PL EN


2013 | 3 | 153-164
Article title

Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2011 r. I SA/Wr1456/10

Content
Title variants
EN
Commentary on the Judgement of the Provincial Administrative Court in Wrocław of 11 February 2011 - ref. I SA / Wr 1456/10
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy pojęcia zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym. Głównym celem glosy było wskazanie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie interpretowania owej zasady na gruncie dowodzenia w postępowaniu podatkowym. Po krótkim wprowadzeniu, przytoczeniu stanu faktycznego w sprawie, przedstawieniu stanowiska zajętego przez WSA we Wrocławiu, został przytoczony szereg argumentów przemawiających za odmówieniem słuszności sentencji oraz uzasadnieniu glosowanego wyroku. W omawianej sprawie sąd przyjął, że w postępowaniu podatkowym, podczas dowodzenia, istnieje możliwość przejmowania przez uczestników tego postępowania inicjatywy procesowej. Sposób argumentacji oraz sformułowanie tezy wyroku wskazuje, iż sąd w przedmiotowej sprawie świadomie posługiwał się na gruncie prawa podatkowego rozwiązaniami, które reguluje Kodeks cywilny. W opracowanej glosie autor polemizuje z treścią uzasadnienia wyroku WSA we Wrocławiu oraz odpowiada na pytania związane z realizacją zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym. Jednocześnie autor poddaje w wątpliwość możność stosowania na gruncie prawa publicznego przepisów wywodzących się z prawa cywilnego oraz formułuje w tym względzie proponowane rozwiązania.
EN
The article discusses the principle of objective truth in tax proceedings. The main aim of the commentary is to present the differences in the judicature of administrative courts regarding the interpretation of the abovementioned principle in tax proceedings. After a short introduction, followed by the presentation of factual circumstances and the standpoint of WSA [the Provincial Administrative Court] in Wrocław, numerous arguments for the justness of the court sentence and the justification of the commented ruling were provided. In the discussed case, the court is of the opinion that the participants of tax proceedings can take over the initiative while proving in the evidentiary proceedings. The arguments of the court and the formed points of the judgment indicate that the court consciously applied the solutions from the Civil Code to the tax law. In this commentary, the author questions the reasons of the judgment of WSA in Wrocław and answers the queries concerning the execution of the principle of objective truth in tax proceedings. Simultaneously, some doubts are raised regarding the possibility of implementation of the provisions originating in the civil law to the public law, and thus some answers to the issue in question are suggested.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-915dae2b-54be-4b0e-b54b-d7c69b5a64cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.