezentacji jednoosobowej oraz łącznej. Stwierdzono, że reprezentacja łączna jest bezpieczniejszą formą występowania zarówno dla samego reprezentanta/pełnomocnika, jak i dla jednostki organizacyjnej.
EN
In this study, the subject of granting power of attorney as well as ‘legal actions carried out by the bodies of legal persons’ were subject to analysis. This issue has recently been widely discussed by a large number of professionals as well as those interested who are not experts on the subject. the topic of one-man and joint representation was discussed. It was found that combined representation is a safer form of occurrence for both the representative/attorney and the organizational unit
Contributors
References
  • Banaszczyk Z., Kucharczuk I., O dopuszczalności potwierdzania czynności prawnych dokonanych z naruszeniem zasad reprezentacji osób prawnych, „Palestra” 2016, nr 1‒ 2. Borkowski M., Glosa do uchwały SN z dnia 14 września 2007 r., III CZP 31/07. Borkowski M., Glosa do wyroku SN z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 278/06. Grykiel J., Dopuszczalność ustanowienia dla członka zarządu spółki pełnomocnictwa do określonego rodzaju czynności, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 4. Kidyba A., Prawo spółek handlowych. Komentarz, t. 2, Wolters Kluwer, 2018. Kizińska A., Pełnomocnik substytucyjny as an example of incongruity of terms of Polish and English legal systems, „The Journal of Specialised Translation” 2011, nr 15, s. 216 – 228. Kizińska A., Angielskie ekwiwalenty terminu „pełnomocnictwo ogólne”, „Linguodidactica” 2014, t. XVIII. Kizińska A., Angielskie ekwiwalenty terminów „pełnomocnictwo rodzajowe” oraz „pełnomocnictwo szczególne”, „Linguodidactica” 2016, t. XX. Książek P., Pyziak-Szafnicka M., Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Wyd. II, art. 39 k.c. Kwaśnicki R. L., Letolc P., Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2007 r., III CZP 31/07, MoP 2008/3. Pawłowski G., Glosa do uchwały SN z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14. Pazdan M., Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1‒44911, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005. Wojewoda M., O konsekwencjach naruszenia reguł reprezentacji łącznej osób prawnych. Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz- Petrykowskiej, Łódź 2017. Wypiórkiewicz A., Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005. Akty prawne Art. 39 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami. Art.106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2018.0.1025. Art.109 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2018.0.1025. Art. 30 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. 2017.0.1577. Art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. 2017.0.1577. Art. 205 § 1, § 2, § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. 2017.0.1577. Piotr Kwiatkowski 309 Art. 373 §1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. 2017.0.1577 Art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U.2017.0.1577 Art. 54 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 21, ze zm. Art. 57 §1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446, ze zm. Orzeczenia Postanowienie SN z dnia 11.03.2010 r., IV CSK 413/09. Uchwała SN z dnia 14.09.2007 r., III CZP 31/07. Wyrok SN z dnia 22.07.1998 r., I PKN 223/98. Wyrok SN z dnia 9.11.2007 r., V CSK 278/06. Wyrok SN z dnia 24.05.2012 r., V CSK 305/11. Wyrok SN z dnia 13.01.2016 r., II PK 301/14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9064d5c3-37da-458a-9483-e7d940cad37c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.