PL EN


2012 | 1/2012 (36) t.2 | 48-62
Article title

Bariery współfinansowania rozwoju przedsiębiorczości z funduszy unijnych

Content
Title variants
EN
Barriers to entrepreneurship development financing from EU funds
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się w ostatnich latach jednym z głównych czynników rozwoju ekonomicznego państw członkowskich. Ich wysoka efektywność działania, na którą składają się niskie koszty związane z brakiem rozbudowanej administracji, korzystaniem z usług i wysoka zdolność do przystosowywania się do nowych warunków ekonomiczno-administracyjnych, powoduje postrzeganie tej części gospodarki unijnej jako ogniwa dynamicznego rozwoju. Akcesja Polski do Unii Europejskiej to dla polskiej gospodarki zarówno wielka szansa, jak i ogromne wyzwanie. Korzyści przystąpienia do UE odczuwają wszystkie grupy społeczne, w tym również przedsiębiorcy, którzy muszą stawić czoło rosnącej konkurencji oraz barierom jakie tworzy wewnętrzny system instytucjonalny w dostępie do pieniądza unijnego. Tak więc z jednej strony firmy otrzymały ogromną szansę na rozwój dzięki unijnym funduszom strukturalnym, z drugiej zaś muszą zmierzyć się ze zbyt rozbudowanym systemem dostępu. Jednak to właśnie inwestycje w rozwój sektora MSP sprzyjają budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, zdolnego sprostać wyzwaniom demograficznym, jak i konkurencji w globalizującej się gospodarce europejskiej i światowej.
EN
Small and Medium Enterprises (SME) have become one of the most significant factors of the economic development of the member states. High effectiveness, connected with low costs of undeveloped administration, service usage and high ability to adjust to new economic-administrative conditions makes this part of union economy to be considered as a dynamic development chain. Poland's accession to the EU is a great chance but also a challenge for the Polish economy. All social groups including entrepreneurs facing the rising competition and barriers, created by the internal institutional system to the euro access, benefit from the EU accession. On the one hand, enterprises have a huge chance for a further development due to the union structural funds, but on the other hand, they have to cope with the too extensive accession system. However, investing in the Small and Medium Enterprises is conducive to creating the society based on knowledge, able to face demographic challenges and competition in a global economy.
Keywords
Year
Pages
48-62
Physical description
Dates
published
2012-04-15
Contributors
References
 • Adamczyk, A. i J. Borkowski 2005. Regionalizm, polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 • Babiak, J. 2008a. Fundusze UE a innowacyjność polskiej gospodarki, Warszawa: Studio Emka.
 • Babiak, J. 2008b. Fundusze UE. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa: Studio Emka.
 • Bielecki, J. 2004. Polakom nie zabrakło pomysłów. Rzeczpospolita, nr 263.
 • Brodecki, Z. 2005. Regiony, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Filipek, A. 2009. Fundusze UE, Warszawa: Placet. InfoAudit 2008. Wpływ realizacji SPO-WKP na poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Janusz, W. 2004. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Warszawa: Difin.
 • Kasprzak, R. 2009. Fundusze unijne – szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Gliwice: Helion.
 • Kuciński, K. 2010. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa: Difin.
 • Kwiatkowski, S. i M.B Kamiński 2006. Intellectual Entrepreneurship, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L Koźmińskiego.
 • Małaszyńska, E. i B. Gruchman 2010. Kompendium wiedzy o UE, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ministerstwo Gospodarki 2003a. Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki 2003b. Wstępny projekt NPR na latu 2007–2013, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki 2006. Raport Przedsiębiorczość w Polsce 2006, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007a. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007b. SPO WKP 2004–2006, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010. Szczegółowy Opis Priorytetów PO IG, Warszawa.
 • Nowak, A.Z. 2005. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik mobilizacji gospodarki polskiej, w: A. Adamczyk i J. Borkowski (red.) Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Warszawa: Centrum Europejskie UW.
 • PAG Uniconsult 2008. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 SPO-WKP, Warszawa.
 • Piasecki, B. 2001. Ekonomika i zarządzania mała firmą, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Pysiak, B. 2005. Sytuacja MŚP po przystąpieniu Polski do UE, Warszawa: http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Pysiak.pdf.
 • Strużycki, M. 2005. Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Trocki, M. 2003. Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności.
 • UKIE 2009. Raport 5 lat w UE, Warszawa: UKIE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-911fd911-d8d9-4034-8967-26f6fd336d80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.