PL EN


2015 | 37 | 199-220
Article title

Przywiązanie a satysfakcja małżeńska współmałżonków osób z niepełnosprawnością ruchową

Content
Title variants
EN
Attachment and marital satisfaction among spouses of individuals with a mobility disability
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper presents the results of author's own research investigating the relationships between attachment styles and marital satisfaction among partners of individuals with a mobility disability. The analyses were intended to determine the strength of attachment behaviours (secure, avoidant and ambivalent [anxious-resistant insecure] attachment) and to identify the general level of relationship satisfaction and its specific aspects (intimacy, disappointment, self-fulfillment and similarity), as well as the correlation between the two variables. Also, the significance of variables such as the cause of spouse's disability and manner in which the disability has been perceived by the non-disabled spouse for the correlation was also verified. The research material was obtained from 85 spouses of individuals who became disabled as a result of a spinal cord injury, multiple sclerosis, stroke and lower limb amputation. Measures used in the study included the Well-Matched Marriage Questionnaire (KDM-2) developed by M. Plopa and J. Rostowski; Attachment Style Questionnaire (KSP) by M. Plopa; Permanent Disability/Chronic Disease and Accompanying Limitations Questionnaire by S. Byra, as well as author's own questionnaire.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych poświęconych związkom stylów przywiązania z małżeńską satysfakcją u partnerów osób z niepełnosprawnością ruchową. Analizy zmierzały do ustalenia, jakie jest nasilenie stylów przywiązania (bezpiecznego, unikowego oraz lękowo-ambiwalentnego) oraz określenia poziomu satysfakcji ze związku w jej wymiarze ogólnym i szczegółowych (intymności, rozczarowania, samorealizacji i podobieństwa), ponadto relacji między obiema zmiennymi. Dokonano również weryfikacji znaczenia dla analizowanej relacji zmiennych, takich jak przyczyna niepełnosprawności małżonka oraz percepcja niepełnosprawności przez pełnosprawnego małżonka. Materiał badawczy uzyskano od 85 małżonków osób niepełnosprawnych na skutek urazu rdzenia, stwardnienia rozsianego, udaru mózgu i amputacji kończyny dolnej. W badaniach Zastosowano Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2) w opracowaniu M. Plopy i J. Rostowskiego; Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP) M. Plopy; Kwestionariusz Oceny Trwałej Niepełnosprawności/Choroby Przewlekłej i Ograniczeń Towarzyszących S. Byry oraz kwestionariusz własnej konstrukcji.
Year
Volume
37
Pages
199-220
Physical description
Contributors
References
 • Ackroyd K., Fortune D. G., Price S., Howell S., Sharrack B., Isaac C. L., Adversarial growth in patients with multiple sclerosis and their partners: relationships with illness perceptions, disability and distress, „Journal of Clinical Psychology in Medical Settings” 2011, Vol. 18, s. 376.
 • Banse R., Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for dyadic configuration effects, „Journal of Social and Personal Relationships” 2004, Vol. 21 (2), s. 280.
 • Bermas B. L., Tucker J. S., Winkelman D. K., Katz J. N., Marital satisfaction in couples with rheumatoid arthritis, „Arthritis Care Research” 2000, Vo. 13 (3), s. 150-155.
 • Blane L., Carmagnani M. I., Ferreira L. M., Health- related quality of life of primary caregivers of persons with paraplegia, „Spinal Cord” 2007, Vol. 45 (6), s. 401.
 • Bowlby J., Przywiązanie, Warszawa 2007.
 • Byra S., Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania, Lublin 2012.
 • Chandler M., Kennedy P., Sandhu N., The association between threat appraisals and psychological adjustment in partners of people with spinal cord injuries, „Rehabilitation Psychology” 2007, Vol. 52(4), s. 474-475.
 • Dickson A., O’Brien G., Ward R., Allan D., O’Carroll R., The impact of assuming the primary caregiver role following traumatic spinal cord injury: An interpretative phenomenological analysis of the spouse’s experience, „Psychology and Health” 2010, Vol. 25(10), s. 1116.
 • E. J. O’Connor, M. P. McCabe, L. Firth, The impact of neurological illness on marital relationships, „Journal of Sex and Marriage Therapy” 2008, Vol. 24, s. 128.
 • Esmail S., Munro B., Gibson N., Couple’s experience with multiple sclerosis In the context of their sexual relationship, „Sexuality and Disability” 2007, Vol. 25, s. 166.
 • Feeney J. A., Attachment, marital interaction, and relationship satisfaction: A diary study, „Personal Relationships” 2002, Vol. 9, s. 40 i n.
 • Hazan C., P. Shaver, Romantic love conceptualized as an attachment process, „Journal of Personality and Social Psychology” 1987, Vol. 52 (3), s. 514 i n.
