PL EN


2012 | 30 | 127-147
Article title

Mentoring jako czynnik organizacyjnego uczenia się

Content
Title variants
Mentoring as an organizational learning factor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla przetrwania i rozwoju organizacji w XXI w. podstawowe znaczenie zyskał proces organizacyjnego uczenia się. W literaturze przedmiotu coraz częściej wskazywana jest rola mentoringu jako narzędzia ZZL skutecznie wspierającego nie tylko indywidualne, lecz także organizacyjne uczenie się. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób mentoring przyczynia się do pobudzania procesu organizacyjnego uczenia się. Cel ten zostanie zrealizowany przez zaprezentowanie wyników przeprowadzonych studiów literaturowych oraz studium przypadku dotyczącego wdrożenia i realizacji programu mentoringu w jednej z polskich szkół wyższych.
EN
Development of knowledge-based economy entails the necessity for seeking new methods and tools of organizational learning enhancement. In this context, many researchers indicate the impor¬tance of mentoring as a tool supporting individual and organizational learning. The paper is an at¬tempt to answer the following question: in what way does mentoring contribute to simulation of the organizational learning processes? This aim has been achieved by presenting results of the literature analysis and a case study concerning mentoring in one of Polish universities.
Year
Issue
30
Pages
127-147
Physical description
Contributors
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Akhtar N., Khan R.A., Exploring the Paradox of Organizational Learning and Learning Organization, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” 2011, vol. 2, nr 9, styczeń.
 • Allen D., Russell J.E.A., McManus S.E., Newcomer Socialization and Stress: Formal Peer Relationships as a Source of Support, „Journal of Vocational Behavior” 1999, nr 54.
 • Allen T.D., Eby L.T., Poteet M.L., Lentz E., Lima L., Career benefits associated with mentoring for protégeé: A meta-analysis, „Journal of Applied Psychology” 2004, nr 89.
 • Appelbaum S.H., Ritchie S., Shapiro B.T., Mentoring Revisited: An Organizational Behaviour Construct, „Journal of Management Development” 1994, nr 13 (4).
 • Argyris C., Double Loop Learning in Organizations, „Harvard Business Review” 1977, nr 55 (5), wrzesień-październik.
 • Arthur M., Inkson K., Pringle J., The new careers: Individual action and economic change, Sage, Thousand Oaks, CA 1999.
 • Arthur M.B., Rousseau D.M., The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era, Oxford University Press, New York 1996.
 • Campbell T.A., Campbell D.E., Outcomes of mentoring at-risk college students: gender and ethnic matching effects, „Mentoring&Tutoring” 2007, nr 15 (2).
 • Chao G.T., Walz P.M., Gardner P., Formal and informal mentorships. A comparison on mentoring functions and contrast with non-mentored counterparts, „Personnel Psychology” 1992, nr 3.
 • Clifford V., Group mentoring: an alternative way of working, „Women in Science Enquiry Network Journal” 2003, nr 62 (2), http://www.wisenet-australia.org/issue62/contnt62.htm [15.04.2005].
 • Clutterbuck D., Megginson D., Mentoring Executives and Directors, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 • Cyzio M., Coaching i mentoring w rozwoju zawodowym pracowników, „Pedagogika Pracy” 2006, nr 49.
 • D’Abate C., Eddy E., Tannenbaum S.T., What’s in a name? A literature-based approach to understanding mentoring, coaching, and other constructs that describe developmental interactions, „Human Resource Development Review” 2003, nr 2 (4).
 • Dansky K.H., The Effects of Group Mentoring on Career Outcomes, „Group and Organization Management” 1996, nr 1.
 • DeGeus A., Planning as learning, „Harvard Business Review” 1988, nr 66 (2).
 • Garvin D.A., Building a Learning Organization, „Harvard Business Review” 1993, nr 71 (4), lipiec-sierpień.
 • Gehrke N., Toward a Definition of Mentoring, „Theory into Practice” 1988, nr 27 (3-4).
 • Gladstone M.S., Mentoring: A Strategy for Learning in a Rapidly Changing Society, CEGEP John Abbot Collage, Research and Development Secretariat, Montreal Quebec 1988.
