PL EN


2014 | 199 | 187-195
Article title

Dokumentacja medyczna 3D

Content
Title variants
EN
3D in Medical Dokumentation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The concept of health system information and documentation began to play an important role at the time of the development of medical technologies. For many years medical information was based on the core document of medical activities, which is a medical report. Data included in the medical documentation, was regarded by the medical profession as the source of financial, statistical, legal and scientific knowledge. In the perspective of 2014, the area of medicine recognizes a human being as the three dimensional description of medical report.
Year
Volume
199
Pages
187-195
Physical description
Contributors
References
 • Adynowski T., Historia choroby a dokumentacja lekarska, "Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji" 1968, nr 2.
 • Banta H.D., Luce B.R., Health Care Technology and its Assessment: An International Perspective, Oxford University Press, 1993.
 • biblioteka.wmi.pl.
 • http://www.giodo.gov.pl.
 • http://www.nik.gov.pl.
 • http://www.rcl.gov.pl.
 • KZD-4101-05/2012 Informacja o wynikach kontroli. Informatyzacja szpitali, NIK 10 kwietnia 2013 r., http://www.nik.gov.pl [22.07.2013].
 • Meadows M., Promoting Safe and Effective Drugs for 100 Years, "FDA Consumer Magazine" 2006, www.fda.gov [21.06.2013].
 • Michalak B., Nadzór nad informacją w polskim systemie ochrony zdrowia [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'11, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz- -Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 • Nowosielska K., Zabraknie specjalistów leczących Polaków, "Rzeczpospolita" 2013, www.prawo.rp.pl [09.07.2013].
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie przerywania ciąży. Dz. U. Z 1956 r. Nr 13, poz. 68.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży. Dz. U. z 1960 r. Nr 2, poz. 15.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie powszechnych badań lekarskich dzieci i młodzieży. Dz. U. z 1976 r. Nr 25, poz. 150.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych. Dz. U. z 2003 r. Nr 147, poz. 1437.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dz. U. Nr 100 poz. 1024.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, oraz sposobu jej przetwarzania. Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1819.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697.
 • Staniewski H., Projekt karty obrzeżnie perforowanej do użytku oddziału zabiegowego i pierwsze doświadczenia kliniczne, "Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej im. K. Świerczewskiego w Szczecinie" 1976, t. XXII.
 • Szpor G., Diagnoza barier technologiczno-prawnych w zakresie informatyzacji lokalnej i regionalnej administracji samorządowej i ich wpływ na zdolność wykonywania zadań publicznych oraz rekomendacje rozwiązań prawnych i technologicznych, Ekspertyza, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, biblioteka.wmi.pl [20.06.2013].
 • Troszyński M., O dokumentacji medycznej, "Biuletyn Akademii Medycznej" 1969, nr 4.
 • Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434.
 • Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza. Dz. U. z 1950 r. Nr 50, poz. 458.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 363.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.
 • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657.
 • Wojsyk K., Edukacyjno-informacyjny portal e-zdrowie [w:] Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, red. G. Szpor, W.R. Wiewiórowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Wskazówki dotyczące opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym, Poradnik, GIODO 2004-2009, http://www.giodo.gov.pl/163/id_art/1064/j/pl/ [22.06.2013].
 • www.fda.gov.pl.
 • www.prawo.rp.pl.
 • www.w3.org/XML/.
 • Wytyczne dotyczące opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa, Poradnik, GIODO 2004-2009, http://www.giodo.gov.pl/163/id_art/1063/j/pl/ [22.06.2013].
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie oznaczenia numerami statystycznymi chorób, urazów i przyczyn zgonów. M. P. z 1969 r. Nr 52, poz. 413.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90e2649e-9482-4b7d-9be6-5ab4c36d0bc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.