PL EN


2017 | 8 | 2 | 133-140
Article title

Modely odborného technického vzdelávania

Content
Title variants
Models of Vocational Technical Education
Languages of publication
CS EN
Abstracts
CS
Príspevok sa zaoberá tvorbou modelov odborného výcviku mechanikov nastavovaĉov. Autori vychádzajú z modelu Líveĉka a Kubálka a modifikovaného modelu Muņíka. Na základe týchto modelov sme spracovali model odborného výcviku s vyuņitím interaktívnych didaktických prostriedkov, ktorý bol modifikovaný na model odborného výcviku v podmienkach ńkoly a v podmienkach uĉňovského strediska v reálnej firme. V uvedených modeloch je ukázaná komunikácia medzi ņiakom a uĉiteľom odborného výcviku. Zároveň je poukázané na výstupy zo vzdelávania na základe ktorých je moņné objektívne klasifikovať ņiaka.
EN
The paper deals with the creation of training models for mechanic adjusters. The authors are based on the model of Líveĉka and Kubálek and the modified model of Muņík. On the basis of these models, we have developed a model of vocational training using interactive didactic means, which has been modified to the model of vocational training in the conditions of the school and in the conditions of the apprentice centre in the real firm. These models show the communication between the pupil and the training teacher. At the same time, there are shown the learning out-comes on the basis of which students can be classified objectively.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
133-140
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Vysoká ńkola technická a ekonomická v Ĉeských Budějovicích, Katedra strojírenství, Ústav technicko technologický, Ĉeská republika
author
  • Vysoká ńkola technická a ekonomická v Ĉeských Budějovicích, Katedra strojírenství, Ústav technicko technologický, Ĉeská republika
References
  • Kolář, Z. a kol. (2012). Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada Publishing.
  • Muņík, J. (2011). Řízení vzdělávacího procesu. Andragogická didaktika. Praha: Wolters Kluver ĈR.
  • Odporúĉanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikaĉného rámca pre celoņivotné vzdelávanie. 2008/C 111/01.
  • Průcha, J. a kol. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.
  • Turek, I. (2010). Didaktika. Bratislava: Iura Edition.
  • Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90dc8474-c356-472f-a8d0-117ca3819da0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.