PL EN


2019 | vol. 63, nr 5 | 7-18
Article title

Efficiency in Polish listed commercial banks: a DEA approach

Content
Title variants
PL
Efektywność polskich giełdowych banków komercyjnych: podejście DEA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of the research presented in this paper is the efficiency of key commercial banks in Poland. The research sample includes 12 banks listed on the Warsaw Stock Exchange, which hold over 80% of the assets of the entire commercial banks sector in Poland. The research period is 2013-2018. The aim of the research was to examine whether the largest commercial banks are more efficient than the others and to determine the main reasons for the inefficiency of commercial banks. Data Envelopment Analysis (DEA) was used as the research method. The obtained results indicate that the average efficiency is 0.903. It turns out that the largest banks are on average quite efficient and do not have much room for improvement. In the case of large banks, the average technical efficiency PE is 0.96, while in the case of pure technical efficiency PTE it is as high as 0.99. This indicates that the largest Polish banks manage their resources very efficiently.
PL
Przedmiotem badania przedstawionego w niniejszym artykule jest efektywność kluczowych banków komercyjnych w Polsce. Próba badawcza obejmuje 12 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które posiadają ponad 80% aktywów całego sektora banków komercyjnych w Polsce. Okres badania to lata 2013-2018. Celem badania było sprawdzenie, czy największe banki komercyjne są bardziej efektywne od pozostałych oraz wskazanie głównych przyczyn nieefektywności banków komercyjnych. Jako metodę badawczą zastosowano Data Envelopment Analysis (DEA). Uzyskane wyniki wskazują, że przeciętna efektywność wynosi 0,903. Okazało się także, że największe banki są przeciętnie dość efektywne i nie mają zbyt wielkich możliwości poprawy – przeciętna efektywność techniczna wynosi 0,96, w przypadku zaś „czystej efektywności technicznej” PTE wynosi ona aż 0,99. To wskazuje, że największe polskie banki zarządzają swoimi zasobami bardzo efektywnie.
References
 • Assaf A.G., Barros C.P., Matousek R., 2011, Technical efficiency in Saudi banks, Expert Systems with Applications, vol. 38, pp. 5781-5786.
 • Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., 1984, Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment, Management Science, vol. 30, no. 9, pp. 1078-1092.
 • Benston G.J., 1965, Branch banking and economies of scale, The Journal of Finance, vol. 20, no. 2, pp. 312-331.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978, Measuring the efficiency of decision-making units, European Journal of Operational Research, vol. 2, no. 6, pp. 429-444.
 • Domagała A., 2007, Przestrzenno-czasowa analiza efektywności jednostek decyzyjnych metodą Data Envelopment Analysis na przykładzie banków polskich, Badania Operacyjne i Decyzje, vol. 3-4, pp. 35-56.
 • Eyceyurt Batir T., Volkman D.A., Gungor B., 2017, Determinants of bank efficiency in Turkey: participation banks versus conventional banks, Borsa Istanbul Review, vol. 17, no. 2, pp. 86-96.
 • Farrell M.J., 1957, The measurement of productive efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), vol. 120, no. 3, pp. 253,281.
 • Henriques I.C., Amorim Sobreiro V., Kimura H., Barberio Mariano E., 2018, Efficiency in the Brazilian banking system using data envelopment analysis, Future Business Journal, vol. 4, pp. 157-178.
 • Holod D., Lewis H.F., 2011, Resolving the deposit dilemma: a new DEA bank efficiency model, Journal of Banking & Finance, vol. 35, pp. 2801-2810.
 • Kamarudin F., Sufian F., Nassir A.M., Anwar N.A.M., Hussain H.I., 2019, Bank efficiency in Malaysia: a DEA approach, Journal of Central Banking Theory and Practice, vol. 8, no. 1, pp. 133-162.
 • KNF, 2015, Raport o sytuacji banków 2014, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2014_12_41472.pdf (10.07.2019).
 • KNF, 2016, Raport o sytuacji banków 2015, https://bip.knf.gov.pl/pliki/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2015_60314_tcm6-60314.pdf (10.07.2019).
 • KNF, 2019, Raport o sytuacji banków 2018, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2018_65694.pdf (10.07.2019).
 • Kumar S., Gulati R., 2009, Measuring the efficiency, effectiveness and performance of Indian public sector banks, International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 59, no. 1, pp. 51-74.
 • Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M., 2014, Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, Materiały i Studia, vol. 305.
 • NBP, 2018, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2017.pdf (10.07.2019).
 • Pawłowska M., 2004, Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 – związki między pojęciami, Bank i Kredyt, vol. 6, pp. 59-66.
 • Řepková I., 2014, Efficiency of the Czech banking sector employing the DEA window analysis approach, Procedia Economics and Finance, vol. 12, pp. 587-596.
 • Sealey Jr C.W., Lindley J.T., 1977, Inputs, Outputs, and a theory of production and cost at depository financial institutions, The Journal of Finance, vol. 32, no. 4, pp. 1251-1266.
 • Seiford L.M., Zhu J., 1999, Profitability and marketability of the Top 55 U.S. commercial banks, Management Science, vol. 45, no. 9, pp. 1270-1288.
 • Staub R.B., Da Silva e Souza G., Tabak B.M., 2010, Evolution of bank efficiency in Brazil: A DEA approach, European Journal of Operational Research, vol. 202, pp. 204-213.
 • Svitalkova Z., 2014, Comparison and evaluation of bank efficiency in selected countries in the EU, Procedia Economics and Finance, vol. 12, pp. 644-653.
 • Thomson Reuters, 2019, Thomson Reuters database, Partnership Project between Thomson Reuters and the University of Gdańsk (24.06.2019).
 • Wang K., Huang W., Wu J., Liu Y.N., 2014, Efficiency measures of the Chinese commercial banking system using an additive two-stage DEA, Omega, vol. 44, pp. 5-20.
 • Yilmaz A., Güneş N., 2015, Efficiency comparison of participation and conventional banking sectors in Turkey between 2007-2013, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 195, pp. 383-392.
 • Zha Y., Liang N., Wu M., Bian Y., 2016, Efficiency evaluation of banks in China: a dynamic two-stage slacks-based measure approach, Omega, vol. 60, pp. 60-72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90e4dec8-fc05-499b-9de8-a7c815f21641
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.