PL EN


2005 | 4/2005 (10) | 22-39
Article title

Drogi reformowania sektora publicznego

Authors
Content
Title variants
EN
The ways of reforming the public sector
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Coraz bardziej palącym problemem staje się niska jakość polskiej administracji. Dotychczasowe próby zmian nie przynoszą pożądanych efektów, niekiedy wręcz pogarszają sytuację. Wprowadzenie powiatów spowodowało rozrost biurokracji przejawiający się miedzy innymi gwałtownym wzrostem zatrudnienia w sektorze publicznym. Jednocześnie w ostatnich latach w wielu krajach przeprowadzono szereg reform podnoszących efektywność i jakość pracy administracji. Do takich krajów należą Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Kanada i USA. Szczególnie interesujące i godne naśladowania są rozwiązania irlandzkie, które są wypadkową systemu "anglosaskiego" i "unijnego". Aby usprawnić działalność administracji w Polsce, należałoby wprowadzić takie rozwiązania jak: urynkowienie niektórych obszarów działalności, zmiany sposobu zarządzania finansami, obowiązkowy system mierników efektywności i jakości pracy instytucji, system rozwoju kadr, zmiany organizacyjne i szeroką informatyzację działalności.
EN
Low quality of Polish administration is an increasingly urgent issue. Any attempts made hitherto to introduce modifications do not bring required effects, and sometimes even make the situation worse. Introduction of administrative division into poviats resulted in increased bureaucracy, noticeable in particular in a sudden rise of employment in the public sector. At the same time a range of reforms have been carried out in many countries which increase effectiveness and quality of the work of administration. These countries include Great Britain, Australia, New Zealand, Canada and the USA. Particularly interesting and worth following are the solutions adopted in Ireland, being a combination of the Anglo- -Saxon system and that of the European Union. In order to improve the work of administration in Poland, the following solutions should be adopted: marketing of particular areas of activity; changes in the methods of managing public finances; obligatory system of the measures of effectiveness and quality of the work of institutions; personnel development system; organizational modifications; and broad computerization of the activities.
Keywords
Year
Issue
Pages
22-39
Physical description
Dates
published
2005-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Crozier, M. 1967. Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa: PWE.
 • Govemment of Ireland. 1996. Better Local Government. A programme for change, Dublin.
 • Hood, Ch. 1995. A Public Managemeny for All Seasons? Public Administration, nr 69/1995, s. 3-19 za Maor, M. 1999. The paradox of Managerialism. Public Administration Review, Jan/Feb 99, Vol 1.59, s. 10.
 • Kieżun, W. i J. Kubin. (red.) 2004 Dobre państwo, Warszawa: Wyd. WSPiZ.
 • Kincaid, J. 1998. The Devolution Tortoise and the Centralization Hare. New England Economic Review, May/June 98, s. 17-18.
 • Kumał, J .(red.) 1972. O sprawności i niesprawności organizacji. Szkice o biurokracji i biurokratyźmie, Warszawa: Wyd. WSPiZ.
 • March, G. i H. Simon. 1964. Teoria organizacji, Warszawa: PWN.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 2001. Diagnoza stanu terytorialnej Administracji Publicznej w Polsce, Warszawa, s. 191.
 • Niskanen, W. 1971. Bureaucracy and Representive Goverment, Chicago: Aldine.
 • Rose, J., G. Chaison i E.A. De La Garza. 2000. Comparative Analysis of Public Sector: Restructuring in the US, Canada, and the Carribean. Journal of Labour Research, nr 4, s. 601-625.
 • Shin, R.W. i Yeon-Seob Ha. 2000. Political Economy of Policy Reform in Korea: Review and Analysis.Policy Studies Review, Vol.16, No. 2, s. 67.
 • Shuman, M. 2000. Going Local: Devolution for Progresivness. Nation, No. 10/12/98, Vol. 267, s. 11.
 • Smith, S.J. 1996. Contracting for Services in a Decentralized System. Journal of Public Administration Research, No. Apr. 96, Vol.6, s.302.
 • Snow, D. 2000. Strategie Planning and Enterprise Zones. Policy Studies Review, Vol 17, No 2/3, s.13-28.
 • Taylor, F. W. 2003. Wydajność pracy urzędników państwowych. Przegląd Organizacji, nr 12/2003, s. 3-5.
 • The Depatment of the Environment and Local Govermnent. 2000. Service Indicators in Local Authorities, Dublin.
 • Treasury and Civil Service Committee. 1986. Civil Servants and Ministers: Duties and Responsibilities: 7r report 1985-6 House of Commons 92 London: HMSO par. 5.18.
 • Ustawa o Służbie Cywilnej, Dz.U. z dnia 31 maja 1999 r.; Art.42, ust. 1-3.
 • Ustawa prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 29 stycznia 2004 r.
 • www.przetargi.owg.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9165f677-6b61-4f03-8b38-13d9ecc57086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.