PL EN


2020 | 20 | 119-129
Article title

Studia nad rozwojem sieci szkolnictwa podstawowego w gminie miejsko-wiejskiej Szadek

Content
Title variants
EN
The development of primary education network in Szadek municipality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł obejmuje próbę zbadania genezy oraz rozwoju sieci szkolnictwa podstawowego na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Szadek w jej współczesnych granicach. Analizy objęły wybrane obiekty oświatowe utworzone w mieście Szadek i okolicznych wsiach. Wykorzystano w tym celu wybrane dokumenty, akta prawne a ponadto źródła prasowe i dane statystyczne. Na potrzeby artykułu dokonano periodyzacji dziejów szkolnictwa podstawowego na badanym obszarze. W pierwszej części autorzy przeanalizowali rozwój szkół w okresie przedrozbiorowym, a następnie przedstawili wyniki analogicznych studiów w odniesieniu do okresu rozbiorów oraz ostatniego stulecia (1918–2018).
EN
The article examines the origin and development of primary education network in Szadek municipality in its present boundaries. The analysis covers chosen educational facilities in the town of Szadek and in the surrounding villages. The material used in the study includes selected documents, legal acts, press information and statistical data. For the purposes of the article, the history of primary education in the studied area was divided into periods. First, the pre-partition period was analysed, then the time of the Partitions, and finally the past century (1918–2018).
Year
Issue
20
Pages
119-129
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych
author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych
References
 • Dekret o obowiązku szkolnym, Dz.Pr.P.P. 1919, nr 14, poz. 147.
 • „Dziennik Łódzki”, nr 61, 3 marca 1949 r.
 • Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1840, t. 26, nr 87, s. 168–199.
 • Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1844, t. 35, nr 112, s. 274–289.
 • „Gazeta Świąteczna”, R.11, nr 566, 8 listopada 1891.
 • „Kurjer Warszawski”, nr 210, 30 września 1873 r.
 • Łaski J., Liber Beneficiorum, t. 1, Gniezno 1880.
 • Marszał T., Sikucin, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
 • Milewska K., Krokocice, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
 • Molenda J., Górna Wola, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
 • Molenda J., Rzepiszew, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
 • Nalewajko J., Boczki, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
 • „Nowa Gazeta Łódzka”, nr 89, 20 kwietnia 1914 r.
 • Nowak A., Borki Prusinowskie, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
 • Nowak A., Wilamów, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
 • Parczewski A.J., Monografia Szadka, Warszawa 1870.
 • Rosin R., Miasto do 1572 r., [w:] J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
 • Różański M., Szkoła w Szadku w okresie staropolskim w świetle wizytacji kościelnych, ,,Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7, s. 103–110.
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1890.
 • Stefańska D., Cisi Bohaterowie lat wojny i okupacji – rzecz o szkole, której nie było, ,,Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 59–88.
 • Stulczewski J., Wywiad z Zofią Wichrowską (z domu Listowską) – córką przedwojennych kierowników Szkoły Powszechnej w Szadku, ,,Biuletyn Szadkowski” 2011, t. 11, s. 177–185.
 • Turczyn M., Łobudzice, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
 • Uchwała nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (Dz.U. woj. łódzkiego z 2017 r., poz. 1837).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. z 1961 r., nr 32, poz. 160).
 • Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1998 r., nr 117, poz. 759).
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r., nr 12, poz. 96).
 • Wiśniowski E., Sieć szkół parafialnych w Wielkopolsce i Małopolsce w początkach XVI w., „Roczniki Humanistyczne” 1967, t. 5, z. 2, s. 85–112.
 • „Ziemia Sieradzka. Tygodnik informacyjno-społeczny”, nr 13, 24 marca 1921 r.
 • „Ziemia Sieradzka. Tygodnik informacyjno-społeczny”, nr 4, 23 stycznia 1927 r.
 • „Ziemia Sieradzka. Tygodnik informacyjno-społeczny”, nr 1, styczeń 1929 r.
 • Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 14.04.2020].
 • Portal internetowy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku: http://www.szadek.edu.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=1&strona=1 [dostęp: 4.04.2020].
 • Portal internetowy Urzędu Gminy i Miasta Szadek: http://www.szadek.net/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=52&strona=1&sub=5 [dostęp: 14.04.2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-916c4373-7887-4db2-83d8-a9b8df1d05fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.