PL EN


2019 | 4/2019 | 65-92
Article title

Specyfika mediacji w postępowaniu administracyjnym jako formy Alternative Dispute Resolution (ADR)

Content
Title variants
EN
Specificity of mediation in administrative procedure as a form of Alternative Dispute Resolution (ADR)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tekst prezentuje specyfikę nowej dla polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego instytucji mediacji. Prowadzone rozważania w pierwszej części pracy koncentrują się na przedstawieniu paradygmatycznych cech mediacji w szerszym kontekście – jako jednej z form tzw. Alternati ve Dispute Resoluti on (ADR). Część drugą opracowania stanowi analiza z wykorzystaniem zaprojektowanych przez autora kategorii badawczych najważniejszych regulacji prawnych dotyczących mediacji zawartych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która z dniem 1 czerwca 2017 r. wprowadziła rzeczoną formę polubownego rozwiązywania sporów do krajowego porządku prawnego.
EN
The article presents the specificity of a new mediation institution for the Polish Code of Administrative Procedure. The reflections in the first part focus on the presentation of the paradigmatic features of mediation in a wider context as one of the forms of Alternative Dispute Resolution (ADR). The second part is comprised of the author’s research categories, which analyze the most important mediation regulations contained in the Act of 7 April 2017 amending the Code of Administrative Procedure and some other acts, which on the 1st of June 2017 introduced this form of amicable disputes resolution to Polish legal regulations.
Year
Issue
Pages
65-92
Physical description
Dates
published
2020-07-02
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Adamiak A., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2017, wersja elektroniczna, System Informacji Prawnej Legalis.
 • Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., Factor-Based Parent Plan Support System [w:] Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL ‘13, ed. E. Francesconi, B. Verheij, New York 2013.
 • Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., Factors and Dimensions in Parent Plan Support System [w:] IRIS 2014. Transparenz. Tagungsband des 17 Internationalen Rechtsinformatik Symposions, bearb. E. Schweighofer, F. Kummer, W. Hotzendorfer, Salzburg 2014.
 • Baruch Bush R., Folger J., The Promise of Mediation. The Transformative Approach Conflict, San Francisco 2005.
 • Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007.
 • Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, wersja elektroniczna, System Informacji Prawnej Legalis.
 • Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym. Zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa 2007.
 • Hauser R., U progu reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2002, nr 11.
 • Kaczmarek D., Mediacja w sprawach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i cywilnych – zakres i zasady (analiza porównawcza), „Studia Administracyjne” 2017, nr 9.
 • Kalisz A., Quasi-mediacyjność postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, red. J. Olszewski, Rzeszów 2007.
 • Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, wyd. 2, Warszawa 2014.
 • Kalisz A., Zienkiewicz A., Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Sosnowiec 2015.
 • Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.
 • Kmieciak Z., Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2003, nr 10.
 • Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993.
 • Morawski L., Główne problemy filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999.
 • Sander F.E.A., Rubin J.Z., The Janus Quality of Negotiation: Dealmaking and Dispute Settlement, „Negotiation Journal” 1988, No. 4.
 • Sołtysiak P., Wójcicka E., Mediacja w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie »Gubernaculum et Administratio«” 2012, nr 2 (6).
 • Tokarczyk R., Prawo amerykańskie. Podręcznik, Kraków 2006.
 • Waldman E., Identifying Role of Social Norms in Mediation: A Multiple Model Aproach, „Hastings Law Journal” 1997, Vol. 48.
 • Waldman E., The Challenge of Certification: How to Ensure Mediator Competence While Preserving Diversity, „University of San Francisco Law Review” 1995–1996, Vol. 30.
 • Zienkiewicz A., Koncepcja sądu otwartego – wzmocnienie pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości [w:] Mediacja – nowa droga rozwiązywania sporów, red. A. Rękas, Warszawa 2011.
 • Zienkiewicz A., Mediation als eine Form der Justiz [w:] Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegung. Die deutsche, polnische und ukrainische Perspektive, bearb. T. de Vries, Frankfurt am Main 2012.
 • Zienkiewicz A., Nowe technologie informatyczne na tle pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w prawie Unii Europejskiej, „Edukacja Prawnicza” 2014, nr 10.
 • Zienkiewicz A., Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów poprzez mediację [w:] Mediacje w prawie, red. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2014.
 • Zienkiewicz A., Różnorodny paradygmat mediacji – odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja” 2008, nr 2 (2).
 • Zienkiewicz A., Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora – uchwalone przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18.
 • Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91104007-1cdb-4edc-aa6b-132c7918af23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.