PL EN


2016 | 46 | 466-477
Article title

Развитие человеческого и инновационного потенциала Беларуси

Content
Title variants
EN
Development of Human and Innovation Potential in Belarus
PL
Rozwój potencjału ludzkiego i innowacyjnego na Białorusi
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Объектом исследования является человеческий капитал как фактор устойчивого развития и социально-экономической безопасности экономики. Он основан на инновациях, эффективном использовании национальных ресурсов и относительных конкурентных преимуществах страны. Человеческий капитал является важным ресурсом инновационного развития. Целесообразно повысить роль инвестиций в человеческий капитал, необходимого для развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Человеческий капитал анализируется при расчетах международных рейтингов, харак-теризующих уровень инновационного развития различных стран мира. К ним относятся: глобальный инновационный индекс, индекс человеческого капитала, индекс экономики знаний, индекс развития электронного правительства. Стратегия наращивания и укрепления научно-технического потенциала должна быть направлена на повышение эффективности его использования в следующей триаде «человек как генератор новых идей – конкурентоспособная экономика – качество окружающей среды». Таким образом, улучшение инновационных результатов деятельности возможно за счет повышения эффективности человеческого капитала, создания высокоэффективного организационного бизнес-климата. Необходим ряд мер по социальной и материальной поддержке научных исследований и разработке технологических инноваций для улучшения качества человеческих ресурсов в стране. Переход к экономике знаний предполагает завершение системной модернизации и струк-турной перестройки научной сферы как реального сектора экономики; формирование тех-нологических платформ как коммуникаторов между государством, бизнесом и наукой.
EN
The object of the study is a human capital as a factor of sustainable development and socio-economic security of the economy. It is based on the innovation, efficient use of national resources and the relative competitive advantages of the country. The human capital is an important resource of innovative development. It is expedient to increase the role of investment in human capital, it is necessary for the development of modern information and communication infrastructure. Human capital is analyzed with the calculating of the international rankings which characterize the level of innovative development of the various countries of the world. They are: Global Innovation Index, Human Capital Index, Knowledge Economy Index, E-Government Development Index. Strategy to build and strengthen scientific and technological potential must be directed to the improvement of the efficiency of its use in the following triad of “man as a generator of new ideas – a competitive economy – environmental quality”. Improvement of the innovative activity results is possible through more efficient human capital; creating a highly business organizational climate. Measures on social and material support research and development of technological innovations are necessary to improve the quality of human resources in the country. Moving to knowledge economy requires the completion of system modernization and restruc-turing of the scientific sphere as a real economy, the formation of technology platforms as a communicator between the state, business and science
PL
Celem opracowania jest analiza kapitału ludzkiego jako czynnika zrównoważonego rozwoju i społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa gospodarki. Jest on oparty na innowacjach, efektywności wykorzystania krajowych zasobów i komparatywnych przewagach konkurencyjnych kraju. Kapitał ludzki jest także istotnym czynnikiem rozwoju w oparciu o innowacje. Wskazane jest, aby podnosić rangę i znaczenie inwestycji w kapitał ludzki. Powinien temu towarzyszyć rozwój nowoczesnej infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej. Kapitał ludzki na Białorusi analizowany jest w oparciu o raporty i rankingi międzynarodowych in-stytucji oceniających poziom innowacji i innowacyjność różnych krajów na świecie, jak: Global Innovation Index, Human Capital Index, Knowlegde Economy Index, E-Government Development Index. Strategia budowania oraz wzmacniania potencjału naukowego i technologicznego musi mieć na celu poprawę efektywności jego wykorzystania, przy respektowaniu następującej triady „czło-wiek jako źródło nowych pomysłów – konkurencyjna gospodarka – jakość środowiska”. Warunkami wzmocnienia innowacyjnej aktywności są zwiększanie efektywności kapitału ludzkiego oraz tworzenie sprzyjającego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na Białorusi konieczne jest podjęcie licznych działań na rzecz społecznego i finansowego wspar-cia kapitału ludzkiego oraz sfery badawczo-rozwojowej. Przejście do gospodarki opartej na wiedzy wymaga ukończenia systemowej modernizacji, restrukturyzacji działalności badawczo-rozwojowej oraz tworzenia platform technologicznych sprzyjających komunikacji między sektorem publicznym, biznesem i nauką.
Year
Volume
46
Pages
466-477
Physical description
Contributors
 • Кафедра Cтатистики, Белорусский Государственный Экономический Университет, klsnk_a@tut.by
References
 • Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г., www.economy.gov.by/nfiles/001708_ 663161_Proekt_21_11.docx.
 • Наука и инновационная деятельность 2014: стат. сборник, 2014, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Минск: [б. и].
 • Беларусь и страны мира 2014: стат. сборник, 2014, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Минск:[б.и].
 • The Global Innovation Index 2014 – The human factor in innovation, https://www. globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home.
 • The Human Capital Report. World economic forum 2015, http://reports.weforum.org/ human-capital-report-2015/rankings/.
 • Романчук Я., Измерение человеческого капитала, http://liberty-belarus.info/o-kapita lizme/ kapitalizm-dlya-lyuboznatelnykh/10303-izmerenie-chelovecheskogo-kapitala.
 • Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings, http://siteresources.worldbank.org/ INTUNIKAM/ Resources/2012.pdf.
 • E-government Survey 2014: E-government for the future we want, http://www.science portal.org.by/news.
 • Регионы Республики Беларусь: стат. сборник, 2014, Национальный статистиче-ский комитет Республики Беларусь. Том 1, Минск: [б. и].
 • Колесникова И.И., 2015, Человеческий фактор как инновационный импульс, „Дру-керовский вестник” 2015, № 4, DOI:10.17213/2312-6469-2015-4-107-118.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90a05268-742b-4089-9425-9baebaa6b8d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.