PL EN


2015 | 1(31/2) | 27-43
Article title

The application of Language as a Tool for Ethnopolics in Europe - Selected Remarks

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The revitalisation of ethnicity as a concept associated with politics has been a meaningful social fact since the early 1960s. This process began at that time in Western Europe. In Central and Eastern Europe the increase of the power of ethnicity had a dramatic effect towards the end of the twentieth century. An important part in this revitalisation is played by the language policy which has a huge influence on the socio‑political stabilisation of many entities. Its success, both from the point of view of the interests of the state and of the group distinguished through language, depends on the legal and political culture of both these parties. The initiative should, however, be on the part of the state. In turn, the actions of the authorities negating the importance of language – often the main identity factor of a minority group – foster an uncontrolled growth of the ethnos. This may lead to the increase of ethnically motivated separatism destabilising both separate states and whole regions. Thus, the issue of language is used in ethnopolitics as a starting point either for obtaining political and legal results or for maintaining the ones already achieved. In either case the evaluation of these activities depends on the expectations of the involved parties. Generally it is possible to distinguish three ways of perceiving language as a factor – applied by politicians and ideologically biased intellectuals – influencing the existing political, legal and cultural order. Namely, language may be considered: 1) a recognized threat; 2) an approved means of support; or 3) a postulated opportunity for a beneficial change and its continuity.
Keywords
Contributors
 • Jagiellonian University
References
 • Allardt E., ‘Bilingualism in Finland. The Position of Swedish as a Minority Language’ in W.R. Beer, J.E. Jacob (eds.), Language Policy and National Unity, Totowa (NJ) 1985.
 • Allardt E., ‘What Constitutes a Language Minority?’, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 5, No. 3‑4 (1984), at .
 • Altermatt U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, trans. by G. Sowinski, Kraków 1998 (Biblioteka Myśli Politycznej).
 • Babiński G., Lokalna społeczność polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian, Wrocław 1977 (Biblioteka Polonijna, 1).
 • Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford–New York 2001.
 • Brown D., Palmerston. A Biography, New Haven 2010.
 • Casey J., Constitutional Law in Ireland, Dublin 2000.
 • Cashmore E., ‘Ethnicity’ in idem (ed.), Dictionary of Race and Ethnic Relations, London 1984.
 • Crick B., W obronie polityki, trans. by A. Waśkiewicz, Warszawa 2004.
 • Czapliński W., Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków 1985.
 • Dobrzycki W., ‘Separatyzmy i problemy narodowościowe w Hiszpanii’ in H. Szczerbiński (ed.), “Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe” na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2009.
 • Ferriter D., Judging Dev. A Reassessment of the Life and Legacy of Eamon de Valera, Dublin 2007.
 • Foley J.A., Lalor S. (eds.), Gill & Macmillan Annotated Constitution of Ireland, 1937‑1994. With Commentary, Dublin 1995.
 • Gellner E., Narody i nacjonalizm, trans. by T. Hołówka, Warszawa 1991 (Biblioteka Myśli Współczesnej).
 • Glazer N., Moynihan D.P., ‘Introduction’ in iidem (eds.), Ethnicity. Theory and Experience, Cambridge (Mass.) 1975.
 • Gwegen J., La langue bretonne face á ses oppresseurs, Quimper 1975. Herberg‑Rothe A., Honig J.W., Moran D. (eds.), Clausewitz. The State and War, Stuttgart 2011 (Staatsdiskurse, 17).
 • Herder J.G., Myśli o filozofii dziejów, Vol. 2, trans. by J. Gałecki, Warszawa 1962 (Biblioteka Klasyków Filozofii).
 • Heuser B., Czytając Clausewitza, trans. by P. Budny, Warszawa 2008.
 • Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, trans. by G. Pańko, Wrocław 2003 (Zrozumieć Europę).
 • The Irish Language Today, Ask About Ireland, at .
 • Ishiyama J.T., Breuning M., Ethnopolitics in the New Europe, Boulder (Co.), London 1998.
 • Janson C., ‘The Autonomy of Ǻland. A Reflexion of International and Constitutional Law’, Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta scandinavica juris gentium, Vol. 51, Fasc. 1‑2 (1982).
 • Jansson J.M., ‘Language Legislation’ in J. Uotila (ed.), The Finnish Legal System, Helsinki 1985.
 • Kaczorowska M., ‘Problemy narodowościowe w Wielkiej Brytanii – Szkocja, Walia’ in H. Szczerbiński (ed.), “Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe” na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2009.
