PL EN


2020 | 12 | 22 | 213-235
Article title

Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing resulting from new technologies in the area of electronic payments

Authors
Content
Title variants
PL
FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Research shows that the most popular payment instrument is a payment card, then a bank account with Internet access and then a PayPal account. The progress and increase in the digitization of electronic payments means that when legislation is issued in these areas, they are no longer adequate to the changing reality. This makes them vulnerable to the risks associated with criminal activities, including terrorist activities. Challenges for the entire electronic payments market and supervisory authorities in the coming years will focus on adaptation to new digital challenges, implications related to the development of FinTech and RegTech, tracking trends and challenges in the area of virtual currencies, supporting information exchange and cooperation between financial institutions and supervisory authorities and counteracting de-risking practices.
PL
Badania pokazują, że najpopularniejszymi instrumentami płatniczymi są: karta płatnicza, rachunek bankowy z dostępem internetowym oraz konto w serwisie PayPal. Szybki rozwój techniki i digitalizacji płatności elektronicznych powodują, że już w momencie wydania aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku finansowego w tym sektorze są one nieadekwatne do zmieniającej się rzeczywistości. Powoduje to podatność tego saktora na ryzyko wynikające z działalności przestępczej, w tym terrorystycznej. Wyzwania dla rynku płatności elektronicznych oraz organów nadzorczych w najbliższych latach będą się koncentrowały wokół przystosowania działalności do nowych trendów cyfrowych, implikacji związanych z rozwojem FinTech oraz RegTech, śledzeniu trendów i wyzwań w obszarze walut wirtualnych, wspieraniu wymiany informacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a organami nadzorczymi, a także przeciwdziałaniu praktykom de-riskingu.
Year
Volume
12
Issue
22
Pages
213-235
Physical description
Dates
published
2020-04-23
Contributors
 • adwokat, kancelaria adwokacka AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara s.c.
References
 • Chodziński D., Pranie pieniędzy jako jedna z form działania zorganizowanych grup przestępczych, Legionowo 2012, Centrum Szkolenia Policji, http://www.csp.edu.pl/download/ 6/16760/PraniepieniedzyjakojednazformdzialaniazorganizowanychgrupprzestepczychDChodzinsk.pdf [dostęp: 4 XII 2019].
 • EBA Opinion on ‘virtual currencies’, https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-7deb5863ab57/EBA-Op-2014-08%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1 [dostęp: 2 XII 2019].
 • EBA reports on crypto-assets, https://eba.europa.eu/eba-reports-on-crypto-assets [dostęp:2 XII 2019].
 • Financial Stability Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf [dostęp:2 XII 2019].
 • Informacja o kartach płatniczych. I kwartał 2019 r., Narodowy Bank Polski, ttps://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_01_2019.pdf [dostęp:4 XII 2019].
 • Informacja o kartach płatniczych. II kwartał 2019 r., Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_02_2019.pdf [dostęp: 4 XII 2019].
 • Joint Opinion of the European Supervisory Authorities on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector, https://eba.europa.eu/esas-highlight-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-in-the-eu-financial-sector[dostęp: 2 XII 2019].
 • Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu, Ministerstwo Finansów, https://www.gov.pl/web/finanse/krajowa-ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu [dostęp: 2 XII 2019].
 • Kunkiel-Kryńska A., Prawo konsumenckie UE – dyrektywy oparte na metodzie harmonizacji minimalnej – wprowadzenie i wyrok TS z 16.05.1989 r. w sprawie 382/87 R. Buet i SARL Educational Business Services (EBS) v. Ministère public, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 12, s. 46–48; także: https://www.eversheds-sutherland.com/documents/global/poland/articles_pdf/pl/2011-12-01_eps_prawo_konsumenckie_ue_dyrekywy_oparte_na_harmonizacji_minimalnej_akunkiel.pdf [dostęp: 2 XII 2019].
 • Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial institutions in the customerdue diligence process, https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion%20on%20the%20use%20of%20innovative%20solutions%20by%20credit%20 and%20financial%20institutions%20(JC-2017-81).pdf [dostęp: 2 XII 2019].
 • Piotrowska A., Bitcoin. Płatnicze i inwestycyjne zastosowanie kryptowaluty, Warszawa 2018, CeDeWu.
 • Raport „Płatności cyfrowe” 2019, Izba Gospodarki Elektronicznej, ttps://eizba.pl/wpcontent/uploads/2019/11/PLATNOSCI_CYFROWE_2019.pdf?fbclid=IwAR1ol9GL6K85vyb-Ny5iwjoctd4k7YPFuT1rki_OpLjTwSqw1DFpGNkBoXBk [dostęp: 2 XII 2019].
 • Rekomendacja KNF dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Warszawa, listopad 2015 r., Komisja Nadzoru Finansowego, https://zarabiajnabankach.pl/wp-content/uploads/2016/07/REKOMENDACJA_dot_bezpieczenstwa_transakcji_platniczych_tcm75-43526.pdf [dostęp: 2 XII 2019].
 • Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.pdf [dostęp: 4 XII 2019].
 • Stanowisko w sprawie wydawania kart przepłaconych, z 10 lipca 2015 r., Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/stanowisko_ws_wydawania_kart_przedplaconych_42192.pdf [dostęp: 2 XII 2019].
 • System hawala i finansowanie terroryzmu, http://www.nowastrategia.org.pl/system-hawala-i-finansowanie-terroryzmu [dostęp: 2 XII 2019.
 • UK FinTech. State of the Nation, T. Helm, A. Low, J. Townson (red.), 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/801277/UK-fintech-state-of-the-nation.pdf [dostęp: 2 XII 2019].
 • Umowa międzynarodowa i memorandum of understanding – charakterystyka i terminologia, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/viewFile/6437/6458 [dostęp: 2 XII 2019].
 • Dyrektywa PE i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19 VI 2018 r., s. 43).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 25 maja 2015 w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 5 VI 2015 r., s. 73).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz. Urz. UE L 267 z 10 X 2009 r., s. 7).
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j: DzU z 2019 r. poz. 1115, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j.: DzU z 2019 r. poz. 659, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: DzU z 2018 r. poz. 2286, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j.: DzU z 2019 r. poz. 2357).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15 XII 2010 r., s. 12).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90d8171d-3096-4528-bc85-657403de5986
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.