PL EN


2014 | 4 (351) | 121-129
Article title

Metody zbierania danych w badaniach wewnętrznych uwarunkowań zachowania konsumentów w okresie przed dokonaniem zakupu

Content
Title variants
EN
Methods of Data Collection in Surveys on Internal Determinants of Consumers’ Behaviours in the Period prior to Shopping
RU
Методы сбора данных в исследованиях внутренних обусловленностей поведения потребителей в период до осуществления покупки
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresie przed dokonaniem zakupu badane są zależne od konsumenta czynniki kształtujące jego zachowanie. Należą do nich czynniki ekonomiczne, psychiczne, fizyczno-demograficzne oraz społeczno-kulturowe. W ramach procesu badań marketingowych zachowań konsumentów należy dobrze zaplanować i zastosować metody zbierania danych, zarówno te tradycyjne, jak i nowe. Poprawna i wyczerpująca klasyfikacja tych metod pomaga w zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań konsumentów.
EN
In the period before shopping, there are surveyed the consumer-dependent factors shaping their behaviour. They comprise economic, psychical, physical, demographic and socio-cultural factors. Within the framework of the process of marketing research of consumers’ behaviours, one must well plan and apply methods of data collection, both those traditional and new ones. The correct and comprehensive classification of those methods helps in planning and carrying out consumer surveys.
RU
В период до осуществления покупки исследуются зависимые от потребителя факторы, формирующие его поведение. К их числу относятся экономические, психические, физикдемографические и социально-культурные факторы. В рамках процесса маркетинговых исследований поведения потребителей следует хорошо спланировать и применить методы сбора данных как те традиционные, так и новые. Правильная и исчерпывающая классификация этих методов помогает в спланировании и проведении обследований потребителей.
Year
Issue
Pages
121-129
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
References
 • Burgiel A. (2010), Czynniki psychologiczne determinujące zachowania konsumentów, (w:) Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Catching-Castello G. (2000), The ZMET alternative, „Marketing Research”, Summer.
 • Falkowski A., Rożnowski B., Witkowski T.H. (1996), Etnocentryzm konsumencki – nowe wyzwania dla marketingu (2), „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Gregor B., Kalińska-Kula M. (2012), Użyteczność badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik.
 • Grzega U. (2010), Czynniki ekonomiczne determinujące zachowania konsmentów, (w:) Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S. (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S. (2007), Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Obuchowski K. (1995), Przez galaktykę potrzeb, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Pawlak-Kołodziejska K., Schulz M. (2011), Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik.
 • Shimp T.A., Sharma S. (1987), Consumer ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE, „Journal of Marketing Research”, August.
 • Sowa I. (2010), Czynniki demograficzne determinujące zachowania konsumentów, (w:) Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90ae1f46-3c3b-41b7-a993-24b3ce70c81f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.