PL EN


2016 | 10(958) | 51-64
Article title

Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych

Authors
Title variants
EN
Verification of Selected Applications of the Adaptive Market Hypothesis on the Financial Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Hipoteza rynku adaptacyjnego (adaptive market hypothesis – AMH), której autorem jest A. Lo, to jeden z najnowszych modeli opisujących działanie rynków finansowych. AMH stanowi rozwinięcie hipotezy rynku efektywnego (efficient market hypothesis – EMH), która pozwala na połączenie EMH z wnioskami wynikającymi z finansów behawioralnych. W artykule przedstawione zostały główne założenia, wnioski oraz badania empiryczne dotyczące AMH. Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wybranych wniosków wynikających z hipotezy rynku adaptacyjnego w warunkach polskiego rynku. Analizie poddano wnioski dotyczące istnienia relacji pomiędzy zyskiem a ryzykiem oraz skuteczności strategii inwestycyjnych. Zgodnie z AMH inwestorzy oczekują wyższych stóp zwrotu, gdy podejmują większe ryzyko, wymagana premia za ryzyko nie jest jednak stała w czasie. Drugi wniosek dotyczy tego, że skuteczność strategii inwestycyjnych zależna jest od miejsca i czasu ich zastosowania. Badania zostały przeprowadzone na przykładzie spółki KGHM Polska Miedź SA, indeksu WIG oraz DAX. Wniosek pierwszy został sprawdzony za pomocą modelu wyceny aktywów kapitałowych, natomiast wniosek drugi z wykorzystaniem strategii inwestycyjnej opartej na tzw. efekcie stycznia. Oba wnioski okazały się poprawne.
EN
The article presents a model describing the operation of financial markets – the adaptive market hypothesis (AMH), created by Andrew Lo. AMH builds on the theory of efficient market hypothesis (EMH), which allows one to connect EMH with conclusions from behavioral finance. The study examines the conclusions of AMH about the existence of the unstable relationship between return and risk, and the time-dependent efficiency of investment strategies. The conclusions’ verification is based on the example of KGHM Polska Miedź SA, the WIG index and the DAX index. The first conclusion was tested by using the capital asset pricing model, while the second conclusion was verified using an investment strategy based on the “January effect”. As the results show, both applications proved correct.
References
 • Akram F., Rime D., Sarno L. [2007], Arbitrage in the Foreign Exchange Market: Turning on the Microscope, CEPR, University of Warwick, London.
 • Elton E.J., Gruber M.J. [1998], Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Grossman S., Stiglitz J. [1980], On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, „American Economic Review”, vol. 70.
 • Grotowski M. [2008], Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2.
 • Kahneman D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica”, vol. 47, nr 2, https://doi.org/10.2307/1914185.
 • Kahneman D., Tversky A. [1982], Belief in the Law of Small Numbers [w:] Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, eds D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kian-Ping L. [2007], Ranking Market Efficiency for Stock Markets: A Nonlinear Perspective, „Physica A: Statistical Mechanics and its Applications”, vol. 376, https://doi.org/10.1016/j.physa.2006.10.013.
 • Kim J.H., Shamsuddin A., Kian-Ping L. [2011], Stock Return Predictability and the Adaptive Markets Hypothesis: Evidence from Century-Long U.S. Data, „Journal of Empirical Finance”, vol. 18, nr 5, https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2011.08.002.
 • Lo A. [1997], Market Efficiency: Stock Market Behavior in Theory and Practice, vols 1, 2, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Lo A. [2004], The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective, „Journal of Portfolio Management”, vol. 30, nr 5, https://doi.org/10.3905/jpm.2004.4426111.
 • Lo A. [2005], Reconciling Efficient Markets with Behavioral Finance: The Adaptive Markets Hypothesis, „Journal of Investment Consulting”, vol. 7, nr 2.
 • Malkiel B.G. [2014], Błądząc po Wall Street, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Olbrys. J. [2014], Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, „Zarządzanie i Finanse”, nr 12.
 • Popović S., Mugoša A., Durović A. [2013], Adaptive Markets Hypothesis: Empirical Evidence from Montenegro Equity Market, „Ekonomska Istraživanja – Economic Research”, vol. 26, nr 3, https://doi.org/10.1080/1331677x.2013.11517620.
 • Reilly F.K., Brown K.C. [2001], Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. 1 i 2, PWE, Warszawa.
 • Schumpeter J. [1939], Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York.
 • Shiller R.J. [2003], From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 17, nr 1, https://doi.org/10.1257/089533003321164967.
 • Shleifer A., Vishny R. [1997], The Limits of Arbitrage, „Journal of Finance”, vol. 52, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03807.x.
 • Simon H. [1955], A Behavioral Model of Rational Choice, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 69, https://doi.org/10.2307/1884852.
 • Todea A., Ulici M., Silaghi S. [2009], Adaptive Markets Hypothesis: Evidence from Asia-Pacific Financial Markets, „Review of Finance and Banking”, vol. 01(1).
 • Wilson E.O. [1975], Sociobiology: The New Synthesis, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9075fd14-a69b-425f-a6d0-3bfd7af31f7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.