PL EN


2013 | 155 | 509-524
Article title

Wybrane aspekty funkcjonowania systemów wsparcia na przykładzie wysokosprawnej kogeneracji

Content
Title variants
EN
Selected Aspects of the Support Systems from the Viewpoint of High-Efficiency Cogeneration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Formation of common European energy market implies the necessity of making adjustments to domestic low and adopt market development possibilities in order to meet European Union regulations. Implementation of system support to develop high-efficiency cogeneration was one of those aspects. Several years of functioning such mechanism allow to: analyze those regulations and their impact on sub-sector development, make a deep cost analysis and discuss about its efficiency. This paper describes the background of implementation of EU regulations, results of efficiency analysis and comparison with the functioning mechanism in the Flemish Region.
Year
Volume
155
Pages
509-524
Physical description
Contributors
References
  • Belgium's written report in accordance with articles 6(3) and 10(2) of Directive 2004/8/ EC of the European Parliament and of the council on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EC. Ref. Ares(2012)317207 - 19/03/2012.
  • CODE project report: European Summary Report on CHP support schemes a comparison of 27 national support mechanisms, www.code-project.eu, December 2010.
  • Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG.
  • http://www.polpx.pl/pl/155/raporty-miesieczne.
  • "Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej", opracowania dla lat 2007-2011. Miesięcznik wydawnictwa Agencji Rynku Energii.
  • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej. MP z dnia 1 marca 2012 r.
  • Raport oceniający postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej. MP nr 1, poz. 12 - załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r.
  • Sprawozdania z działalności Prezesa URE za lata 2007-2011. Biuletyny Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Stenogram z 29. posiedzenia Sejmu w dniu 5 grudnia 2006 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90680ef8-d68c-4a11-b4b9-b33df4945aa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.