Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | Lokalność 2(8)/2012 | 57-70

Article title

Lokalność, wspólnota i współczesny polski film dokumentalny

Content

Title variants

EN
Locality, community and contemporary Polish documentaries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
- Współcześnie niefikcjonalne przekazy audiowizualne odbieramy inaczej niż w czasach PRL-u. Zmniejszyło się zaufanie do filmów dokumentalnych, w dużej mierze przez namnożenie się różnorodnych obrazów rzeczywistości. W sytuacji, gdy istnieje wiele punktów widzenia na jedną sprawę, trudniej jest stworzyć globalną wspólnotę wierzącą w obiektywizm danej filmowej reprezentacji rzeczywistości. Filmowcy zdający sobie sprawę z utraty wiary w obiektywizm fi lmów dokumentalnych, zaczęli tworzyć dokumenty performatywne (termin Billa Nicholsa), które mają podkreślać subiektywność ferowanych przez siebie sądów. Ich zadaniem jest wytwarzanie wspólnoty w rozumienia Richarda Rorty’ego, dla której dane przedstawienie będzie miało wartość obiektywnego obrazu świata. Prawda współczesnych dokumentów jest więc ważna lokalnie – jedynie dla danej grupy ludzi. Inni mogą negować dane przedstawienie i stworzyć własne, które również będzie istotne jedynie dla danej wspólnoty. Współczesne polskie fi lmy dokumentalne wyzwoliły się z binarnej opozycji propaganda władzy – „obiektywizm” demaskujących dokumentalistów, ale utraciły przy tym wiarę w spójny obraz rzeczywistości.
EN
Today, nonfiction films are perceived differently than in the times of PRL (People’s Republic of Poland). The confidence in the objectivity of documentary films has decreased, largely by the multiplication of various images of reality. In a situation where there are many points of view on one issue, it is harder to create a global community of believers in the documentary objectivity. The filmmakers who realized that a loss of faith in the objectivity of documentaries has been taking place, began to create performative documentary (the term by Bill Nichols), to emphasize the subjectivity of their opinions. This type of documentary should create the community in Richard Rorty’s understanding. For this community the vision of reality has a value of objectivity. The truth of contemporary documentary is important locally – only for one group of people. Others may deny this representation and create their own, which also will be relevant only for their community. Contemporary Polish documentaries freed themselves from the binary opposition propaganda of authority –“objectivity” exposing documentary, but it lost the belief in a coherent image of reality.

Keywords

Contributors

  • Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktorant)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-908ddd8c-52c2-413b-a14f-834d641ad238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.