Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 198 cz 1 | 276-289

Article title

Podatek VAT a swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
VAT and the Freedom of Supplying Services in the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Article concentrates on the aspect of VAT taxation of cross-border supply of services. It aims at exploring the relation between harmonization of the value added tax and the freedom of supplying services - how the value added tax influences the freedom of supplying services within the common UE market and to what extend the VAT system is determined by the neccessity of ensuring the proper functioning of the freedom. Primarily, it is the concept of the common internal market that is presented in the Article with the focuse exclusively put on one of its fundamental freedoms - the freedom of supplying services. Subsequently, the selected changes in the field of VAT taxation of supply of services taken recently are analysed as well as the rules of taxation of the services are provided.

Year

Volume

Pages

276-289

Physical description

Contributors

References

 • Brzeziński B., Kalinowski M., Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ODDiK, Gdańsk 2001.
 • Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.
 • Dyrektywa Rady 2002/38/WE z dnia 7 maja 2002 roku zmieniająca oraz tymczasowo zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną. Dz. Urz. WE L 128.
 • Dyrektywa Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 roku zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej mającego zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną. Dz. Urz. UE L 384, s. 92), pkt 2 preambuły.
 • Dyrektywa Rady 2006/58/WE z dnia 27 czerwca 2006 roku zmieniająca dyrektywę 2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną. Dz. Urz. WE L 174.
 • Dyrektywa Rady 2007/75/We z dnia 20 grudnia 2007 roku zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej. Dz. Urz. UE L 346.
 • Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 roku określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Dz. Urz. UE L 44.
 • Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Dz. Urz. UE L 44.
 • Dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 roku zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej. Dz. Urz. UE L 116.
 • Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 roku zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Dz. Urz. UE L 189.
 • Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Famulska T., Zmiany w VAT w aspekcie funkcji i zasad podatkowych [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 • Integracja Europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 • Kołodziejczyk K., Wspólnotowa integracja gospodarcza [w:] Unia Europejska, T.2, Gospodarka - Polityka - Współpraca, red. W.M. Góralski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Lipniewicz R., Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Dz. Urz. C 195 z 18.08.2006 r.
 • Ósma Dyrektywa Rady 79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju. Dz. Urz. WE L 331.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Podatek od towarów i usług w indywidualnych interpretacjach podatkowych - wybrane problemy [w:] Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013.
 • Sędzicki W., Definicja usług w prawie wspólnotowym, "Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego" 2008, nr 1.
 • Siek T., Żygadło M., Spychalski M., Nowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług - polskie regulacje a przepisy unijne, "Przegląd Podatkowy" 2009, nr 11.
 • Skrzydło-Tefelska E., Swoboda świadczenia usług [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Wydanie III, Warszawa 2006, s. II-121.
 • Szósta Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku. Dz. Urz. WE L 145.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.
 • Wiktor J.W., Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Wójcik K., Wyzwania dla rynku wewnętrznego. Między ekonomią, prawem a jakością życia w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, www.ukie.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-90e22423-8877-43fe-8c27-1dd8e5d64830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.