PL EN


2020 | 13 | 93-107
Article title

Ekwadorski handel zagraniczny owocami jadalnymi w latach 2008-2018

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka handlu zagranicznego w polskiej literaturze ekonomicznej jest stosunkowo często poruszana. Brakuje jednak publikacji o danej tematyce dotyczących Ekwadoru, dla którego handel zagraniczny produktami sektora rolno-spożywczego takimi jak owoce jadalne stanowi fundamentalne znaczenia gospodarcze. Ważnym i potrzebnym elementem badania handlu zagranicznego owocami jadalnymi Ekwadoru jest jego analiza w ujęciu towarowym i geograficznym, oraz ocena jego rozwoju na podstawie modelu handlu wewnątrzgałęziowego. Celem artykułu jest wykazanie zmian w handlu zagranicznym owocami jadalnymi Ekwadoru na podstawie analizy wyników handlowych w latach 2008-2018. Na potrzeby badania wykorzystano narzędzia w postaci Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów (Standard International Trade Classification – SITC), indeks Grubela-Lloyda oraz wskaźniki: dynamiki zjawisk i udziału procentowego. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że w latach 2008-2018 owoce i orzechy, świeże i suszone (z wyłączeniem olejów orzechowych) odnotowały wzrost udziału w podsegmencie ,,warzywa i owoce’’ odpowiednio o 4,58 p.p. (eksport) i 12,71 p.p. (import). Natomiast eksport głównego produktu handlowego – świeżych i suszonych bananów zdecydowanie się zdynamizował generując wzrost strumieni handlu na poziomie 96,22%. Analiza intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej wykazała, iż w badanym okresie nie stanowiła głównej formy ekwadorskiego handlu zagranicznego owocami jadalnymi jak i sektora rolno-spożywczego ogółem. Świadczy o tym obliczony niski poziom indeksu Grubela-Lloyda na przestrzeni badanego okresu oraz zachodząca jego tendencja zniżkowa. W latach 2008-2018 odnotowano spadek indeksu na poziomie: 2,11 p.p. (owoce jadalne) i 20,60 p.p. (sektor rolno-spożywczy ogółem).
Year
Issue
13
Pages
93-107
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Carrión D. i Herrera S. (2012), Ecuador rural del siglo XXI, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito.
 • CEPAL (2019), SIGCI – Sistema Gráfico de Comercio Internacional, dostępny na: https://sgo-win12-we-e1.cepal.org/dcii/sigci/sigci.html (10.12.2019).
 • Dzun A. (2013), Globalizacja a współczesny handel międzynarodowy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 139, 83-92.
 • FAO (2017), Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets, dostępny na: http://www.fao.org/3/a-I8080e.pdf (10.12.2019).
 • FAO (2020), Ecuador en una mirada, dostępny na: http://www.fao.org/ecuador/fao-enecuador/ecuador-en-una-mirada/es/ (10.01.2020).
 • Grubel H.G. i Lloyd P.J. (1971), The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, The Economic Record, 47(4), 494-517.
 • INEC (2019), Encusta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2018, dostępny na: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac-2018/Boletin%20tecnico.pdf (10.12.2019).
 • INEC (2020), Población y demografia, dostępny na: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ (10.01.2020).
 • Jaszczyński M. (2016), Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym, Zeszyty Naukowe PTE w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 23.
 • Leiva Ponce J. (2005), Comercio exterior: alternativas para Ecuador, Abya-Yala, Quito.
 • Michalczyk J. (2017), Znaczenie lokalnej żywności oraz krótkich łańcuchów dostaw w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, Ekonomia Międzynarodowa, 17, 5-20.
 • Molendowski E. (2006), Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 208(5-6), 75-92.
 • Pollok T. i Szopa B. (2017), Ekonomia Globalna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Rynarzewski T. (2013), Refleksje o dylematach wpływu handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy krajów słabo zaawansowanych ekonomicznie, Studia Oeconomica Posnaniensia, 1.
 • Salamaga M. (2017), Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości statystyczne. The Polish Statistician, 11.
 • Salecka E. (2019), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce – polityka wolnego handlu, a protekcjonizm, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 6(11), 69-79.
 • Talar S. (2012), Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski w warunkach integracji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 123.
 • UNCTAD (2020), UNCTADSTAT, Data Center, dostępny na: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (15.07.2020).
 • UNEP (2002), Integrated Assessment of Trade Liberalization and Trade-Related Policies, UNEP Country Projects – Round II A Synthesis Report, dostępny na: https://unep.ch/etu/publications/Synth_Ecuador.PDF (10.12.2019).
 • United Nations (2019), World Economic Situation Prospects, dostępny na: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2019_BOOKANNEX-en.pdf (10.12.2019).
 • Vallejo M.C. (2006), La estructura biofisica de la economia ecuatoriana, Abya-Yala, Quito.
 • Vélez-Proaño C.X. (2010), Aproximación a la dinámica espacial de la frontera agricola en el Ecuador, dostępny na: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/10267/TESIS-%20PUCE- %20V%c3%a9lez%20Proa%c3%b1o%20Carla.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10.12.2019).
 • Vitali S. (2016), Agroindustria y precarización laboral en el sector bananero de Los Rios, Ecuador, Revista Economia, 68(107), 153-170.
 • World Bank (2020), Employment in agriculture (% of total employment), dostępny na: https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=EC (10.01.2020).
 • Zajdel M. (2016), Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3(4), 312-322.
 • Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-906867de-fa0a-49a4-81d6-96f9aa9d6d40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.