PL EN


2016 | 3(21) | 43-78
Article title

Business model in research-development activity

Authors
Content
Title variants
PL
Model biznesowy w działalności badawczo-rozwojowej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
More and more premises suggest that maintaining positive trends in Polish economy won’t be possible without changing the philosophy of activity which many companies follow. Taking into consideration the growing demands of clients and the market, globalization, which is strengthening competition, as well as the growing complexity of tools and production-service methods, it is not enough to continue building market position based on limitation of costs and lower product prices. Rising to the growing challenges, in particular, the challenges ahead of production-service units, will require a broad application of the achievements of science and technology to the processes of development. Even the biggest companies more and more often take advantage of the help of various partners, who support them in the process of introducing new solutions raising the efficiency of activities. The partners and allies of business practice in the processes of modernization of the economy are scientific-research institutions, such as scientific institutes, research-development units and universities. A market on which companies can look for the solutions they need and scientific-research institutions can look for inspiration, partners and capital is being formed. The market provides conditions for operation, development and implementation of developed solutions. Taking into consideration the complexity of market, technical, legal, financial, or intellectual property protection issues, research-development units are more and more frequently unable to function efficiently without a clear and unequivocal definition of goals, methods and conditions of activity. Their market offer has to take into consideration not just scientific-research, or methodological aspects. Taking into consideration continuously growing demands of the clients and pressure of the competition, scientific-research institutions have to pay attention also to market, information, personnel, or financial aspects typical of strictly commercial ventures. What may support a comprehensive preparation and implementation of scientific-research activities under market conditions are tools successfully used in trade and economy, such as business models. These issues are the basis of deliberations contained in this work. In order to make it easier for scientific-research institutions to work out models of conduct arranging activity and facilitating efficient functioning on the market, below attention is paid to the consideration of such issues as: - the notion of business model in the economy and its components, - characteristic features of research-development activity (R&D), - the concept of components of business models in research-development activity, - the essence of business model in research-development activity, - benefits and conditions of using business models in research-development activity. The paper ends with a summary – formulation of final conclusions.
PL
Coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że utrzymanie tendencji wzrostowych w polskiej gospodarce nie będzie możliwe bez zmiany filozofii działania wielu przedsiębiorstw. Wobec wzrostu wymagań klientów i rynku, globalizacji wyostrzającej konkurencję oraz rosnącego skomplikowania narzędzi i metod produkcyjno-usługowych, nie wystarczy dotychczasowe budowanie pozycji rynkowej w oparciu o ograniczane koszty i niższe ceny produktów. Sprostanie rosnącym wyzwaniom, zwłaszcza stającym przed jednostkami produkcyjno-usługowymi, wymagało będzie szerokiego włączenia w procesy rozwojowe osiągnięć nauki i technologii. Nawet największe przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z pomocy różnych partnerów, którzy wspierają je we wprowadzaniu nowych rozwiązań, podnoszących skuteczność i efektywność działań. Partnerami i sojusznikami praktyki gospodarczej w procesach unowocześniania gospodarki są instytucje naukowo-badawcze, takie jak instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe i uniwersytety. Tworzy się i rozwija rynek, na którym przedsiębiorstwa mogą poszukiwać potrzebnych im rozwiązań, a instytucje nauko-badawcze - inspiracji, partnerów i kapitału, zapewniających warunki do działania, rozwoju oraz wdrażania wypracowanych rozwiązań. Biorąc pod uwagę skomplikowanie problemów rynkowych, technicznych, prawnych, finansowych czy ochrony własności intelektualnej, coraz rzadziej jednostki badawczo-rozwojowe są w stanie funkcjonować skutecznie i efektywnie bez jasnego i jednoznacznego określenia celów, sposobów oraz uwarunkowań działania. Ich oferta rynkowa musi uwzględniać nie tylko aspekty naukowo-badawcze czy metodyczne. W warunkach rosnących wymagań klientów oraz presji konkurentów, instytucje naukowo-badawcze muszą liczyć się także z aspektami rynkowymi, informacyjnymi kadrowymi czy finansowymi, charakterystycznymi dla przedsięwzięć ściśle gospodarczych. Pomocą w całościowym przygotowaniu i realizacji działalności naukowo-badawczej w warunkach rynkowych służyć mogą narzędzia wykorzystywane z powodzeniem w handlu i gospodarce, takie jak modele biznesu. Ta problematyka stała się kanwą rozważań, zawartych w niniejszej publikacji. Chcąc ułatwić instytucjom naukowo-badawczym opracowanie wzorców postępowania, porządkujących działalność oraz ułatwiających skuteczne i sprawne funkcjonowanie na rynku, poniżej skupiono się na rozważeniu takich problemów, jak: - pojęcie modelu biznesu w gospodarce oraz jego elementy składowe, - cechy charakterystyczne działalności badawczo-rozwojowej (B+R), - koncepcja elementów składowych modeli biznesu w działalności badawczo-rozwojowej, - istota modeli biznesu w działalności badawczo-rozwojowej, - korzyści i warunki korzystania z modeli biznesu w działalności badawczo-rozwojowej. Opracowanie zakończono podsumowaniem - sformułowaniem wniosków końcowych.
Publisher
Year
Issue
Pages
43-78
Physical description
Dates
online
2016-09
Contributors
References
 • Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak A. (red.), Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2011.
 • Bednarek-Michalska B., Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego, Stowarzyszenie EBIB, Toruń 2013.
 • Doligalski T. (red. nauk.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.
 • Duczkowska-Piasecka M. (red.), Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K., Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa 2013.
 • Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 24, poz. 83.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r., nr 49, poz. 508.
 • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute, Warszawa 2009.
 • Jabłoński A., Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008.
 • Jabłoński M., Geometria modeli biznesu, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa nr 4 (735)/2011, s. 39-47.
 • Kerzner H., Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, Hoboken NJ 2013.
 • Koszałka J., Pniewska J., Kuźniewski D., Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego, Marketing i rynek, nr 3/2014, część II, Artykuły na płycie CD.
 • Koszałka J., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w uczelni, opracowanie niepublikowane.
 • Kotler P., Winning through Value Oriented Marketing, Seminar, Marketing Institute of Singapore, 28 stycznia 1994 r. [w:] A. Drapińska, Zastosowanie marketingu relacji, [w:] M. Daszkowska (red.), Marketing. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2005.
 • Matusiak K.B., (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
 • Osterwalder A. & Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, HELION, Gliwice 2012.
 • Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Wspólnoty Europejskie 2005.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
 • Slywotzky A. J., Morrison D. J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
 • Santarek K. (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa, wrzesień 2008.
 • Stonehouse G., Hamill J., Cambell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Ustawa o ochronie baz danych z 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402).
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16. kwietnia 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 47, poz. 211).
 • http://pga.blox.pl/2007/05/Czym-sa-modele-biznesowe-i-jak-sie-je-definiuje.html (z 25 marca 2015 r.).
 • https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/ustawy/ustawa-o-finansowaniu-nauki.pdf (z 26 marca 2015 r.).
 • http://www.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia-koszty-w-przedsiebiorstwie_35_ 2582.html (z 4 maja 2016 r.).
 • https://moodle.umk.pl/BU/mod/book/view.php?id=111&chapterid=290 /z 16 maja 2016 r.)
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90a6f34f-53e1-4919-859f-5c2e72a24e0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.