Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 11-12(476-477) "Stare" i "nowe" ryzyka socjalne | 15-21

Article title

Podstawowe gwarancje zabezpieczenia społecznego – praktyka, koncepcja, standard i globalna polityka społeczna

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Social protection floor - practice, concept, standard and global social policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
101 sesja Miedzynardodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2012 r. uchwaliła nowe zalecenie dotyczące podstawowych gwarancji zabepieczenia społecznego. Artykuł wyjaśnia przyczyny przyjęcia tego zalecenia, którego główną intencją jest zapewnienie zabezpieczenia tym, którzy w wielu krajach rozwijających się dziś go nie mają, przede wszystkim grupom najuboższym. Prezentacja treści zalecenia skupia się na jego punktach, co do których początkowe stanowiska rządów, pracodawców i pracowników były rozbieżne i w których doszło do ustępstw i kompromisów. Dyskutowane są też relacje pomiędzym nowym zaleceniem a istniejącymi konwencjami MOP w tym zakresie, przede wszystkim z konwencją nr 102 o minimalnych normach zabezpieczenia społecznego. Wnioski wskazują na główne wyzwania dla wprowadzania zapisów konwencji w życie w krajach rozwijających się, a także na jej potencjalne znaczenie dla krajów rozwiniętych, w tym w Europie.
EN
101th Session of the International Labour conference in June 2012 adopted new Recommendation concerning national floors of social protection. The paper explains reasons which led to adoption of this recommendation, whose main intention is to secure protection to all those who in developing countries have no protection now – and in the first instance to the poorest. Contents of the recommendation are presented focussing on the points where initial positions of government, employers and workers delegates differed and where concessions and compromises were necessary. It is also discussed how the new recommendation relates to existing ILO social security conventions, and in particular to Minimum Standards (Social Security) Convention no 102. In conclusions, main challenges to the implementation of the Recommendation in developing countries are pointed out, as well as its potential relevance in developing, including European, countries.

Contributors

 • Departament Zabezpieczenia Społecznego MOP

References

 • Cichoń M., Hagemejer К. (2007), Changing the development policy paradigm: Investing in a social security floor for all, "International Social Security Review", Vol. 60, No 2-3, s. 169-196.
 • Deacon B. (2013), Global Social Policy in the Making: The Foundations of the Social Protection Floor, Policy Press, London.
 • De Schutter О., Sepulveda M. (2012), Underwriting the Poor: A Global Fund for Social Protection, Office of the UN High Commissioner for Human Rights, http://www.ohchr.org/ Documents/lssues/Food/20121009_GFSP_en.pdf [dostęp 2.2.2013].
 • Ellis F., Devereux S., White Ph. (2009), Social Protection in Africa, Edward Elgar Publishing, London.
 • Hagemejer K. (2010), Absolutne minimum zabezpieczenia społecznego, "Polityka Społeczna" nr 9.
 • ILO (2009a), Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards, Genewa.
 • ILO (2009b), Extending Social Security to All: A review of challenges, present practice and strategic options, Genewa.
 • ILO (2011), Social Protection Floor: For a fair and inclusive globalization, Report of the Advisory Group chaired by Michelle Bachelet, Genewa.
 • ILO (2012a), The Strategy of the International Organization: Social Security for All. Building social protection floor and comprehensive social protection systems, Genewa.
 • ILO (2012b), Social protection floors for social justice and a fair globalization (raporty IV2A і IV2B), Genewa, http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174694/lang--en/index.htm [dostęp 1.2.2013]; http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMSJ 74637/ lang--en/index.htm [dostęp 1.2.2013]
 • ILO (2012c), Recommendation no 202 (2012) concerning national floors of social protection, http://www.ilo.org/ dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202 [dostęp 20.12.2012].
 • ILO, IMF (2012), Towards effective and fiscally sustainable Social Protection Floors, Genewa, Waszyngton, http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessShowRessource.do?ressourceld=30810 [dostęp 1.2.2013].
 • ILO, WHO (2009), A joint Crisis Initiative of the UN Chief Executives Board for Co-ordination on the Social Protection Floor, http://www.un.org/en/ga/second/64/socialprotection.pdf [dostęp 1.2.2013].
 • International Labour Conference (2011), Provisional Record nr 24; 100th Session, Geneva, June 2011 Sixth item on the agenda: A recurrent discussion on the strategic objective of social protection (social security) under the follow-up to the 2008 ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization. Report of the Committee for the Recurrent Discussion on Social Protection, Genewa, http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157820/lang--en/index.htm [dostęp 2.2.2013].
 • International Labour Conference (2012), Provisional Record nr 14; 101th Session, Geneva, June 2012, Fourth item on the agenda: Elaboration of an autonomous Recommendation on the social protection floor. Report of the Committee on the Social Protection Floor, Genewa, http:// www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/provisional-records/WCMS_182950/lang--en/index.htm [dostęp 2.2.2013].
 • MOP, MPiPS (1996), Konwencje i Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy (1919-1994), tom I: (1919-1966), PWN, Warszawa.
 • OECD (2009), Promoting Pro-Poor Growth: Employment and Social Protection, Paryż.
 • UNDP (2011), Successful Social Protection Floor Experiences, Volume 18 of Sharing Innovative Experiences series, Nowy Jork.
 • Uścińska G. (2005), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa.
 • Walker R., Chase E., Loedemel I. (2012), The indignity of the Welfare Reform Act; Child Poverty Action Group, http://www.cpag.org.uk/content/indignity-welfare-reform-act [dostęp 2.2.2013].
 • World Bank (2012), Resilience, equity and opportunity - Social protection and labour strategy, Waszyngton.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-906b1de8-d1a5-4e35-bea1-327e392722af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.