PL EN


2015 | 3(26) | 251-269
Article title

Ewolucja narzędzi marketingowych stosowanych w zarządzaniu oświatą

Authors
Content
Title variants
EN
The evolution of marketing tools used in education management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Th e development of the market economy in the late nineteenth and early twentieth century brought the establishment of marketing. Th ere was the need for action on the market aimed at obtaining the desired response by the entrepreneur, and later – the competitive advantage. Th ere was also the need for a practical and useful knowledge. Marketing is not therefore a set of theoretical rules, claims and invented guidelines, but is a generalized experience of the practical rules of conduct of companies, which, thanks to their use, can gain market success in economic competition. Th ese processes are inextricably linked with the market being the center of the action. It is therefore necessary to use many tools and sales techniques (packaging, pricing, distribution, promotion, market analysis through its continuous research) focusing around the function of the product, associated services, and prices. Th e most important is the self-satisfaction of the customer. Some people think that marketing is a way that facilitates the sale of products, others that it is tantamount to advertising. Marketing however is much more than the ability to sell and advertise goods or services.
PL
Wraz z rozwojem gospodarki kapitalistycznej na przełomie XIX i XX w. powstała dziedzina nauki nazwana marketingiem. Już wtedy odczuwano potrzebę działania na rynku, mającego na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę pożądanego odzewu, a w późniejszym okresie przewagi konkurencyjnej. Widzino konieczność stosowania praktycznej i użytecznej wiedzy. Marketing nie jest więc zbiorem teoretycznych praw, twierdzeń i wymyślonych zasad, a uogólnionym doświadczeniem praktycznych zasad postępowania fi rm, które dzięki ich stosowaniu uzyskują na rynku sukces w rywalizacji gospodarczej. Procesy te nierozerwalnie związane są z rynkiem, jako centrum działania. Należy zatem wykorzystywać wiele narzędzi i technik sprzedaży (opakowanie, cenę, rozpowszechnianie, promocję, analizę rynku poprzez jego ciągłe badanie), koncentrując się wokół funkcji wyrobu, usług towarzyszących oraz ceny. Najważniejsza staje się satysfakcja własna nabywcy. Niektórzy sądzą, że marketing to sposób ułatwiający sprzedaż produktów, inni, że jest on równoznaczny z reklamą. Marketing jest jednak czymś więcej niż umiejętnością sprzedawania i reklamowania towarów i usług. W niniejszym artykule szczególnym rozważaniom i badaniom został poddany jeden z elementów marketingu-mixu – promocja, a dokładniej – promocja placówki edukacyjnej.
Year
Issue
Pages
251-269
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
References
  • Antczak, B., (2009), „Rola marketingu w procesie kierowania fi rmą”, [w]: Journal of Modern Science nr 1/6/2009, WSGE Józefów.
  • Antczak, B., (2011), Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?, WSGE= Józefów.
  • Bielski, J., (2012), „Kształcenie i wychowanie w personalizmie”, [w]: Dylematy współczesnej edukacji,[red.]: K. Dziurzyński, WSGE Józefów.
  • Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W., (2000), Marketing, PWE Warszawa.
  • Leksykon marketingu, [red.]: J. Altkorna, T. Kramer, (1998), PWE Warszawa.
  • Matosek, M., (2011), „Najważniejsze narzędzia zarządzania – przegląd zastosowań”, [w]: Journal of Modern Science nr 4/11/2011, WSGE Józefów.
  • Sztucki, T., (1994), Marketing: sposób myślenia, system działania, Wyd. Placet Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9148c009-6c05-4dac-b4e9-5bd0b908a98a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.