PL EN


2015 | 14 | 2 | 165-180
Article title

Prace nad kodyfikacją majątkowego prawa cywilnego w latach 1950–52

Authors
Content
Title variants
EN
Works on the Codification of the Property Civil Law in the Years 1950–52
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts to answer the question of how works on the codification of civil law proceeded, following the political upheaval of 1948. The literature indicates that the work was interrupted and that another project of the Civil Code was not published until 1954. Codification efforts were indeed broken, but in September 1950 the Presidium of the Government adopted a significant resolution requiring the Minister of Justice to prepare a draft of the Civil Code in just 11 months. The author – on the basis of archival documents – is trying to reconstruct the course of this work and fill gaps in the existing literature. It turns out that the Ministry of Justice accomplished the resolution, even though the set time limit may have seemed unreal. By the end of August 1951 the project of the Civil Code with its reasons was finished. However, in view of the advanced work on a new constitution, the project was suspended and legislative work has not been continued.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
165-180
Physical description
Contributors
References
 • „Nowe Prawo” 1950, nr 10.
 • Czachórski W.,Przebieg prac nad kodyfikacją prawa cywilnego PRL, „Studia Prawnicze”1970, z. 26–27.
 • Fiedorczyk P.,Dokumenty archiwalne dotyczące organizacji prac nad unifikacją i kodyfikacją polskiego prawa cywilnego w latach 1945–1948, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2006, t. IV.
 • Fiedorczyk P.,Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945–1964), Białystok 2014.
 • Fiedorczyk P., Volkonovski J.,Organizacja prac legislacyjnych Rady Ministrów w świetle niepublikowanej uchwały Rady Ministrów z 11 grudnia 1948 r., „Miscellanea Historico-Iuridica” 2011, t. X.
 • Grodziski S.,Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919–1947), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992, z. 1–4.
 • Grodziski S.,Z dziejów unifikacji polskiego prawa cywilnego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1985, z. 2, s. 299.
 • Gwiazdomorski J.,Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1967.
 • Konferencja prawników – cywilistów, „Nowe Prawo” 1951, nr 5.
 • Kowalski P.,Z badań nad prawem spadkowym w projekcie kodeksu cywilnego z1948 r., „Miscellanea Historico-Iuridica” 2013, t. XII.
 • Krajewski A., Winiarz J.,Głosy praktyki sądowej. Materiały do kodyfikacji prawa cywilnego, „Nowe Prawo” 1951, nr 5.
 • Lityński A.,Dwie wielkie transformacje prawa sądowego w Polsce XX wieku. Koncepcje i ich realizacja, [w:] W pięćsetlecie Konstytucji Nihil Novi. Z dziejów stanowienia prawa w Polsce, Warszawa 2006.
 • Lityński A.,Konstytucja 1952 roku a prace nad kodyfikacją prawa cywilnego. Wybrane zagadnienia historycznoprawne, [w:] W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, red. M. Kudej, Katowice 1999, s. 359–368.
 • Lityński A.,Na drodze do kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce Ludowej, [w:] Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, Warszawa 2000, s. 135–153.
 • Lityński A.,Nowe ustawodawstwo w nowym ustroju. O prawie karnym i cywilnym w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2006, t. IV
 • Lityński A.,O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.
 • Lityński A.,Pierwszy etap prac nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce Ludowej (szkic dla dydaktyki), [w:] Z dziejów prawa, cz. 2, Katowice 1999, s. 194–205.
 • Lityński A.,Prawo cywilne materialne w Polsce Ludowej, [w:] Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919–1969). Wybrane zagadnienia, Tychy 2001, s. 87–99.
 • Pomoc, przykład, przyjaźń ZSRR drogowskazem naszych prac kodyfikacyjnych, „Nowe Prawo” 1950, nr 11.
 • Radwański Z.,Prawo cywilne PRL, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1995, z. 1–2.
 • Skąpski J.,Kodeks cywilny z 1964 r. Blaski i cienie kodyfikacji oraz jej perspektywy, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992, z. 1–4.
 • Szer S.,Prawo spadkowe, Warszawa 1955.
 • Szer S.,Z zagadnień prawa spadkowego, „Państwo i Prawo” 1951, z. 5–6.
 • Szeroka dyskusja – cenną pomocą w pracy kodyfikacyjnej, „Nowe Prawo” 1951, nr 4.
 • Uchwała Prezydium Rządu dotycząca prac kodyfikacyjnych, „Państwo i Prawo” 1951, z. 1.
 • Wasilkowski J.,Kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce, „Nowe Prawo” 1950, nr 12.
 • Wasilkowski J.,Własność i inne prawa rzeczowe, „Państwo i Prawo” 1951, z. 5–6.
 • Z okazji zakończenia unifikacji prawa cywilnego (akademia), „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 1–2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-910d97ad-abcc-4c4e-8db8-a51f76cd1c72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.