PL EN


2016 | 12 | 51-64
Article title

Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy

Content
Title variants
EN
Endogenic determinants of human resource management at workplace
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uwarunkowania endogeniczne zarządzania zasobami ludzkimi zakreślają ramy funkcji kadrowej w organizacji. Celem artykułu jest wskazanie wybranych uwarunkowań, których wpływ na cele, zadania, dobór metod i praktyk zarządzania kadrami jest współcześnie szczególnie istotny. Uwagę skupiono na tendencjach przekształceń strukturalno-organizacyjnych, roli kultury organizacyjnej w realizacji procesów i praktyk kadrowych oraz zarządzaniu różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji. Ukazano też powiązanie problematyki (zagadnień) zarządzania zasobami ludzkimi z problematyką pedagogiki pracy.
EN
Endogenic determinants of human resource management determine the range of the personnel function in an organization. The aim of the article is to present selected determinants, the influence of which over goals, tasks, the choice of methods and practices of personnel management is very significant nowadays. The attention has been paid to the tendencies of structural-organizational transformations, the role of organizational culture in realizing processes and staff-related practices, as well as of managing the diversity of human resources in an organization. The relationship between the issues (problems) of human resource management and the issues of labour pedagogy has been indicated as well.
Year
Issue
12
Pages
51-64
Physical description
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
References
 • Borkowska S., Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, red. A. Rajkiewicz, J. Orczyk, Wyd. IPiSS, Warszawa 2014.
 • Borkowska S. (red)., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006.
 • Jamka B., Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2014, nr 3–4 (98–99).
 • Kandola R., Fullerton J., Managing the Mosaic: Diversity in Action, London, IPD, 1994, za: Lawthon R., Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością, [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk, 2003.
 • Kwiatkowski S.M., Woźniak I., Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Projektowanie i stosowanie, MGPiPS, Warszawa 2003.
 • Nowacki T., red., Metodologia pedagogiki pracy, WSiP, Warszawa 1978.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Urbaniak B., Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2014, nr 3–4 (98–99).
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, wyd. 4, Wyd. AB, Bydgoszcz 2005.
 • Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wyd. ITE-PIB, Radom 2009.
 • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91157758-da60-4dc6-a7a8-4b7aee153b5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.