PL EN


2014 | 2(71) |
Article title

EDUKACJA DOROSŁYCH W ASPEKCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I REALIÓW WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY

Authors
Content
Title variants
EN
Adult education in terms of professional development and modern labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka edukacji dorosłych, głównie za sprawą szybkiego i wielowymiarowego tempa przemian, nabiera w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Wiele dynamizujących czynników – natury podmiotowej, społecznej, organizacyjnej i ekonomicznej warunkuje transformacje w obrazie życia i zawodowego funkcjonowania jednostek, decydując jednocześnie o współczesnym znaczeniu procesu edukacji, kształcenia. W obecnych realiach bycie pracownikiem wymaga nieustannego rozwoju i samodoskonalenia. Kształcenie stanowi znaczącą część i jednocześnie determinantę aktywności człowieka. Na dzisiejszym rynku pracy jest koniecznym warunkiem adaptacji zawodowej, elastyczności, skuteczności i konkurencyjności. Przekonania te znajdują potwierdzenie zarówno w obserwacjach, jak i jednostkowych doświadczeniach.
EN
The issue of adult education, mainly due to the fast and multidimensional pace of changes, has become particularly important in the recent years. A number of dynamising personal, social, organizational and economic factors determine transformations in lives and careers of individuals, and at the same time they affect the significance of educational process. Currently, being an employee requires constant development and self-improvement. Learning is both a significant part of and the factor determining the activity of a person. It is a necessary condition of professional adaptation, flexibility, effectiveness and competitiveness on the today’s labour market. These convictions are confirmed by both the observations and individual experiences.
Year
Issue
Physical description
Contributors
References
 • Appelt K. (2005), Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać potencjał dojrzałych dorosłych? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 503–552.
 • Bartkowiak G. (1997), Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, tłum. A. Wojciechowski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Brzezińska A., Hejmanowski Sz. (2005), Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 622–664.
 • Brzezińska A., Wiliński P. (1995), Psychologiczne uwarunkowania wspomagania rozwoju człowieka dorosłego, „Nowiny Psychologiczne”, 1, s. 81–104.
 • Ćwiek J. (2012), Nie daj się usunąć z rynku pracy, „Rzeczpospolita” (z 22.02.2012), s. 4.
 • Danilewicz D. (2012), Szkolenie i rozwój w praktyce, [w:] T. Rostkowski, D. Danilewicz (red.), Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, Difin, Warszawa, s. 131–148.
 • Dębska E. (2010), Mentor, coach, facylitator – trzy role doradcy zawodu, „Edukacja Dorosłych”, nr 1, s. 77–89.
 • Doraczyńska N. (2012), Sztuka rozwoju, „Personel i Zarządzanie”, 9, s. 74–77.
 • Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Malińska M. (2012), Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 50+, „Bezpieczeństwo Pracy”, 3, s. 12–15.
 • Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kołodziejczyk-Olczak Izabela (2008), Szkolenia jako element rozwoju karier zawodowych pracowników po 45 roku życia, [w:] Jak zachęcić pracowników po 45 roku życia do dalszej edukacji. Rekomendacje praktyków, dostępny na: http://www.matureproject.eu/materials/edukacja_sojuszdlapracy.pdf (otwarty11.12.2012).
 • Kozak A., Łaguna M. (2009), Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Kukla D., Duda W., Zając M. (2012), Grupa ryzyka na rynku pracy. Poradnik dla współpracujących z grupą 45+, Difin, Warszawa.
 • Kurcz I. (1992), Uczenie się, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 98–170.
 • Krupska J. (2013), Kariera a zmieniający się rynek pracy, [w:] P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź, s. 9–31.
 • Levy-Leboyer C. (1997), Kierowanie kompetencjami: bilanse doświadczeń zawodowych, tłum. M. Egeman, Poltext, Warszawa.
 • Litwiński J. Sztanderska U. (2010), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa.
 • Lubrańska A. (2007), Wiek a gotowość do zmiany, [w:] L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 157–167.
 • Lubrańska A. (2008), Szkolenia jako instrument wspierania rozwoju i kariery zawodowej, [w:] H. Skłodowski (red.), Polskie doradztwo dla młodzieży – idea czy rzeczywistość, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź, 21. Łaguna M. (2004), Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Łaguna M., Fortuna P. (2009), Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Międzypokoleniowy transfer wiedzy w polskich firmach – Mentoring i e-learning (2009), Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, dostępny na: http://www.iped.pl/publikacje/raport_e-learning.pdf (otwarty 15.03.2013).
 • Nawrat D. (2013), Edukacja dorosłych w środowisku pracy: symulatory i inhibitory, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, s. 145–162.
 • Okoń W. (1992), Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rae L. (2002), Planowanie i projektowanie szkoleń, tłum. A. Hędrzak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Robbinson S.P. (1998), Zachowania w organizacji, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Samson H. (2008), Bariery edukacyjne i metody ich pokonania wśród osób w wieku 45+, [w:] Jak zachęcić pracowników po 45 roku życia do dalszej edukacji. Rekomendacje praktyków, dostępny na: http://www.mature-project.eu/materials/edukacja _sojuszdlapracy.pdf (otwarty11.12.2012).
 • Samson Hanna, Michno Leszek (2008), Praca trenera z osobami w wieku 45+, [w:] Jak zachęcić pracowników po 45 roku życia do dalszej edukacji. Rekomendacje praktyków, dostępny na: http://www.mature-project.eu/materials/edukacja_sojusz dlapracy.pdf (otwarty11.12.2012).
 • Steuden S. (2011), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stopińska-Pająk A. (2006), Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy, [w:] A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa, s. 9-19.
 • Straś-Romanowska M. (2000), Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 263–292.
 • Szczucka A., Turek K., Worek B. (2012), Kształcenie przez całe życie. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa.
 • Urbaniak B. (2008), Wyzwania wobec edukacji starszych pracowników w Polsce, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, s. 68–83.
 • Widerszal-Bazyl M. (2008a), Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników (2), „Bezpieczeństwo Pracy”, 7–8, s. 6–9.
 • Widerszal-Bazyl M. (2008b), Stres wśród pracowników starszych (1), „Bezpieczeństwo Pracy”, 6, s. 6-8.
 • Wolińska-Skuza A. (2012), Coaching jako metoda rozwoju, [w:] T. Rostkowski, D. Danilewicz (red.), Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, Difin, Warszawa, s. 149–156.
 • Zrałek M. (2008), Lifelearning jako czynnik poprawy jakości życia ludzi starszych, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, s. 84–96.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9096618b-a01b-4d9e-a71d-fcbef7a840cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.