PL EN


Journal
2015 | 2 | 173-190
Article title

Islam a Wiara Bahá’í. Próba analizy komparatystycznej w kontekście fenomenologicznym

Content
Title variants
EN
Islam and Bahá’í Faith. A trial of comparative analysis In the phenomenological context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęta została próba fenomenologicznego porównania dwóch systemów wierzeniowych, aspirujących do miana religii światowych: islamu oraz Wiary Bahá’í. Wychodząc od analizy historycznych uwarunkowań powstania doktryny Bahá’í jako mesjanistycznego odłamu szyizmu w islamie, przez analizę tekstów źródłowych – Koranu oraz pism bahaickich – dokonuje się oceny podobieństw i różnic zachodzących pomiędzy teologią dogmatyczną w wymienionych religiach. Porównanie fundamentalnych założeń oraz podejść w wierze pozwala wnioskować o bezsprzecznym przenikaniu się nauki proroka Bahá’u’lláha z filarami wiary muzułmańskiej, a nawet zauważyć pewien odrębny dynamizm rozwojowy bahaizmu.
EN
In the article I have undertaken a phenomenological comparison of two religious systems, which aspire to be of world importance, the Islam and Bahá’í Faith. Starting with a historic conditions’ analysis of Bahá’í coming into existence as a messianic section of Shiitism in the Islam, through an analysis of reference literature – the Quran and Bahá’í writings – similarities and differences in the dogmatic theology of both the systems were taken into consideration. Comparing the assumptions and attitudes in the faith allows to draw conclusions as to mutual interference of the Bahá’í prophet teaching and the so-called pillars of the Muslim faith, and still there is some separate development dynamism of the Bahá’í Faith.
Journal
Year
Issue
2
Pages
173-190
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
References
 • M. Bednarz, Pisma świętego Jana, Tarnów 1994
 • M. Malherbe, Religie ludzkości, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1995
 • A. Berry, The Bahá’í faith and its relationship to islam, christianity, and judaism: a brief history, „International Social Science Review”, t. 79, nr 3-4, 2004
 • У. Шеффер, Вера Бахаи: секта или религия?, Санкт-Петербург 2003
 • L. Żuk-Łapińska, Religia Bahá’i, Kraków 1993
 • J. Huddleston, Ziemia jest jednym krajem, tłum. Z. Waiss, Kraków 1993
 • Ю.А. Иоанессян, Вера Бахаи, Санкт-Петербург 2003
 • Y. Thoraval, Słownik cywilizacji muzułmańskiej, tłum. P. Latko, Katowice 2002
 • Islam and the Baha’i Faith. The Most Recent among the World’s Religions, 2004, www.bci.org/islam-bahai/SectIslam.htm
 • T. Jędrysiak, Architektura sakralna bahá’ítów, najmłodszej religii świata celem turystyki kulturowej, „Turystyka kulturowa”, nr 10, 2010
 • Bahá’u’lláh, Pokłosie Pism, tłum. E. Karoluk, Warszawa 2010
 • J.R.I. Cole, Iranian Millenarianism and Democratic Thought in the 19th Century, „International Journal of Middle East Studies”, t. 24, nr 1, 1992
 • G.A. Mather, L.A. Nichols, Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu, tłum. A. Czwojdrak, Warszawa 2006
 • Sh. Effendi, Lights of Guidance, New Delhi 1988
 • T. Margul, Bahaizm, [w]: W. Tyloch i in. (red.), Leksykon religioznawczy, Warszawa 1988
 • M.W. Khan, What Is Islam, New Delhi 2013
 • Islam and Baha’i Faith. Oneness of the Prophets, 2004, www.bci.org/islam-bahai/ AllProphets.htm
 • S.H. Nasr, Istota islamu: trwałe wartości dla ludzkości, tłum. K. Pachniak, Warszawa 2010
 • K. Hakim, Six meanings associated with the terms „Seal of the Prophets” & „Seal of the Messengers”, www.bci.org/prophecy-fulfilled/seal.htm
 • Sh. Effendi, The Promised Day is Come, Wilmette 1996
 • J. Smith, Messianic Prophecies, http://bci.org/prophecy-fulfilled/founders. htm
 • S. Fazel, Baha’i Approaches to Christianity and Islam: Further Thoughts on Developing an Inter-Religious Dialogue, „Bahá’í Studies Review”, v. 14, 2008
 • F. Kazemzadeh, The Baha’is in Iran: Twenty Years of Repression, „Social Research”, t. 67, nr 2, 2000
 • J. Pink, A Post-Qur’ánic Religion between Apostasy and Public Order: Egyptian Muftis and Courts on the Legal Status of the Bahá’í Faith, „Islamic Law and Society”, t. 10, nr 3, 2003
 • M. Tworuschka, U. Tworuschka, Inne religie (Religie świata), tłum. M. Adamska, M. Szpor, Warszawa 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9167d32d-2130-4fba-ad84-798e8b5e7abc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.