PL EN


2013 | 12 | 1 | 35-48
Article title

Nadużywanie internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB

Content
Title variants
EN
Internet addictive behaviour among adolescents. The EU NET ADB research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cele badawcze postawione w artykule to określenie skali zjawiska oraz czynników ryzyka nadużywania internetu wśród polskich nastolatków. Kryteria nadużywania internetu spełnia niewielki odsetek badanych — 1,3%. Większą grupę (12%) stanowią osoby zagrożone nadużywaniem internetu. Analizy nie wykazały różnic istotnych statystycznie w przypadku zmiennych płeć, wiek i wykształcenie rodziców. Najczęściej występujące symptomy nadużywania internetu to mówienie sobie: „Jeszcze tylko chwilkę”, gdy jest się online, spędzanie w sieci więcej czasu niż się zamierzało oraz sprawdzanie maila i innych wiadomości zanim zabierze się do innych czynności, które należy wykonać. Dysfunkcyjni użytkownicy internetu podejmują prawie wszystkie aktywności online istotnie częściej niż funkcjonalni użytkownicy. Dysfunkcyjni użytkownicy istotnie częściej niż funkcjonalni użytkownicy próbują ograniczyć korzystanie z internetu pod wpływem rodziców, nauczycieli lub innych dorosłych osób (p<0,01) i istotnie rzadziej podejmują taką decyzję, ponieważ korzystanie z internetu przestało ich interesować (p<0,01). Osoby dysfunkcyjnie korzystające z internetu oceniały gorzej wszystkie aspekty swojego życia niż funkcjonalni internauci oraz uzyskały wyższe wyniki na wszystkich skalach problemowych kwestionariusza samooceny.
EN
The aim of the article is to define the scale of the phenomenon and the risk factors of Internet Addictive Behaviour among Polish adolescents. The criteria for the IAB are met by the small percentage of respondents- 1.3%. A larger group -12% is at risk of IAB. The analysis revealed no statistically significant differences in terms of sex, age, and education of parents. The most common Internet Addiction Test symptoms are: saying “just a few more minutes” when on-line, staying on-line longer than you intended, and checking your e-mail before something else that you need to do. Dysfunctional internet users access the internet for almost all of the online activity significantly more often than functional users. Dysfunctional users significantly more often than functional users try to restrict internet usage under the influence of parents, teachers or other adults (p <0,01) and significantly less take such a decision, since the use of the internet is no longer of their interest (p <0,01). Dysfunctional users are less satisfied with all aspects of their life than functional internet users and have higher scores on all the problem scales of The Youth Self-Report.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
35-48
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-909e7238-34aa-478e-bb9f-dcf91d983439
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.