Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(118) "Kooperacja, współpraca, przyjaźń" [Collaboration, Cooperation & Friendship] | 141-168

Article title

Zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe pracujących w elastycznych formach zatrudnienia – raport z badań empirycznych

Content

Title variants

EN
Organizational Engagement and Attachment versus Occupational Burnout under Flexible Forms of Employment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł porusza zagadnienia zaangażowania i przywiązania organizacyjnego, a także psychologicznych kosztów pracy w postaci wypalenia zawodowego wśród pracujących w elastycznych formach zatrudnienia w Polsce. Przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących 2118 respondentów dziewięciu elastycznych form pracy: na czas określony, w niepełnym wymiarze pracy, na umowę-zlecenie, samozatrudnionych, telepracowników, pracujących na zastępstwo, pracowników tymczasowych, sezonowych oraz zatrudnionych w ramach ekonomii społecznej. Badania miały charakter eksploracyjny ze względu na deficyt danych na temat tychże zmiennych w polskich, nietradycyjnych formach pracy.
EN
The article examines the issue of organizational engagement and attachment as well as the psychological costs of work in the form of occupational burnout among employees encompassed by flexible forms of employment in Poland. The presented results of empirical studies cover 2,118 respondents employed under nine types of flexible work: contracts for a defied period of time, part–time employment, commission work, self–employment, remote workers, substitutes, temporary workers, and seasonal workers as well as people employed in the social economy. The research was exploratory in nature because of the dearth of data on these variables in Polish non–traditional forms of employment.

Year

Pages

141-168

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2017-10-15

Contributors

 • Politechnika Śląska, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Gliwice, Polska
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania, Wrocław, Polska

References

 • Becker H. S. (1960), Notes on the concept of commitment, American Journal of Sociology, nr 66.
 • Bańka A., Wołoska A., Bazińska R. (2002), Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, Czasopismo Psychologiczne, t. 8.
 • Cialdini R. (2013), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Deci E. L., Ryan R. M., red. (1985), Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour, New York, Plenum Press.
 • Dobrowolska M. (2010), Alternatywne formy zatrudnienia alternatywą dla zatrudnienia tradycyjnego, w Dobrowolska M. (red.), Rozwiązywanie problemów społecznych – wytyczne dla zwiększania integracji zawodowej 50+ w regionie, Katowice, Wydawnictwo Naukowe KMB Press.
 • Dobrowolska M. (2011), Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dobrowolska M. (2012), Employee and flexible forms of employment – a theoretical analysis and empirical studies, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 162.
 • Dobrowolska M. (2013), Postrzeganie zachowań nieetycznych przez pracowników zatrudnionych w nietradycyjnych formach zatrudnienia, w Chudzicka-Czupała A. (red.), Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3013.
 • Dobrowolska M. (2013), Problemy życia zawodowego pracowników zatrudnionych w elastycz¬nych formach – perspektywa psychologiczna, Warszawa, Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum.
 • Dobrowolska M., Ślazyk-Sobol M. (2014), Wyczerpanie emocjonalne i cynizm jako przykład problemów zawodowych osób zatrudnionych w elastycznych formach, wydanie pokonferencyjne (w druku), Wrocław.
 • Maslach Ch., Schaufeli W., Leiter M. (2001), Job burnout, Annual Review of Psychology, nr 52.
 • Maslach Ch., Leiter M. P. (2008), Early predictors of Job burnout and engagement, Journal of applied psychology, vol. 93, nr 3.
 • Maslach Ch., Leiter M. (2010), Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawiania relacji z pracą, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer business.
 • Maslach Ch., Leiter M. (2011), Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organi¬zacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maslow A. H. (1943), A theory of human motivation, Psychological Review, nr 50.
 • Meyer J. P., Allen N. J. (1997), Commitment in the workplace. Theory, research, and application, Thousand Oaks, SAGE Publications.
 • Newman D. A., Harrison D. A. (2008), Been There, Bottled That: Are State and Behavioral Work Engagement New and Useful Construct “Wines”? Industrial and Organizational Psychology, nr 1.
 • Nollen S. D., Axel H. (1996), Managing Contingent Workers: How to Reap the Benefits and Reduce the Risks, New York, AMACOM.
 • Porter L. W., Steers R. M., Mowday R. T., Boulian P. V. (1974), Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians, Journal of Applied Psychology, nr 59.
 • Rogers J. K. (1995), Just a temp: experience and structure of alienation in temporary clerical employment, Work and Occupations, nr 22.
 • Szabowska-Walaszczyk A., Zawadzka A. M., Wojtaś M. (2011), Zaangażowanie w pracę i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera, Psychologia Jakości Życia, nr 10 (1).
 • Schaufeli W. B., Bakker A. B. (2003), Work Engagement Utrecht Scale. Preliminary Manual, Ultrecht, Occupational Health Psychology Unit.
 • Schaufeli W. B., Bakker A. B. (2010), Chapter 2. Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept, w Bakker A. B., Leiter M. P. (red.), Work engagement: A handbook of essential theory and research, New York, Psychology Press.
 • Ślazyk-Sobol M. (2012), Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, niepublikowana praca doktorska.
 • Witkowski S. A., Ślazyk-Sobol M. (2012), Professional burnout: a comparative analysis considering the selected sectors in Poland, Management, vol. 16, nr 2.
 • Witkowski S. A., Ślazyk-Sobol M. (2012), Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi, w Witkowski S. A., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Problemy zarządczo-psychologiczne, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Witkowski S. A., Ślazyk-Sobol M. (2013), Dynamics of professional burnout: a comparative analysis considering the selected sectors in Poland, cz. II, Management, vol. 17, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-90a86361-1faa-4937-96dc-4eb0bac4868a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.