 • Johnson J.R., Embracing change: a leadership model for the learning organization, „International Journal of Training and Development” 1998, nr 2 (2).
 • Kamińska J., Wykorzystanie mentoringu i coachingu w bibliotece jako uczącej się organizacji, Materiały konferencyjne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece” 24-26 czerwca 2009, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, http://bg.uwb.edu.pl/konferencja2009/materialy/Ka-minska.Joanna.pdf.
 • Kram K.E., Mentoring at Work, „Columbus Public Library” 1950, nr 1 (2/02).
 • Kram K.E., Phases of the mentor relationship, „Academy of Management Journal” 1983, nr 4.
 • Kram K.E., A relational approach to career development, w: The career is dead. Long live the career: A relational approach to careers, red. D.T. Hall, Jossey-Bass, San Francisco, CA 1996, s. 132-157.
 • Kram K.E., Isabella L.A., Mentoring alternatives: the role of peer relationships in career development, „Academy of Management Journal” 1985, nr 1.
 • McCormack C., West D., Facilitated group mentoring develops key career competencies for university women: a case study, „Mentoring&Tutoring” 2006, nr 14 (4).
 • Martin A., Transformational learning through mentoring in early childhood education: The DART model, w: The organizational and human dimension of successful mentoring across diverse settings, red. F.K. Kochan, Information Age Publishing, Greenwich, CT 2002.
 • Marzec I., Od mentoringu do sukcesu zawodowego pracowników w społeczeństwie informacyjnym, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, ,,Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, t. 2, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2008.
 • Marzec I., Patologie relacji mentoringu w polskich organizacjach, w: Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, t. 3, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Marzec I., Wykorzystanie mentoringu do pobudzania zmian w małym i średnim przedsiębiorstwie, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. J. Skalik, „Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 49, Wrocław 2008.
 • Meen D.E., M. Keough, Creating the learning organization. An interview with Peter M. Senge, „The McKinsey Quarterly” 1992, nr 1.
 • Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garrett-Harris R., Mentoring w działaniu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
 • Mezias J.M., Scandura T.A., A needs-driven approach to expatriate adjustment and career development: a multiple mentoring perspective, „Journal of International Business Studies” 2005, nr 5.
 • Morgan W., What is Accelerated / Experiential Learning?, http://www.buildmybusiness.com/accelerated.html [5.01.2012].
 • Parsloe E., Wray M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 • Ragins B.R., Cotton J.L., Mentor functions and outcomes: A comparison of men and women in form and informal mentoring relationships, „Journal of Applied Psychology” 1999, nr 84.
 • Ragins B.R., Cotton J.L., Miller J.S., Marginal mentoring: The effects of type of mentor, quality of relationship, and program design on work and career attitudes, „Academy of Management Journal” 2000, nr 43 (6).
 • Ragins B.R., Scandura T.A., Gender differences in expected outcomes of mentoring relationships, „Academy of Management Journal” 1994, nr 4.
 • Rokita J., Organizacja ucząca się, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2003.
 • Russell J.E.A., Adams D.M., The changing nature of mentoring in organizations: An introduction to the special issue on mentoring in organizations, „Journal of Vocational Behavior” 1997, nr 51.
 • Schein E.H., Organizational culture, „American Psychologist” 1990, nr 45.
 • Senge P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning Organization, Doubleday, New York 1990.
 • Sosik J.J., Lee D., Bouquillon E.A., Context and Mentoring: Examining Formal and Informal Relationship in High Tech Firms and K-12 Schools, „Journal of Leadership and Organizational Studies” 2005, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90c68130-4a87-452a-992b-36b1cc461ca3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.