PL EN


2014 | 2 | 79-81
Article title

Porównanie czułości diagnostycznej testów przesiewowych MoCA i MMSE oraz trzech metod oceny Testu Rysowania Zegara: metody Sunderlanda, metody 7/7 i metody Shulmana w ocenie zaburzeń funkcji poznawczych osób starszych

Content
Title variants
EN
Comparison of the sensitivity of diagnostic screening tests MoCA and MMSE, and three methods of evaluation Clock Drawing Test: Sunderland method, the method of 7/7 and Shulman method in the assessment of impairment of cognitive function of the elderly
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Populacja Polski należy do populacji szybko starzejącej się. Narastającym problemem stają się zaburzenia funkcji poznawczych pojawiające się wraz z wydłużaniem się wieku. Ich wczesne wykrycie zwiększa szansę ich leczenia i ułatwia opiekę nad chorymi. Cel pracy. Porównanie czułości diagnostycznej MoCA i MMSE oraz trzech metod oceny Testu Rysowania Zegara: metody Sunderlanda, metody 7/7 i metody Shulmana w ocenie zaburzeń funkcji poznawczych osób starszych. Materiał i metody. W okresie listopad 2013 – luty 2014 r. zbadano 51 losowo wybranych pacjentów dwóch oddziałów geriatrycznych we Wrocławiu, którzy przekroczyli 65. rok życia. Wyniki. Grupa badana liczyła 51 osób: 33 kobiety oraz 18 mężczyzn, w wieku od 66 do 90 lat. Wykazano istotną statystycznie różnicę między wartościami średnimi testów MMSE i MoCA (26,18 pkt. i 22,80 pkt. odpowiednio; p = 0,000).Stwierdzono istotną statystycznie różnicę między procentowymi wynikami CDT , ocenianego według metod Sunderlanda (68,82%), 7/7 (59,66%) i Shulmana (63,53%). Wszystkie testy wykazały związek między nasileniem zaburzeń funkcji poznawczych a wiekiem pacjentów. Stwierdzono dodatnią korelację między wynikami testów MMSE , MoCA, CDT a wykształceniem pacjentów i subiektywną oceną stanu ich zdrowia. Wnioski. 1. MoCA jest testem o większej czułości niż MMSE . 2. Metoda 7/7 ma większą czułość w ocenie Testu Rysowania Zegara niż metody Sunderlanda i Shulmana.
Contributors
References
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w 2013 r. Sytuacja demograficzna Polski. Warszawa: Główny Urząd
 • Statystyczny; 2014; rozdz. 9: 9–17. Dostępny na URL: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/OZ_inform_o_syt_spol-gosp_kraju_12m_2013.pdf [cyt. 05.02.2014].
 • Folstein M, Folstein S, McHugh P. Mini-Mental State. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician.J Psychiatr Res 1975; 12(3): 189–198.
 • Nasreddine Z. Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Administration and Scoring Instructions. MoCA Version 18.08.2010.
 • Dostępny na URL: http://www.mocatest.org/pdf_files/instructions/MoCA-Instructions-English_2010.pdf [cyt. 05.02.2014].
 • Sunderland T, Kill J, Mellow A, et al. Clock drawning in Alzheimer’s disease. A novel measure of dementia severity. J Am Geriatr Soc 1989; 37: 725–729.
 • Shulman KL, Shedletsky R, Silver IL. The challange of time: clock drawing and cognitive function in the elderly. Internet J Geriatric Psychiatry 1986; 1: 135–140.
 • Watson YI, Arfken CL, Birge SL. Clock completion: an objective screening test for dementia. J Am Geriatr Soc 1993; 41:1235–1240.
 • Rajtar A, Przewoźnik D. Zastosowanie Montrealskiego Testu do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala
 • Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) do oceny funkcji poznawczych po udarze mózgu. Dostępny na URL: http://www.neuronauka.org/wp-content/uploads/2012/11/MOCA-vs-MMSE-poster.pdf [cyt. 05.02.2014].
 • Nazem S, Siderowf AD, Duda JE, et al. Montreal Cognitive Assessment Performance in patients with Parkinson’s disease with ‘normal’ global cognition according to Mini-Mental State Examination score. JAGS 2009; 57: 304–308.
 • Anslie NK, Murden RA. Effect of education on the clock-drawning dementia screen in non-demented elderly persons. J Am Geriatr Soc 1993; 41: 249–252.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90eacd65-b172-4b02-b06e-87d52e384ed8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.