Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 41-49

Article title

Siła więzi rodzinnych osób starszych

Content

Title variants

EN
The strength of elderly people’s family ties

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę opisu siły więzi między pokoleniami w rodzinie z punktu widzenia osób starszych z pominięciem tematów odnoszących się do świadczenia pomocy oraz usług opiekuńczych wobec nich. Punkt wyjścia opracowania stanowi syntetyczna analiza dwóch stanowisk teoretycznych wyrażonych przez Margaret Mead oraz Alvina Tofflera. Mead, opisując kultury prefiguratywne i zjawisko dystansu międzypokoleniowego, wyraziła przekonanie o spychaniu osób starszych na margines życia społecznego. Z kolei A. Toffler, opisując społeczeństwa trzeciej fali, również odniósł się do kwestii postępującego w nich procesu starzenia się, formułując stwierdzenie, że prowadzić on będzie do większej koncentracji na potrzebach osób starszych. Empiryczną weryfikację wyrażonych powyżej stanowisk oparto na analizie wyników ogólnopolskich badań socjologicznych Jerzego Piotrowskiego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz badania PolSenior.

Year

Volume

Pages

41-49

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

 • Adamczyk M. (2015), Więzi rodzinne w procesie pozytywnego i aktywnego starzenia się. „Zeszyty Naukowe KUL” 4 (232): 3-21.
 • Czekanowski P. (2012), Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dyczewski L. (2002), Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Giddens A. (2012), Socjologia, przeł. O. Siara, A. Szulżycka, P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Leszczyńska-Rejchert A. (2010), Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Luty-Michalak M. (2010), Więź międzypokoleniowa w starzejącym się społeczeństwie polskim. Czy jesteśmy świadkami prefiguratywności kulturowego przekazu międzypokoleniowego? [w:] E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury. Warszawa: Aspsa-JR, s. 417-430.
 • Niezabitowski M. (2007), Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego. Katowice: „Śląsk”.
 • Parsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, przeł. A. Bentkowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pikuła N. (2010), Mądrość życiowa osób starszych – paradygmatem wychowawczym współczesnej rodziny. [w:] B. Balogová (red.), Elan vital v priestore medzigeneracnych vztahov. Presov: Prešovská Univerzita v Prešove, s. 65-71.
 • Szatur-Jaworska B. (2012a), Psychospołeczny wymiar sytuacji ludzi starych – wyniki badania „PolSenior”. „Problemy Polityki Społecznej” 11: 155-173.
 • Szatur-Jaworska B. (2012b), Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości. [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne, s. 419-448.
 • Toffler A., Toffler H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, przeł. J. Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Toffler A. (1985), Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Trafiałek E. (2014), Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się. [w:] P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska (red.), Aktywne starzenie się. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 152-163.
 • Worach-Kardas H. (2003), Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna – nowy wymiar na progu XXI wieku. [w:] E. Kantonowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 401-409.

Notes

PL
Artykuł czwarty z numeru UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-90835f46-1ab0-4d52-9499-3c787c574970
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.