PL EN


2017 | 13 | 3 | 6-28
Article title

Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych

Content
Title variants
EN
Transnational Multisited Qualitative Longitudinal Study in Migrating Local Communities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poakcesyjne migracje międzynarodowe Polaków obserwowane na poziomie lokalnym są procesami komplementarnymi względem szerszych zmian społecznych. Mogą stanowić istotny komponent tak zwanej miękkiej modernizacji i są możliwe do dostrzeżenia wówczas, gdy w badaniach zostaną uwzględnione niematerialne, pozafinansowe zasoby transferowane przez migrantów między wysyłającymi i przyjmującymi lokalizacjami. W literaturze zostały one określone jako społeczne przekazy migracyjne (social remittances) i najbardziej efektywnie mogą być badane na poziomie norm, wartości, idei, umiejętności oraz praktyk społecznych przywożonych z zagranicy do lokalnych społeczności. Aby je empirycznie uchwycić, jak pokazuje analiza zawarta w tym artykule, warto jest zastosować nowe podejście metodologiczne, które zostało określone jako transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone lub podłużne (transnational multisited longitudinal study). Opis procedury metodologicznej został zilustrowany empirycznymi przykładami pochodzącymi z wybranych migrujących społeczności lokalnych w Polsce. Zastosowanie takiego podejścia metodologicznego daje możliwość wejścia w głąb istoty procesów migracyjnych na poziomach mezo i mikro oraz odczytania roli jednostek i grup w tych procesach.
EN
Post-accession migration of Poles observed at the local level is complementary with wider social change of Polish post-communist and post-EU enlargement society. Migration processes are components of soft modernization, well seen through the lens of social remittances which stand for all non-material resources such as norms, values, skills, and practices which are transferred between destination and origin. In order to capture them, specific methodology needs to be applied which has been defined in this article as transnational multisited qualitative longitudinal study (QLS). The detailed analysis of methodological procedure got illustrated by empirical accounts of social impact of migration on selected local communities in Poland. The application of QLS unlocks window of opportunities for getting an in-depth access to the heart of migratory processes on both meso and micro levels and facilitates the reconstruction of roles of individuals in these processes.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
6-28
Physical description
Dates
published
2017-08-31
Contributors
References
 • Berger Peter L., Luckmann Thomas (2010) Społeczne tworzenie rzeczywistości. Przełożył Józef Niżnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Faist Thomas (2000) The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Fauser Margit (2017) Mixed Methods and Multisited Migration Research: Innovations from a Transnational Perspective. „Journal of Mixed Methods Research”, DOI: 10.1177/1558689817702752.
 • Favell Adrian (2008) Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in Integrating Europe. Oxford: Blackwell.
 • Glick Schiller Nina (2005) Transnational Social Fields and Imperialism: Bringing a Theory of Power to Transnational Studies. „Anthropological Theory”, vol. 5, no 4, s. 439–461.
 • Grabowska I. (2016). Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills. Frankfurt Am Main, New York: Peter Lang.
 • Grabowska Izabela, Garapich Michał (2016) Social Remittances and Intra-EU Mobility: Non-financial Transfers between UK and Poland. „Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 42, no. 13, s. 2146–2162.
 • Grabowska Izabela i in. (2017a) Migrants as Agents of Change. Social Remittances in an Enlarged European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Grabowska Izabela i in. (2017b) Peer Groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research. „Youth Working Papers”, nr 5/2017. Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Młodzi w Centrum Lab, DOI: 10.23809/2.
 • Grabowska-Lusińska Izabela (2012) Migrantów ścieżki zawodowe bez granic. Warszawa: Scholar.
 • Grabowska-Lusińska Izabela, Okólski Marek (2009) Emigracja ostatnia? Warszawa: Scholar.
 • GUS (2016) Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [dostęp 21 kwietnia 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkachemigracji-z-polski-w-latach-20042015,2,9.html›.
 • Jaźwińska Ewa, Grabowska Izabela (2017) Efekty społecznych przekazów migracyjnych (social remittances) w polskich społecznościach lokalnych. „Studia Socjologiczne”, t. 1, nr 224, s. 139–165.
 • Kałwak Weronika i in. (2017) Podłużne badanie jakościowe doświadczenia wolontariuszy sprawujących opiekę nad pacjentami w ramach programu profilaktyki powikłań hospitalizacji osób starszych na oddziale chorób wewnętrznych – Projekt Zdrowy Kontakt. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 13, nr 1, s. 32–67 [dostęp 15 maja 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Kandel William, Massey Douglas (2002) The Culture of Mexican Migration: A Theoretical and Empirical Analysis. „Social Forces”, vol. 80, no. 3, s. 981–1004.