 • Hazan C., Shaver P., Attachment as an organizational framework for research on close relationships, „Psychological Inquiry” 1994, Vol. 5 (1), s. 8.
 • Heszen-Niejodek I., Problemy chorych somatycznie, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. 3, Gdańsk 2005, s. 514.
 • Jarnecke A. M., South S. C., Attachment orientations as mediators in the intergenerational transmission of marital satisfaction, „Journal of Family Psychology” 2013, Vol. 27 (4), s. 556.
 • Jaworski T. M., Richards J. S., Lloyd L. K., Retrospective review of sexual and marital satisfaction of spinal cord of spinal cord injury and diabetic males post penile injection or implant, „Urology” 1992, Vol. 40 (2), s. 127-131.
 • Juroszek W., Haberla O., Kubeczko W., Zależności między stylami przywiązania a intymnością, namiętnością i zaangażowaniem u narzeczonych, „Kwartalnik Naukowy”, 2012, t. 2 (10), s. 93-95.
 • Kaźmierczak M., Błażek M., Attachment styles as predictors of the perception of couples’ cohesion, „Social Behavior and Personality” 2015, Vol. 43 (6), s. 1056.
 • Kirkpatrick L. A., Davis K. E., Attachment style, gender, and relationship stability: a longitudinal analysis, „Journal of Personality and Social Psychology” 1994, Vol. 66 (3), s. 509.
 • Kobak R. R., Hazan C., Attachment in marriage: effects of security and accuracy of working models, „Journal of Personality and Social Psychology” 1991, Vol. 60 (6), s. 862 i n.
 • Lankveld (van) W., Ruiterkamp G., Näring G., de Rooij D. J., Marital and sexual satisfaction in patients with RA and their spouses. „Scandinavian Journal of Rheumatology” 2004, Vol. 33, s. 406.
 • Liberska H., Suwalska D., Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości, „Psychologia Rozwojowa” 2011, t. 16 (1), s. 26.
 • Marchwicki P., Style przywiązania a postawy rodzicielskie. Doniesienie z badań, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. VII (2), s. 83.
 • McPherson Ch. J., Wilson K. G., Chyurlia L., Leclerc Ch., The caregiving relationship and quality of life among partners of stroke survivors: A cross- sectional study, „Health and Quality of Life Outcomes” 2011,Vol. 9, s. 29.
 • Meyers S. A., Landsberger S. A., Direct and indirect pathways between adult attachment style and marital satisfaction, „Personal Relationships” 2002, Vol. 9, s. 160 i n.
 • O’Connor E. J., McCabe M. P., Predictors of quality of life in carers for people with a progressive neurological illness: a longitudinal study, „Quality Life Research” 2011,Vol. 20, s. 707.
 • Ottu F. A., Akpan U. I., Predicting marital satisfaction from the attachment styles and gender of a culturally and religiously homogenous population, „Gender and Behaviour” 2011, Vol. 9(1), s. 3669.
 • Özmen O., Atik G., Attachment styles and marital adjustment of Turkish married individuals, „Procedia Social and Behavioral Sciences” 2010, Vol. 5, s. 370.
 • Paley B., Cox M. J., Burchinal M. R., Payne C. C., Attachment and marital functioning: comparison of spouses with continuous-secure, earned-secure, dismissing, and preoccupied attachment stances, „Journal of Family Psychology” 1999, Vo. 13 (4), s. 591.
 • Palus K., Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości, Poznań 2010.
 • Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków 2007.
 • Redeleman M. J., Sexual difficulties for persons with multiple sclerosis in New South Wales, Australia, „International Journal of Rehabilitation Research” 2009, Vol. 32 (4), s. 337-347.
 • Rogers W. S., Bidwell J., Wilson L., Perception of and satisfaction with relationship power, sex, and attachment styles: a couples level analysis, „Journal of Family Violence” 2005, Vol. 20 (4), s. 248.
 • Rostowski J., Rostowska T., Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny, Warszawa 2014.
 • Shields C. G., Travis L. A., Rousseau S. L., Marital attachment and adjustment in older couples coping with cancer, „Aging and Mental Health” 2000, Vol. 4 (3), s. 230.
 • Weitzenkamp D. A., Gerhart K. A., Charlifue S. W., Whiteneck G. G., Savic G., Spouses of spinal cord injury survivors: the added impact of caregiving, „Archives of Physical Medicine and Rehabilitation” 1997, Vol.78 (8), s. 824.
 • Ybema J. F., Kuijer R. G., Hagedoorn M., Buunk B. P., Caregiver burnout among intimate partners of patients with a severe illness: An equity perspective, „Personal Relationships” 2002, Vol. 9 (1), s. 79-81.
 • Yim S. Y., Lee I. Y., Yoon S. H., Song M. S., Rah E. W., Moon H.W., Quality of marital life in Korean spinal cord injured patients, „Spinal Cord” 1998, Vol. 36, s. 828-829.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9155db3a-cabd-4b13-bc10-c5bf39fd6590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.