PL EN


2016 | 1 | 133-148
Article title

Bezpieczeństwo energetyczne Polski a sytuacja ekonomiczna Kompanii Węglowej SA po 2014 roku

Content
Title variants
EN
The energy security of Poland versus the economic situation of Kompania Węglowa SA after 2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski jest węgiel kamienny, którego znaczne złoża są dostępne bezpośrednio w kraju. Prowadzona od 26 lat przez polski rząd restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego nie została zakończona. Od 2012 r. kopalnie Kompanii Węglowej SA działają nieefektywnie, a koszty wydobycia surowca przewyższają możliwe do osiągnięcia ceny rynkowe. Celem artykułu jest analiza polityki polskiego rządu w zakresie restrukturyzacji KW SA po 2014 r. Problematykę tę ukazano w kontekście górniczych protestów wobec skutków restrukturyzacji kopalń, cen węgla na światowym rynku oraz pozyskania inwestorów zainteresowanych nabyciem kopalń. Przeprowadzając analizę decyzji rządu Ewy Kopacz, zwrócono uwagę na czynniki, które wpłynęły na kryzys gospodarczy kopalń należących do KW SA, oraz założenia i realizację programu naprawczego. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż rząd E. Kopacz nie rozwiązał problemów KW SA i w tej sytuacji zadaniem gabinetu Beaty Szydło będzie opracowanie strategii rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz ocena obecnej sytuacji i przyszłości kopalń.
EN
The energy security of Poland relies on coal, whose substantial reserves are to be found in the country. The restructuring programme of coal mining industry has not been, as yet, completed. Since 2012, the mines of Kompania Węglowa SA (KW SA) have not been operating effectively and the cost of getting coal from underground exceeds coal’s free market price. The aim of the paper is to examine the policies of the Polish government after 2014, focused on the restructuring of KW SA. The problem is presented in the context of miners protesting against the restructuring effects in their mines, coal prices on the international market and attempts made to attract foreign investors who would be willing to buy Polish coal mines. While analysing the decisions made by Ewa Kopacz’s government, attention was paid to those factors that affected the economic crisis in KW SA coal mines as well as to the guidelines and the implementation of the recovery plan. Following the analysis, it was found that the government of Ewa Kopacz did not solve the problems facing KW SA. Consequently, it will be for Beata Szydło’s government to work out a development strategy for the Polish coal mining industry and to assess the current and future situation of Polish mines.
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90d77189-2127-4027-affb-d359510a0c61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.