 • Kiełkowska Marta i in. (2016) Przepływy opieki między migrantami i ich starzejącymi się rodzicami – metoda badawcza i przykład jej zastosowania. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, t. 3, nr 161, s. 345–368.
 • King Hannah, Roberts Brian (2015) Biographical Research, Longitudinal Study and Theoretisation [w]: Maggie O’Neil, Brian Roberts, Andrew C. Sparkes, eds., Advances in Biographical Methods.
 • London: Routldege, s. 106–123. Krings Torben i in. (2013) New Mobilities in Europe: Polish Migration to Ireland Post-2004. Manchester: Manchester University Press.
 • Layder Derek (1998) Sociological Practice: Linking Theory and Social Research. London: Sage.
 • Levitt Peggy (1998) Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion. „The International Migration Review”, vol. 32, no. 4, s. 926–948.
 • Marcus Georg E. (1995) Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multisited Ethnography. „Annual Review of Anthropology”, vol. 24, no. 1, s. 95–117.
 • Mazzucato Valentina (2008) Simultaneity and Networks in Transnational Migration: Lessons Learned from a Simultaneous Matched Sample Methodology [w]: Josh DeWind, Jennifer Holdaway, eds., Migration and Development within and across Borders: Research and Policy Perspectives on Internal and International Migration. Geneva: International Organization for Migration, s. 69–100.
 • McLeod Julie, Thomson Rachel (2009) Researching Social Change: Qualitative Approaches. London: Sage.
 • Merton Robert K. (1996) On social structure and science. Chicago: University of Chicago Press.
 • Mills Charles W. (1959) The Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press.
 • Neale Bren (2012a) Qualitative Longitudinal Research: An Introduction to the Timescapes Methods Guides Series. „ Timescapes Methods Guides Series”, Guide no. 1 [dostęp 14 lipca 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.timescapes.leeds.ac.uk/assets/files/methods-guides/timescapes-methods-guides-introduction.pdf›.
 • Neale Bren (2012b) Timescapes. An ESRC Qualitative Longitudinal Study. Changing Relationships ad Identities through the Life Course. Study Overview. RES 347 25 0003. University of Leeds [dostęp 14 lipca 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.timescapes.leeds.ac.uk/assets/files/TIMESCAPES_Blueprint.pdf›.
 • Neale Bren, Flowerdew John (2003) Time, Texture and Childhood: The Contours of Longitudinal Qualitative Research. „International Journal of Social Research Methodology”, vol. 6, no 3, s. 189–199.
 • Neale Bren i in. (2015) Researching the Lives of Young Fathers: The Following Young Fathers Study and Dataset, Briefing Paper no. 8. „Following Young Fathers Briefing Paper Series” [dostęp 9 maja 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://followingfathers.leeds.ac.uk/findings-and-publications/›.
 • Nowicka Magdalena (2015) Bourdieu’s Theory of Practice in the Study of Cultural Encounters and Transnational Transfers in Migration. „MMG Working Paper” 15-1, Gottingen: Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity.
 • Ritchie Jane, Lewis Jane, eds. (2003) Qualitative Research Practice. London: Sage.
 • Ruspini Elisabeth (2002) An Introduction to Longitudinal Research. London: Taylor and Francis.
 • Ryan Louise (2016) “I Feel I Am a Londoner”: Polish Women and Men Negotiating the Temporal and Spatial Processes of Embedding in London. Referat zaprezentowany na Seminarium Ośrodka Badań nad Migracjami, 19 kwietnia, Warszawa.
 • Ryan Louise, Rodriguez Lopez Magdalena, Trevena Paulina (2016) Opportunities and Challenges of Unplanned Follow-up Interviews: Experiences with Polish Migrants in London. „Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research”, vol. 17, no. 2, s. 1−20.
 • Saldana Johny (2003) Longitudinal Qualitative Research: Analyzing Change Through Time. Walnut Creek, CA: Altamira Press.
 • Sandu Dumitru (2010) Modernising Romanian Society through Temporary Work Abroad [w]: Richard Black i in., esd., A Continent Moving West?: EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 271–287.
 • Smith Noel (2003) Cross-sectional Profiling and Longitudinal Analysis: Research Notes on Analysis in the Longitudinal Qualitative Study, ‘Negotiating Transitions to Citizenship’. „International Journal of Social Research Methodology”, vol. 6, no. 3, s. 273–277.
 • Trevena Paulina (2010) The Polish ‘Intelligentsia’ in London: A Case Study of Young Graduates Working in the Secondary Sector. Niepublikowana praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Łukowskiego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Trevena Paulina (2011) A Question of Class? Polish Graduates Working in Low-skilled Jobs in London. „Studia Migracyjne – Przeglad Polonijny”, t. 1, no. 139, s. 71–96.
 • White Anne (2011) The Mobility of Polish Families in the West of England: Translocalism and Attitudes to Return. „Studia Migracyjne – Przeglad Polonijny”, t. 37, no. 1(139), s. 11–32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90e52c51-f173-4e20-bc76-5b99f6d2dade
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.