PL EN


2014 | 14/1 | 125-136
Article title

Wokół problematyki e-administracji

Authors
Content
Title variants
EN
Regarding the issues of e-administration
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niezbędnym elementem każdej definicji e-administracji jest fakt wykorzystywania przez nią w swojej bieżącej działalności narzędzi informatycznych, a zwłaszcza Internetu. Dodatkowo niezbędnym atrybutem e-administracji staje się jej powszechna dostępność. Utożsamiana jest ona z nieograniczonymi ramami czasowymi - urząd dostępny jest dla obywatela 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Akcentuje się także na jej elastyczność, otwartość i przyjazny mechanizm zapewniający współdziałanie pracowników różnych szczebli w celu załatwienia indywidualnych spraw interesantów (w tym obywateli i przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych) oraz zaspokajania ich zbiorowych potrzeb. Ale e-administracja wymaga także odpowiedniej organizacji i kadry, która swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem jej idee będzie potrafiła wprowadzać w życie.
EN
An indispensable element of each and every definition of e-administration is the fact of using by it, in its ongoing activity, computer tools, in particular, the Internet. Additionally, its common accessibility is becoming the indispensable attribute of e-administration. This is identified with unlimited temporal frameworks – the office if available to a citizen 24 hours a day and 7 seven days a week. What is also emphasized, is its flexibility, openness and a friendly mechanism ensuring the collaboration of employees of various levels in order to deal with the individual problems of clients (including citizens and entrepreneurs, natural and legal persons), and also meeting their collective needs. Nevertheless, e-administration also requires appropriate organization and staff, which, thanks to their abilities and dedication, will be able to put its ideas into practice.
Year
Volume
Pages
125-136
Physical description
Contributors
References
 • Boć J., Typy sytuacji prawnych jednostki w materialnym prawie administracyjnym –materiały konferencji, Karpacz 1979 r.
 • Budziewicz-Guźlecka A., Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 598, Ekonomiczne problemy usług, nr 58.
 • Celarek K., Prawne aspekty informatyzacji administracji, Dąbrowa Górnicza 2009.
 • Chromicka D., Instrukcje kancelaryjne w e-administracji, [w:] red. G. Szpor, Prawne problemy informatyzacji administracji, Warszawa 2008.
 • Gołuchowski J., Fraczkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Konwersje wiedzy, AE Katowice 2008.
 • Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009.
 • Grodzka D., E-administracja w Polsce, Infos. Biuro Analiz Sejmowych. Nr 18 z 5.07.2007r.,http:// orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/5B3DCD2263623C69C125730E003F93CA/$file/infos_018.pdf
 • Janowski J., Administracja elektroniczna, Warszawa 2009.
 • Kłosowska K., Ewolucja czynności faktycznych administracji, [w:] red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008.
 • Kożuch B., Zarządzania publiczne, Warszawa 2004.
 • Kudrycka B. (red.), Rozwój kadr administracji publicznej, Białystok 2001.
 • Lipowicz I., Administracyjnoprawne zagadnienia informatyki, Katowice 1984.
 • Lipowicz I., Istota administracji, [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa 2004.
 • Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008.
 • Niewiadomski Z., Prawo administracyjne, Warszawa 2006.
 • Przybyszewski R., Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009.
 • Pietkiewicz M., Informatyzacja a jakość administracji w Polsce, [w:] E. Jasiuk, G.P. Maj (red.), Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji, Radom 2012
 • Sakowicz M., Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracja publiczną, [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2008.
 • Stempnakowski Z., Administracja elektroniczna, [w:] A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa 2007.
 • Sibiga G., Podstawy prawne komunikacji elektronicznej w relacjach obywatel - organ administracji publicznej (od informacji do transakcji), [w:] K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Informacja prawna a prawa obywatela, Warszawa 2006.
 • Szyszka G., Śliwczyński B. (red.), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003, Poznań 2004.
 • Wilk A., Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] T. Zasępa (red.), Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001.
 • Wysocki S., Jak poprawić jakość działania administracji publicznej?, „Służba Cywilna” 2000, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9116738e-1332-42cf-9637-a7054553685a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.