PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 111-124
Article title

Tworzenie sieci Centrów Pomocy Rodzinie skoncentrowanych na wczesnej interwencji, Irlandia Północna, Wielka Brytania

Content
Title variants
EN
The Development of Early Intervention focused Family Support Hubs in Northern Ireland, United Kingdom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Centra Pomocy Rodzinie to sieć składająca się z wielu organizacji państwowych, samorządowych oraz pozarządowych, których celem jest zwiększenie dostępu do usług wczesnej interwencji w zakresie pomocy rodzinie, poprzez kierowanie rodzin zgodnie z ich potrzebami do właściwych świadczeniodawców. Pierwsze centra powstały w 2011 r. w ramach procesu planowania usług na rzecz dzieci. Są innowacyjną odpowiedzią na strategiczną próbę zapewniania lepszej koordynacji świadczeń dla zagrożonych rodzin oraz zredukowania zbędnego duplikowania świadczeń w Irlandii Północnej. Są to „wirtualne” organizacje, polegające bardziej na łączeniu ze sobą istniejących usług niż na tworzeniu nowych. Ten model jest wdrażany w całej Irlandii Północnej.
EN
Family Support ‘Hubs’ are multi-agency networks of statutory, voluntary and community organisations that aim to improve access to early intervention Family Support services by matching the needs of referred families to service providers. Hubs were initiated in 2011 within the framework of the Children’s Services Planning process. They are an innovative response to Northern Ireland’s strategic intent of ensuring better coordination of services to vulnerable families and less wasteful duplication of service provision. They are ‘virtual’ organisations, concerned with linking together existing services rather than creating new services. The model is being adopted across Northern Ireland.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90994388-0057-45ff-9bc4-1408af559740
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.