PL EN


2012 (R. XI) | 2(44) | 23 - 44
Article title

Profilaktyka w szkole - kwestie teoretyczne i praktyczne

Title variants
EN
Prevention at school - theoretical and practical issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odnosi się do teoretycznych i praktycznych zagadnień profilaktyki szkolnej. Autorka definiuje pojęcie „profilaktyka” w oparciu o literaturę przedmiotu. Wskazuje akty normatywne, na podstawie których realizowane są oddziaływania zapobiegawcze w placówkach edukacyjno-wychowawczych. Zwraca uwagę na zachowania problemowe przejawiane przez współczesną młodzież, a tym samym na potrzebę działań prewencyjnych w zakresie przystosowania młodego człowieka do życia społecznego. Autorka tekstu wskazuje nowe rozwiązania profilaktyki zachowań ryzykownych w oparciu o zapisy prawa oświatowego. Przedstawia również autorski, przykładowy program profilaktyczny nt. „Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród młodzieży”, który przeznaczony jest dla pedagogów szkolnych, nauczycieli/wychowawców do realizacji z uczniami.
EN
The article addresses theoretical and practical issues of school prevention. The author defines the term ‘prevention’ upon the subject literature. She indicates legal acts in accordance with which prevention measures are taken. She pays her attention to troublesome behaviours among contemporary youth and suggests prevention measures that would adapt a young person to life in society. The author shows new solutions regarding risky behaviours based on education laws. She also presents her own prevention scheme called “Countermeasures for aggressive behaviours among the young” which was designed for school counsellors and teachers/ tutors to be used for work with pupils.
Issue
Pages
23 - 44
Physical description
Contributors
References
  • Balcerek-Kałek A. (2003), Budowanie szkolnych programów profilaktyki, PWN, Warszawa.Cekiera Cz. (1997), Zagrożenie dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, [w:] S. Kawula, H. Machel (red.), Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnymi pozaszkolnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.Gaś Z.B. (2004), Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa.Górski S. (1985), Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa.Gwizdek B., Sołtys E. (2003), Szkolne programy profilaktyczne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2.Ilnicka R.M. (2008), Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń.Jensen B.B. (1997), A case of two paradigms within health education, “Health Education Research” – theory & practice, nr 4.Kałdon B. (2003), Profilaktyka alkoholowa w szkole, Stalowa Wola.Kamiński A. (1974), Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa.Konopnicki J. (1971), Niedostosowanie społeczne, PWN, Warszawa.Okoń W. (1998), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.Sokołowska M. (2011), Podejście moralizatorskie i demokratyczne w promocji zdrowia i profilaktyce, „Remedium”, nr 4.Szpringer M. (2004), Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Akademia Świętokrzyska, Kielce.Szymańska J. (2002), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, CMPPP, Warszawa.Wojciechowski M. (2002), Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2.Woynarowska B. (2005), Profilaktyka, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa 2005.Woynarowska B. (2009), Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej, „Remedium”, nr 2.
  • Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 96.Dz.U. z 2009 r., Nr 4.Załączniki do Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.por. http://www.cmp3.ore.edu.pl/node/8590, data dostępu: 21.12.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91117e24-ffaf-445d-a5ff-a35e9684b7e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.