PL EN


2016 | 1(15) | 5-14 s.
Article title

POŻĄDANE CECHY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W OCZACH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W przedstawionej pracy autorzy podejmują się próby wskazania na cechy nauczyciela wychowania fizycznego, które są najbardziej pożądane z punktu widzenia uczniów i ich rodziców. W tym celu pracownicy Zakładu Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu skonstruowali kwestionariusz ankiety zawierającą 15 takich cech. W badaniach wzięli udział uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z 4 klas pierwszych (84 uczniów wraz z równoliczną grupą swych rodziców). Dzięki jej analizie można wskazać na te z nich, które pojawiają się najczęściej. Autorzy poszukują też odpowiedzi na pytanie, które z zaproponowanych cech uznane zostaną za najważniejsze z punktu widzenia ucznia oraz rodzica. Poddano również analizie dokonywanie wyboru ze względu na płeć badanych osób. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na różnice pomiędzy wyborem uczniów, rodziców oraz ze względu na płeć dziecka oraz rodzica. Dla uczniów najważniejszą cechą nauczyciela jest sprawiedliwość – szczególnie dla chłopców, natomiast dla dziewcząt – tolerancyjność. Rodzice największą wagę przywiązują do odpowiedzialności, tolerancyjności oraz sprawiedliwości. W wyborach ojców przeważa dyscyplina a matek tolerancyjność.
EN
In the said research work the authors attempt to indicate the most desirable qualities of a physical education teacher in terms of students’ and parents’ expectations. In order to do so, the lecturers of the Institute of Psychology at the University of Physical Education in Wrocław designed a questionnaire containing 15 such qualities. 84 students from the first grade of high school (along with one of their parents) participated in this research. Due to its analysis it is possible to indicate the most commonly selected ones. The authors are also trying to answer the question which of these qualities are considered to be the most important by students and parents. The choices were also analysed in relation to the respondents’ sex. The results indicate that there are differences between students’ and parents’ choices. For students, the most important trait of teacher’s character is being fair- this applies specifically to the boys, and when it comes to girls-tolerance. The parents pay the most attention to responsibility, tolerance and justice. Most times, fathers chose discipline, while mothers chose tolerance. The choices also vary depending on the student’s and parent’s sex.
Contributors
 • Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Zakład Psychologii, AWF Wrocław
 • Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Zakład Pedagogiki, AWF Wrocław
author
 • Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Zakład Psychologii, AWF Wrocław
References
 • Barabasz L., Jak rodzice oceniają relacje nauczyciel-uczeń, [w:] M. Szymański, (red.) Nowa Szkoła, Miesięcznik Społeczno-Pedagogiczny, Warszawa, nr 1/2003, s. 26.
 • Bielski J., Jaki powinien być współczesny nauczyciel wychowania fizycznego? Wyd. Lider, Piotrków Trybunalski, nr 9/2008, s. 5.
 • Gracz J., Wybrane elementy przygotowania psychologicznego w treningu młodego sportowca, [w:] M. Krawczyński (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży, wybrane zagadnienia, Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk 2010, s. 43.
 • Kowalska G., Nauczyciel – Wychowawca w oczach rodziców, [w:] M. Szymański, (red.) Nowa Szkoła, Miesięcznik Społeczno-Pedagogiczny, Warszawa, nr 10/2004, s. 54.
 • Miedzińska B., Styl autoprezentacji a wymagania związane z rolą społeczną. Na przykładzie studentów wychowania fizycznego i politechniki, [w:] E. Wlazło, (red.) Studenci wychowania fizycznego w ocenie psycho-pedagogicznej, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 79.
 • Rutkowska K., Wartość treningu umiejętności społecznych w szkoleniu dzieci i młodzieży, [w:] M. Krawczyński, (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży, Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk 2010, s. 241.
 • Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 13.
 • Szczepański S., Podmiotowość studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Studia i Monografie Z. 185, Opole 2006.
 • Szczepański S., Wizerunek nauczyciela wychowanie fizycznego w odbiorze innych nauczycieli, Studia i Monografie Z. 283, Opole 2011, s. 49.
 • Szmajke A., Spostrzeganie ludzi a profesjonalne ocenianie, [w:] I. Bartusiak, (red.) Ewaluacja w edukacji szkolnej i akademickiej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2010, s. 9.
 • Woźniak A., Opinie uczniów na temat szkolnej kultury fizycznej stawianych nauczycielowi wychowania fizycznego w warunkach zmieniających się funkcji szkoły w Polsce, Rocznik Naukowy, Poznań, t. IV/2001/2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-910a0348-2561-4434-912f-c2c56e7a3a55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.