 • Kallonen M., ‘Minority Protection and Linguistic Rights in Lithuania’, Noves SL. Revista de Sociolingüística, Vol. 3 (2004), at .
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
 • Konarski W., ‘Legal and Educational Status of the Swedish‑Speaking Minority in Finland’ in P. Wawrzyk (ed.), European Studies. Selected Research Problems, Warszawa 2009.
 • Konarski W., ‘Polityka i politycy w Polsce – analiza krytyczna’ in A. Rothert, A. Wierzchowska (eds.), Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej, Warszawa 2013 (Studia Politologiczne, 27).
 • Konarski W., ‘Status quo Approval, Autonomy or Secession? Ethno‑regionalistic Movements as the Form of Nationalism in Europe and Their Impact on the Idea of United Europe’ in A. Stępień‑Kuczyńska, K. Dośpiał‑Borysiak, R. Łoś (eds.), Regiony Europy. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju, Toruń 2009 (Dialog Europejski).
 • Konarski W., System konstytucyjny Irlandii, Warszawa 2005 (Systemy Konstytucyjne Państw Świata).
 • Konstytucja Republiki Finlandii z 11 czerwca 1999 roku, trans. by J. Osiński, Warszawa 2003.
 • Kornprobst M., ‘Episteme, Nation‑Builders and National Identity. The Re‑construction of Irishness’, Nations and Nationalism, Vol. 11, No. 3 (2005), at .
 • Krejči J., Velímský V., Ethnic and Political Nations in Europe, London 1981.
 • Labro M., La question corse, Paris 1977 (Minorités).
 • Lepszy K., Arnold S. (eds.), Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, Warszawa 1968.
 • Majewicz E., Majewicz A.F., Języki celtyckie na Wyspach Brytyjskich, Wrocław 1983 (Nauka dla Wszystkich, 368).
 • Mazower M., The Balkans. From the End of Byzantium to the Present Day, London 2000 (Phoenix Press Universal History Series).
 • Myśliwiec M., Katalonia na drodze do niepodległości?, Bytom 2006.
 • Namowicz T., Johann Gottfried Herder. Z zagadnień przełomu oświecenia w Niemczech w drugiej połowie XVIII wieku, Olsztyn 1995 (Biblioteka Olsztyńska, 29).
 • Nelde P.H., ‘Language Contact Means Language Conflict’, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 8, No. 1‑2 (1987), at .
 • Nowicka E., ‘Etniczność a sytuacja mniejszościowa’, Przegląd Polonijny, Vol. 15, No. 1 (1989).
 • Pelaia A., The Hebrew Language. History and Origins of the Hebrew Language, About – Judaism, at .
 • Popławski D., ‘Problem południowego Tyrolu w stosunkach włosko‑austriackich’ in H. Szczerbiński (ed.), “Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe” na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2009.
 • Reminick R.A., Theory of Ethnicity. An Anthropologist’s Perspective, Lanham (MD) 1983.
 • Rothschild J., Ethnopolitics, A Conceptual Framework, New York 1981.
 • Rzegocki A., Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008 (Biblioteka Myśli Politycznej, 60).
 • Sagarin E., Moneymaker J., ‘Language and Nationalist, Separatist, and Secessionist Movements’ in R.L. Hall (ed.), Ethnic Autonomy. Comparative Dynamics, the Americas, Europe, and the Developing World, New York 1979 (Pergamon Policy Studies on Ethnic Issues).
 • Silber L., Little A., The Death of Yugoslavia, London 1996 (Penguin Current Events).
 • Smith A.D., ‘Dating the Nation’ in D. Conversi (ed.), Ethnonationalism in the Contemporary World. Walker Connor and the Study of Nationalism, London–New York 2004 (Routledge Advances in International Relations and Politics).
 • Spencer P., Wollman H., Nationalism. A Critical Introduction, London 2002.
 • Switzerland Constitution, at .
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Vol. 1, Warszawa 1983
 • Szul R., Język, naród, państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009.
 • Szynkiewicz S., ‘Silva ethnicum’ in I. Kabzińska‑Stawarz, S. Szynkiewicz (eds.), Konflikty etniczne. Źródła, typy, sposoby rozstrzygania, Warszawa 1996 (Biblioteka Etnografii Polskiej, 51).
 • Todorova M., Bałkany wyobrażone, trans. by P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008.
 • Topolski J., An Outline History of Poland, trans. by O. Wojtasiewicz, Warszawa 1986.
 • Us and Them. The Psychology of Ethnonationalism, New York 1987 (Report (Group for the Advancement of Psychiatry. 1984), 123).
 • Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo‑Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000.
 • Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003.
 • Zamoyski A., The Polish Way. A Thousand‑ year History of the Poles and their Culture, London 1997.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91181d8b-d0c6-43b8-bffb-258e2ec3e4d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.