PL EN


Journal
2017 | 9 | 9-36
Article title

Заемките от албански език в съвременните славянски диалекти в Албания

Content
Title variants
EN
Loanwords from the Albanian language in modern Slavic dialects in Albania
Languages of publication
BG
Abstracts
BG
Съвременните български говори в Албания са един от случаите, в които диалектът се явява единствена форма за речева изява на българските общности. В диалектната реч може да се проследи както заемането на елементи от албански, така и влиянието от страна на съседните контактни славянски езици. Проучването на процеса на заемане и адаптация към регионалната езикова система може да допринесе за обяснението на хода на езиковите контакти с оглед на специфичните езикови средства за реализация на адаптацията.
EN
Modern Bulgarian dialects in Albania are one of those instances where a dialect is the only form of the part of the neighbouring Slavic languages can be traced in the dialectal speech. A study of the process of borrowing and adaptation to the regional language system can contribute to an explanation of the development of linguistic contacts in view of the specific linguistic means behind the adaptation.
Journal
Year
Volume
9
Pages
9-36
Physical description
Contributors
 • Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН София
References
 • Антонова-Василева Л. (1996), Морфонологични редувания между сегашната и аористната основа на глаголите в говора на с. Волак, Драмско, [в]: Български език, кн. 5, c. 56–59.
 • Антонова-Василева Л. (1998), Речник на прилепския говор (по материали от М.К. Цепенков), [в]: М. Цепенков, Фолклорно наследство, t. 1, София, c. 383–496.
 • Антонова-Василева Л. (2013), Лексикосемантичната група на названията за лица
 • в българските говори, [в]: 70 години българска лексикография, София, c. 597–605.Антонова-В
 • асилева Л. (2016, Диалектната система на с. шищевец, Кукъска гора – един говор на границите на българската граматика, София.
 • АРС, Албано-русский словарь, Москва, 1951.
 • Асенова П. (2002), Балканско езикознание. Основни проблеми на балканския езиков съюз, София.
 • Асенова П. (2016), За семантичното равнище на общобалканската лексика, [в:] Избрави статии по балкаско езикознание, София, c. 27–38.
 • БАР, Българско-албански речник (1959), София.
 • БДА ОТ, Български диалектен атлас. Обобщаващ том, ч. I–III. Фонетика. Акцентология. Лексика, София, 2001.
 • БЕР, Български етимологичен речник, t. I–VII, София, 1971–2010.
 • БТР, Български тълковен речник, София, 1993.
 • Геров Н., (1978), Речник на българския език, t. 5, София.
 • Георгиева Ив., Москова Д. (1976), Системата на родство в Средните Родопи, [в:] Ро­допски сборник, София, c. 79–113.
 • Георгиева Ив., Москова Д., Радева Л. (1971), Роднински названия у нас (предварителни съобщения), „Известия на Етнографския институт с музей”, кн. XIII, c. 271–285.
 • ГСБКЕ (1983), Граматика на съвременния български книжовен език, t. II, София.
 • Дейкова Хр. (2009), Към „Albanian Etymological Dictionary” на Вл. Орел I. (или за ролята на диалектната лексика при етимологизуване на заемки в условия на езиков контакт), [в:] Studia etymologica Brunensia, 6, Praha, c. 1–11.
 • Дейкова Хр. (2016), Этимология и лингвистическая контактология, Saarbrüken.
 • Десницкая А.В. (1968), Сланяно-албанские языковые отношения и албанская диалектология, [в:] Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968), Москва, c. 120–147.
 • Китанова М. (2010), Етнолингвистични етюд, София.
 • Младенов Ст. (1941), Етимологически и правописен речник на българския език, София.
 • Младенова М. (2013), Названията на месеците в бобощица – автентичен вариант на славянския календар, [в]: Културно-историческо и езиково наследство на съседна България, София, c. 89–109.
 • ОЛА СЛСЛ, Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная, Вып. 9, Человек, Kraków, 2009.
 • Папагеоргиу Г. (1985), Новогръцка граматика, София.
 • РЧД, Речник на чуждите думи, София, 1996.
 • РРОД, Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век, София, 1974.
 • Селищев А.М. (1931), Славянское население в Албании, София.
 • Тончева В. (2009), Българите от Голо бърдо, Република Албания, ч. 1, София.
 • Хъдсън Р. (1995), Социолингвистика, София.
 • Цветановски Г. (2010), Говорот на македонците во Мала Преспа (западнопреспански говор), Скопjе.
 • Цонев Б. (1984), История на българския език, t. 2, София, 1984, фототип. изд. от 1934.
 • FShS (1984), Fjalor i shqipes së sotme, Tiranë.
 • Dokle N. (2007), Rečnik goranski (nashinski) – allbanski, Sofia.
 • Meyer G. (2007), Fjalor etimologjik i gjuhës Shqipe – 1891, Tiranë.
 • Orel Vl. (1998), Albanian etymological dictionary, Leiden-Boston-Köln.
 • Paliga S. (2014), Ethnic and Linguistic Distinctions in the Ancient Balkan Area. How Many Languages Were There in the Antiquity?, [в]: Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Международна конференция, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност Балканистика. София, 30–31 май, София, c. 38–43.
 • Siatkowski J. (2012), Slowińskie nazwy części ciała w historii i dialektach, Warszawa.
 • Λεχικο, Λεχικο Ελληνοβουλγαρικο, София, 1957.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9069e463-b3d2-4e55-834a-d29ebf81b210
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.